Rumanian Bible Cornilescu Version

1st Thessalonians 4

1 Thessalonians

Return to Index

Chapter 5

1

 

 Ckt despre vremi wi soroace, n`aveyi trebuinyq sq vi se scrie, frayilor. 

 

 


2

 

 Pentrucq voi knwivq wtiyi foarte bine cq ziua Domnului va veni ca un hoy noaptea. 

 

 


3

 

 Cknd vor zice: ,,Pace wi liniwte!`` atunci o prqpqdenie neawteptatq va veni peste ei, ca durerile nawterii peste femeia knsqrcinatq; wi nu va fi chip de scqpare. 

 

 


4

 

 Dar voi, frayilor, nu sknteyi kn kntunerec, pentruca ziua aceea sq vq prindq ca un hoy. 

 

 


5

 

 Voi toyi sknteyi fii ai luminii wi fii ai zilei. Noi nu skntem ai nopyii, nici ai kntunerecului. 

 

 


6

 

 De aceea sq nu dormim ca ceilalyi, ci sq veghem wi sq fim treji. 

 

 


7

 

 Cqci ceice dorm, dorm noaptea; wi ceice se kmbatq, se kmbatq noaptea. 

 

 


8

 

 Dar noi, cari skntem fii ai zilei, sq fim treji, sq ne kmbrqcqm cu platowa credinyei wi a dragostei, wi sq avem drept coif nqdejdea mkntuirii. 

 

 


9

 

 Fiindcq Dumnezeu nu ne -a rknduit la mknie, ci ca sq cqpqtqm mkntuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, 

 

 


10

 

 care a murit pentru noi, pentruca, fie cq veghem, fie cq dormim, sq trqim kmpreunq cu El. 

 

 


11

 

 Deaceea, mkngqiayi-vq wi kntqriyi-vq unii pe alyii, cum wi faceyi kn adevqr. 

 

 


12

 

 Vq rugqm, frayilor, sq priviyi bine pe ceice se ostenesc kntre voi, cari vq ckrmuiesc kn Domnul, wi cari vq sfqtuiesc. 

 

 


13

 

 Sq -i preyuiyi foarte mult, kn dragoste, din pricina lucrqrii lor. Trqiyi kn pace kntre voi. 

 

 


14

 

 Vq rugqm, de asemenea, frayilor, sq mustrayi pe ceice trqiesc kn neorknduialq; sq kmbqrbqtayi pe cei desnqdqjduiyi; sq sprijiniyi pe cei slabi, sq fiyi rqbdqtori cu toyi. 

 

 


15

 

 Luayi seama ca nimeni sq nu kntoarcq altuia rqu pentru rqu; ci cqutayi totdeauna sq faceyi ce este bine atkt kntre voi, ckt wi fayq de toyi. 

 

 


16

 

 Bucurayi-vq kntotdeauna. 

 

 


17

 

 Rugayi-vq nekncetat. 

 

 


18

 

 Mulyqmiyi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; cqci aceasta este voia lui Dumnezeu, kn Hristos Isus, cu privire la voi. 

 

 


19

 

 Nu stingeyi Duhul. 

 

 


20

 

 Nu dispreyuiyi proorociile. 

 

 


21

 

 Ci cercetayi toate lucrurile, wi pqstrayi ce este bun. 

 

 


22

 

 Feriyi-vq de orice se pare rqu. 

 

 


23

 

 Dumnezeul pqcii sq vq sfinyeascq El knsuw pe deplin; wi: duhul vostru, sufletul vostru wi trupul vostru, sq fie pqzite kntregi, fqrq prihanq la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 

 

 


24

 

 Celce v`a chemat este credincios, wi va face lucrul acesta. 

 

 


25

 

 Frayilor, rugayi-vq pentru noi. 

 

 


26

 

 Spuneyi sqnqtate tuturor frayilor cu o sqrutare sfkntq. 

 

 


27

 

 Kn Domnul vq rog fierbinte ca epistola aceasta sq fie cititq tuturor frayilor. 

 

 


28

 

 Harul Domnului nostru Isus Hristos sq fie cu voi cu toyi! Amin 

 

 


2nd Thessalonians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: