Vietnamese Bible

1 Chronicles 5

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 6

1

 

  Con trai của Lê-vi là Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. 

 

 


2

 

  Con trai của Kê-hát là Am-ram, Két-sê-ha, Hếp-rôn, và U-xi-ên. 

 

 


3

 

  Con trai của Am-ram là A-rôn, Môi-se và Mi-ri-am. Con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê -a-sa, và Y-tha-ma. 

 

 


4

 

  Ê-lê -a-sa sanh Phi-nê -a; Phi-nê -a sanh A-bi-sua; 

 

 


5

 

  A-bi-sua sanh Bu-ki, Bu-ki sanh U-xi; 

 

 


6

 

  U-xi sanh Xê-ra-hi-gia; Xê-ra-hi-gia sanh Mê-ra-giốt; 

 

 


7

 

  Mê-ra-giốt sanh A-ma-ria; A-ma-ria sanh A-hi-túp; 

 

 


8

 

  A-hi-túp sanh Xa-đốc; Xa-đốc sanh A-hi-ma-ách; 

 

 


9

 

  A-hi-ma-ách sanh A-xa-ria; A-xa-ria sanh Giô-ha-nan; 

 

 


10

 

  Giô-ha-nan sanh A-xa-ria, là kẻ làm chức tế lễ trong đền vua Sa-lô-môn đã xây ở thành Giê-ru-sa-lem. 

 

 


11

 

  A-xa-ria sanh A-ma-ria; A-ma-ria sanh A-hi-túp; 

 

 


12

 

  A-hi-túp sanh Xa-đốc; Xa-đốc sanh Sa-lum; 

 

 


13

 

  Sa-lum sanh Hinh-kia; Hinh-kia sanh A-xa-ria; 

 

 


14

 

  A-xa-ria sanh Sê-ra-gia; Sê-ra-gia sanh Giê-hô-xa-đác; 

 

 


15

 

  Giê-hô-xa-đác bị bắt làm phu tù khi Đức Giê-hô-va dùng tay Nê-bu-cát-nết-sa mà bắt dẫn dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đi. 

 

 


16

 

  Con trai của Lê-vi là Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. 

 

 


17

 

  Đây là những tên của các con trai Ghẹt-sôn: Líp-ni và Si-mê -i. 

 

 


18

 

  Con trai của Kê-hát là Am-ram, Dít-sê-ha, Hếp-rôn, và U-xi-ên. 

 

 


19

 

  Con trai của Mê-ra-ri là Mách-li và Mu-si. Ay là các họ hàng người Lê-vi theo tông tộc mình. 

 

 


20

 

  Con trai của Ghẹt-sôn là Líp-ni; con trai của Líp-ni là Gia-hát; con trai của Gia-hát là Xim-ma; con trai của Xim-ma là Giô -a; 

 

 


21

 

  con trai của Giô -a là Y-đô; con trai của Y-đô là Xê-ra; con trai của Xê-ra là Giê -a-trai. 

 

 


22

 

  Con trai của Kê-hát là A-mi-na-đáp; con trai của A-mi-na-đáp là Cô-rê; con trai của Cô-rê là At-si; con trai của At-si là En ca-na; 

 

 


23

 

  con trai của En ca-na là Ê-bi -a-sáp; con trai của Ê-bi -a-sáp là At-si; 

 

 


24

 

  con trai của At-si là Ta-hát; con trai của Ta-hát là U-ri-ên; con trai của U-ri-ên là U-xi-gia; con trai của U-xi-gia là Sau-lơ. 

 

 


25

 

  Con trai của En-ca-na là A-ma-sai và A-hi-mốt. 

 

 


26

 

  Con trai của En-ca-na là Xô-phai; con trai của Xô-phai là Na-hát; 

 

 


27

 

  con trai của Na-hát là Ê-li-áp; con trai của Ê-li-áp là Giê-rô-ham; con trai của Giê-rô-ham là En-ca-na. 

 

 


28

 

  Các con trai của Sa-mu-ên là: Con trưởng nam là Va-sê-ni, con thứ hai A-bi-gia. 

 

 


29

 

  Con trai của Mê-ra-ri là Mách-li, con trai của của Mách-li là Líp-ni; con trai của Líp-ni là Si-mê -i; con trai của Si-mê -i là U-xa; 

 

 


30

 

  con trai của U-xa là Si-mê -a; con trai của Si-mê -a là Ha-ghi-gia; con trai của Ha-ghi-gia là A-sai-gia. 

 

 


31

 

  Sau khi hòm giao ước đã để yên rồi, vua Đa-vít có đặt những kẻ để coi sóc việc hát xướng trong đền Đức Giê-hô-va. 

 

 


32

 

  Chúng hầu việc trước đền tạm về việc hát xướng cho đến khi vua Sa-lô-môn xây xong đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem: ai nấy đều theo ban thứ mình mà làm việc. 

 

 


33

 

  Đây là những kẻ chầu chực với con trai mình. Trong con cháu Kê-hát có Hê-man là kẻ nhã nhạc, con trai của Giô-ên, Giô-ên con trai của Sa-mu-ên, 

 

 


34

 

  Sa-mu-ên con trai của En-ca-na, En-ca-na con trai của Giê-rô-ham, Giê-rô-ham con trai của Ê-li-ên, Ê-li-ên con trai của Thô -a, 

 

 


35

 

  Thô -a con trai của Xu-phơ, Xu-phơ con trai của En-ca-na, En-ca-na con trai của Ma-hát, Ma-hát con trai của A-ma-sai, 

 

 


36

 

  A-ma-sai con trai của En-ca-na, En-ca-na con trai của Giô-ên, Giô-ên con trai của A-xa-ria, A-xa-ria con trai của Xô-phô-ni, 

 

 


37

 

  Xô-phô-ni con trai của Ta-hát, Ta-hát con trai của At-si, At-si con trai của Ê-bi -a-sáp, Ê-bi -a-sáp con trai của Cô-rê, 

 

 


38

 

  Cô-rê con trai của Dít-sê-ha, Dít-sê-ha con trai của Kê-hát, Kê-hát con trai của Lê-vi, Lê-vi con trai của Y-sơ-ra-ên. 

 

 


39

 

  A-sáp, anh em của Hê-man, chầu chực bên hữu người. A-sáp là con trai của Bê-rê-kia, Bê-rê-kia con trai của Si-mê -a, 

 

 


40

 

  Si-mê -a con trai của Mi-ca-ên, Mi-ca-ên con trai của Ba-sê-gia, Ba-sê-gia con trai của Manh-ki-gia, 

 

 


41

 

  Manh-ki-gia con trai của Et-ni, Et-ni con trai của Xê-ra, Xê-ra con trai của A-đa-gia, 

 

 


42

 

  A-đa-gia con trai của Ê-than, Ê-than con trai của Xim-ma, Xim-ma con trai của Si-mê -i, 

 

 


43

 

  Si-mê -i con trai của Gia-hát, Gia-hát con trai của Ghẹt-sôn, Ghẹt-sôn con trai của Lê-vi. 

 

 


44

 

  Các con cháu của Mê-ra-ri, anh em của chúng, đều chầu chực bên tả, là Ê-than con trai của Ki-si, Ki-si con trai của Ap-đi, Ap-đi con trai của Ma-lúc, 

 

 


45

 

  Ma-lúc con trai của Ha-sa-bia, Ha-sa-bia con trai của A-ma-xia, A-ma-xia con trai của Hinh-kia, 

 

 


46

 

  Hinh-kia con trai của Am-si, Am-si con trai của Ba-ni, Ba-ni con trai của Sê-me, 

 

 


47

 

  Sê-me con trai của Mách-lị, Mách-lị con trai của Mu-si, Mu-si con trai của Mê-ra-ri, Mê-ra-ri con trai của Lê-vi. 

 

 


48

 

  Các anh em chúng, là những người Lê-vi khác, đều được cắt làm mọi việc trong đền tạm của Đức Chúa Trời. 

 

 


49

 

  A-rôn và các con trai người đều dâng của lễ hoặc trên bàn thờ về của lễ thiêu hay trên bàn thờ xông hương, làm mọi việc ở nơi chí thánh, và làm lễ chuộc tội cho Y-sơ-ra-ên, theo như mọi sự Môi-se, đầy tớ Đức Chúa Trời, đã trừ diệt. 

 

 


50

 

  Đây là dòng dõi của A-rôn: Ê-lê -a-sa con trai của A-rôn, Phi-nê -a con trai của Ê-lê -a-sa, A-bi-sua con trai của Phi-nê -a, 

 

 


51

 

  Bu-ki con trai của A-bi-sua, U-xi con trai của Bu-ki, Xê-ra-hi-gia con trai của U-xi, 

 

 


52

 

  Mê-ra-giốt con trai của Xê-ra-hi-gia, A-ma-ria con trai của Mê-ra-giốt, A-hi-túp con trai của A-ma-ria, 

 

 


53

 

  Xa-đốc con trai của A-hi-túp, A-hi-ma-ách con trai của Xa-đốc. 

 

 


54

 

  Nầy là nơi ở của con cái A-rôn, tùy theo nơi đóng trại mình trong địa phận chúng. Họ hàng Kê-hát bắt thăm trước hết. 

 

 


55

 

  Họ phân cấp cho chúng thành Hếp-rôn tại xứ Giu-đa và các cõi bốn phía. 

 

 


56

 

  Song đất ruộng và hương thôn của thành đều ban cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê. 

 

 


57

 

  Lại con cháu A-rôn được những thành ẩn náu, là Hếp-rôn, Líp-na, và địa hạt nó; Gia-tia, Ech-tê-mô -a, và địa hạt nó; 

 

 


58

 

  Hi-lên, với địa hạt nó; Đê-bia, với địa hạt nó; 

 

 


59

 

  A-san, với địa hạt nó; Bết-Sê-mết, với địa hạt nó. 

 

 


60

 

  Bởi từ chi phái Bên-gia-min họ được Ghê-ba, với địa hạt nó; A-lê-mết, với địa hạt nó; A-na-tốt, với địa hạt nó. Các thành của chúng cộng lại được mười ba cái, tùy theo gia tộc họ. 

 

 


61

 

  Con cháu Kê-hát còn lại bắt thăm mà được mười thành trong nửa chi phái Mê-na-se. 

 

 


62

 

  Con cháu Ghẹt-sôn, tùy theo họ hàng, đều được mười ba thành bởi trong chi phái Y-sa-ca, chi phái A-se, chi phái Nép-tha-li, và chi phái Ma-na-se tại đất Ba-san. 

 

 


63

 

  Con cháu Mê-ra-ri, tùy theo gia tộc họ, đều bắt thăm mà được mười hai thành, bởi trong chi phái Ru-bên, chi phái Gát và chi phái Sa-bu-lôn. 

 

 


64

 

  Dân Y-sơ-ra-ên chia cấp cho người Lê-vi các thành ấy và địa hạt nó. 

 

 


65

 

  Họ bắt thăm mà cho bởi trong chi phái Giu-đa, chi phái Si-mê-ôn, và chi phái Bên-gia-min, những thành đã kể ở trên. 

 

 


66

 

  Trong người Kê-hát có mấy nhà đã được những thành bởi trong chi phái Ep-ra-im; 

 

 


67

 

  chúng được những thành ẩn náu, là Si-chem với địa hạt nó, tại trên núi Ep-ra-im, Ghê-xe với địa hạt nó, 

 

 


68

 

  Giốc-mê-am với địa hạt nó, Bết-Hô-rôn với địa hạt nó, 

 

 


69

 

  A-gia-lôn với địa hạt nó, Gát-Rim-môn với địa hạt nó; 

 

 


70

 

  và bởi trong nửa chi phái Mê-na-se họ được A-ne với địa hạt nó, Bi-lê-am với địa hạt nó. Người ta chia cấp các thành ấy cho những người của dòng Kê-hát còn sót lại. 

 

 


71

 

  Con cháu Ghẹt-sôn bởi họ hàng của nửa chi phái Mê-na-se, được Gô-lan ở đất Ba-san với địa hạt nó; Ach-ta-rốt với địa hạt nó; 

 

 


72

 

  bởi chi phái Y-sa-ca, họ được Kê-đe với địa hạt nó; 

 

 


73

 

  Ra-mốt với địa hạt nó; A-nem với địa hạt nó; 

 

 


74

 

  bởi chi phái A-se, họ được Ma-sanh với địa hạt nó; Ap-đôn với địa hạt nó; Hu-cô với địa hạt nó; 

 

 


75

 

  Rê-hốp với địa hạt nó; 

 

 


76

 

  bởi chi phái Nép-ta-li, họ được Kê-đe trong Ga-li-lê, với địa hạt nó; Ham-môn với địa hạt nó; Ki-ria-ta-im với địa hạt nó. 

 

 


77

 

  Con cháu Mê-ra-ri còn sót lại bởi chi phái Sa-bu-lôn được Ri-mô-nô với địa hạt nó; Tha-bô với địa hạt nó; 

 

 


78

 

  còn bên kia sông Giô-đanh về phía đông, đối ngang Giê-ri-cô, bởi chi phái Ru-bên, họ được Bết-se trong rừng với địa hạt nó; Gia-xa với địa hạt nó; 

 

 


79

 

  Kê-đê-mốt với địa hạt nó; Mê-phát với địa hạt nó; 

 

 


80

 

  bởi chi phái Gát, họ được Ra-mốt ở đất Ga-la-át, với địa hạt nó; Ma-ha-na-im với địa hạt nó; 

 

 


81

 

  Hết-bôn với địa hạt nó; Gia-ê-xe với địa hạt nó. 

 

 


1 Chronicles 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: