Rumanian Bible Cornilescu Version

2nd Thessalonians 2

2 Thessalonians

Return to Index

Chapter 3

1

 

 Kncolo, frayilor, rugayivq pentru noi ca, Cuvkntul Domnului sq se rqspkndeascq wi sq fie proslqvit cum este la voi, 

 

 


2

 

 wi sq fim izbqviyi de oamenii nechibzuiyi wi rqi; cqci nu toyi au credinya. 

 

 


3

 

 Credincios este Domnul: El vq va kntqri wi vq va pqzi de cel rqu. 

 

 


4

 

 Cu privire la voi, avem kncredere kn Domnul cq faceyi wi veyi face ce vq poruncim. 

 

 


5

 

 Domnul sq vq kndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu wi spre rqbdarea lui Hristos! 

 

 


6

 

 Kn Numele Domnului nostru Isus Hristos, vq poruncim, frayilor, sq vq depqrtayi de orice frate, care trqiewte kn neorknduialq, wi nu dupq knvqyqturile, pe cari le-ayi primit dela noi. 

 

 


7

 

 Voi knwivq wtiyi ce trebuie sq faceyi ca sq ne urmayi; cqci noi n`am trqit kn neorknduialq, kntre voi. 

 

 


8

 

 N`am mkncat de pomanq pknea nimqnui; ci, lucrknd wi ostenindu-ne, am muncit zi wi noapte, ca sq nu fim povarq nimqnui dintre voi. 

 

 


9

 

 Nu cq n`am fi avut dreptul acesta, dar am vrut sq vq dqm kn noi knwine o pildq vrednicq de urmat. 

 

 


10

 

 Cqci, cknd eram la voi, vq spuneam lqmurit: ,,Cine nu vrea sq lucreze, nici sq nu mqnknce.`` 

 

 


11

 

 Auzim knsq cq unii dintre voi trqiesc kn neorknduialq, nu lucreazq nimic, ci se yin de nimicuri. 

 

 


12

 

 Kndemnqm pe oamenii acewtia wi -i sfqtuim, kn Domnul nostru Isus Hristos, sq-wi mqnknce pknea lucrknd kn liniwte. 

 

 


13

 

 Voi, frayilor, sq nu osteniyi kn facerea binelui. 

 

 


14

 

 Wi dacq n`ascultq cineva ce spunem noi kn aceastq epistolq, knsemnayi-vi -l, wi sq n`aveyi nici un fel de legqturi cu el, ca sq -i fie ruwine. 

 

 


15

 

 Sq nu -l socotiyi ca pe un vrqjmaw, ci sq -l mustrayi ca pe un frate. 

 

 


16

 

 Knsuw Domnul pqcii sq vq dea totdeauna pacea kn orice fel. Domnul sq fie cu voi cu toyi! 

 

 


17

 

 Urarea de sqnqtate este scrisq cu mkna mea: Pavel. Acesta este semnul kn fiecare epistolq; awa scriu eu. 

 

 


18

 

 Harul Domnului nostru Isus Hristos sq fie cu voi cu toyi! Amin 

 

 


1st Timothy 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: