Rumanian Bible Cornilescu Version

James 1

James

Return to Index

Chapter 2

1

 

 Frayii mei, sq nu yineyi credinya Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, cqutknd la faya omului. 

 

 


2

 

 Cqci, de pildq, dacq intrq kn adunarea voastrq un om cu un inel de aur wi cu o hainq strqlucitoare, wi intrq wi un sqrac kmbrqcat prost; 

 

 


3

 

 wi voi puneyi ochii pe celce poartq haina strqlucitoare, wi -i ziceyi: ,,Tu wezi kn locul acesta bun!`` Wi apoi ziceyi sqracului: ,,Tu stai colo kn picioare!`` Sau: ,,Wezi jos la picioarele mele!`` 

 

 


4

 

 Nu faceyi voi oare o deosebire kn voi knwivq, wi nu vq faceyi voi judecqtori cu gknduri rele? 

 

 


5

 

 Ascultayi, prea iubiyii mei frayi: n`a ales Dumnezeu pe cei ce sknt sqraci kn ochii lumii acesteia, ca sq -i facq bogayi kn credinyq wi mowtenitori ai Kmpqrqyiei, pe care a fqgqduit -o celor ce -L iubesc? 

 

 


6

 

 Wi voi knjosiyi pe cel sqrac! Oare nu bogayii vq asupresc wi vq tkrqsc knaintea judecqtoriilor? 

 

 


7

 

 Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care -l purtayi? 

 

 


8

 

 Dacq kmpliniyi Legea kmpqrqteascq, potrivit Scripturii: ,,Sq iubewti pe aproapele tqu ca pe tine knsuyi``, bine faceyi. 

 

 


9

 

 Dar dacq aveyi kn vedere faya omului, faceyi un pqcat, wi sknteyi oskndiyi de Lege ca niwte cqlcqtori de lege. 

 

 


10

 

 Cqci, cine pqzewte toatq Legea, wi grewewte kntr`o singurq poruncq, se face vinovat de toate. 

 

 


11

 

 Cqci, Cel ce a zis: ,,Sq nu preacurvewti``, a zis wi: ,,Sq nu ucizi``. Acum, dacq nu preacurvewti, dar ucizi, te faci cqlcqtor al Legii. 

 

 


12

 

 Sq vorbiyi wi sq lucrayi ca niwte oameni cari au sq fie judecayi de o lege a slobozeniei: 

 

 


13

 

 cqci judecata este fqrq milq pentru celce n`a avut milq; dar mila biruiewte judecata. 

 

 


14

 

 Frayii mei, ce -i folosewte cuiva sq spunq cq are credinyq, dacq n`are fapte? Poate oare credinya aceasta sq -l mkntuiascq? 

 

 


15

 

 Dacq un frate sau o sorq sknt goi wi lipsiyi de hrana de toate zilele, 

 

 


16

 

 wi unul dintre voi le zice: ,,Duceyi-vq kn pace, kncqlziyi-vq wi sqturayi-vq!`` fqrq sq le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? 

 

 


17

 

 Tot awa wi credinya: dacq n`are fapte, este moartq kn ea knsaw. 

 

 


18

 

 Dar va zice cineva: ,,Tu ai credinya, wi eu am faptele.`` ,,Aratq-mi credinya ta fqrq fapte, wi eu kyi voi arqta credinya mea din faptele mele.`` 

 

 


19

 

 Tu crezi cq Dumnezeu este unul, wi bine faci; dar wi dracii cred... wi se knfioarq! 

 

 


20

 

 Vrei dar sq knyelegi, om nesocotit, cq credinya fqrq fapte este zqdarnicq? 

 

 


21

 

 Avraam, pqrintele nostru, n`a fost el socotit neprihqnit prin fapte, cknd a adus pe fiul squ Isaac jertfq pe altar? 

 

 


22

 

 Vezi cq credinya lucra kmpreunq cu faptele lui, wi, prin fapte, credinya a ajuns desqvkrwitq. 

 

 


23

 

 Astfel s`a kmplinit Scriptura care zice: ,,Avraam a crezut pe Dumnezeu, wi i s`a socotit ca neprihqnire``; wi el a fost numit ,,prietenul lui Dumnezeu.`` 

 

 


24

 

 Vedeyi dar cq omul este socotit neprihqnit prin fapte, wi nu numai prin credinyq. 

 

 


25

 

 Tot awa, curva Rahav: n`a fost socotitq wi ea neprihqnitq prin fapte, cknd a gqzduit pe soli wi i -a scos afarq pe altq cale? 

 

 


26

 

 Dupq cum trupul fqrq duh este mort, tot awa wi credinya fqrq fapte este moartq. 

 

 


James 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: