Rumanian Bible Cornilescu Version

1st Corinthians 14

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 15

1

 

 Vq fac cunoscut, frayilor Evanghelia, pe care v`am propovqduit -o, pe care ayi primit -o, kn care ayi rqmas, 

 

 


2

 

 wi prin care sknteyi mkntuiyi, dacq o yineyi awa dupq cum v`am propovqduit -o; altfel, degeaba ayi crezut. 

 

 


3

 

 V`am knvqyat knainte de toate, awa cum am primit wi eu: cq Hristos a murit pentru pqcatele noastre, dupq Scripturi; 

 

 


4

 

 cq a fost kngropat wi a knviat a treia zi, dupq Scripturi; 

 

 


5

 

 wi cq S`a arqtat lui Chifa, apoi celor doisprezece. 

 

 


6

 

 Dupq aceea S`a arqtat la peste cinci sute de frayi deodatq, dintre cari cei mai mulyi sknt kncq kn viayq, iar unii au adormit. 

 

 


7

 

 Kn urmq s`a arqtat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. 

 

 


8

 

 Dupq ei toyi, ca unei stkrpituri, mi s`a arqtat wi mie. 

 

 


9

 

 Cqci eu sknt cel mai neknsemnat dintre apostoli; nu sknt vrednic sq port numele de apostol, fiindcq am prigonit Biserica lui Dumnezeu. 

 

 


10

 

 Prin harul lui Dumnezeu sknt ce sknt. Wi harul Lui fayq de mine n`a fost zqdarnic; ba kncq am lucrat mai mult deckt toyi: totuw nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este kn mine. 

 

 


11

 

 Astfel dar, ori eu, ori ei, noi awa propovqduim, wi voi awa ayi crezut. 

 

 


12

 

 Iar dacq se propovqduiewte cq Hristos a knviat din moryi, cum zic unii dintre voi, cq nu este o knviere a moryilor? 

 

 


13

 

 Dacq nu este o knviere a moryilor, nici Hristos n`a knviat. 

 

 


14

 

 Wi dacq n`a knviat Hristos, atunci propovqduirea noastrq este zqdarnicq, wi zqdarnicq este wi credinya voastrq. 

 

 


15

 

 Ba kncq noi skntem descoperiyi wi ca martori mincinowi ai lui Dumnezeu; fiindcq, am mqrturisit despre Dumnezeu cq El a knviat pe Hristos, cknd nu L -a knviat, dacq este adevqrat cq moryii nu knviazq. 

 

 


16

 

 Cqci, dacq nu knviazq moryii, nici Hristos n`a knviat. 

 

 


17

 

 Wi dacq n`a knviat Hristos, credinya voastrq este zqdarnicq, voi sknteyi kncq kn pqcatele voastre, 

 

 


18

 

 wi prin urmare wi cei ce au adormit kn Hristos, sknt pierduyi. 

 

 


19

 

 Dacq numai pentru viaya aceasta ne-am pus nqdejdea kn Hristos, atunci skntem cei mai nenorociyi dintre toyi oamenii! 

 

 


20

 

 Dar acum, Hristos a knviat din moryi, pkrga celor adormiyi. 

 

 


21

 

 Cqci dacq moartea a venit prin om, tot prin om a venit wi knvierea moryilor. 

 

 


22

 

 Wi dupq cum toyi mor kn Adam, tot awa, toyi vor knvia kn Hristos; 

 

 


23

 

 dar fiecare la rkndul cetei lui. Hristos este cel dintki rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sknt ai lui Hristos. 

 

 


24

 

 Kn urmq, va veni sfkrwitul, cknd El va da Kmpqrqyia kn mknile lui Dumnezeu Tatql, dupq ce va fi nimicit orice domnie, orice stqpknire wi orice putere. 

 

 


25

 

 Cqci trebuie ca El sq kmpqrqyeascq pknq va pune pe toyi vrqjmawii supt picioarele Sale. 

 

 


26

 

 Vrqjmawul cel din urmq, care va fi nimicit, va fi moartea. 

 

 


27

 

 Dumnezeu, kn adevqr, ,,a pus totul supt picioarele Lui``. Dar cknd zice cq totul I -a fost supus, se knyelege cq afarq de Cel ce I -a supus totul. 

 

 


28

 

 Wi cknd toate lucrurile Ki vor fi supuse, atunci chiar wi Fiul Se va supune Celui ce I -a supus toate lucrurile, pentruca Dumnezeu sq fie totul kn toyi. 

 

 


29

 

 Altfel, ce ar face cei ce se boteazq pentru cei moryi? Dacq nu knviazq moryii nicidecum, de ce se mai boteazq ei pentru cei moryi? 

 

 


30

 

 Wi de ce skntem noi kn primejdie kn orice clipq? 

 

 


31

 

 Kn fiecare zi eu sknt kn primejdie de moarte; atkt este de adevqrat lucrul acesta, frayilor, ckt este de adevqrat cq am de ce sq mq laud cu voi kn Hristos Isus, Domnul nostru. 

 

 


32

 

 Dacq, vorbind kn felul oamenilor, m`am luptat cu fiarele kn Efes, care-mi este folosul? Dacq nu knviazq moryii, atunci ,,sq mkncqm wi sq bem, cqci mkne vom muri``. 

 

 


33

 

 Nu vq knwelayi: ,,Tovqrqwiile rele stricq obiceiurile bune``. 

 

 


34

 

 Veniyi-vq kn fire, cum se cuvine, wi nu pqcqtuiyi! Cqci sknt kntre voi unii, cari nu cunosc pe Dumnezeu: spre ruwinea voastrq o spun. 

 

 


35

 

 Dar va zice cineva: ,,Cum knviazq moryii? Wi cu ce trup se vor kntoarce?`` 

 

 


36

 

 Nebun ce ewti! Ce sameni tu, nu knviazq, dacq nu moare mai kntki. 

 

 


37

 

 Wi cknd sameni, sameni nu trupul care va fi, ci doar un grqunte, cum se kntkmplq: fie de grku, fie de altq sqmknyq. 

 

 


38

 

 Apoi Dumnezeu ki dq un trup, dupq cum voiewte; wi fiecqrei seminye ki dq un trup al ei. 

 

 


39

 

 Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul pqsqrilor, altul al pewtilor. 

 

 


40

 

 Tot awa, sknt trupuri cerewti wi trupuri pqmkntewti; dar alta este strqlucirea trupurilor cerewti, wi alta a trupurilor pqmkntewti. 

 

 


41

 

 Alta este strqlucirea soarelui, alta strqlucirea lunii, wi alta este strqlucirea stelelor; chiar o stea se deosebewte kn strqlucire de altq stea. 

 

 


42

 

 Awa este wi knvierea moryilor. Trupul este sqmqnat kn putrezire, wi knviazq kn neputrezire; 

 

 


43

 

 este sqmqnat kn ocarq, wi knviazq kn slavq; este sqmqnat kn neputinyq, wi knviazq kn putere. 

 

 


44

 

 Este sqmqnat trup firesc, wi knviazq trup duhovnicesc. Dacq este un trup firesc, este wi un trup duhovnicesc. 

 

 


45

 

 De aceea este scris: ,,Omul dintki Adam a fost fqcut un suflet viu.`` Al doilea Adam a fost fqcut un duh dqtqtor de viayq. 

 

 


46

 

 Dar kntki vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc, vine pe urmq. 

 

 


47

 

 Omul dintki este din pqmknt, pqmkntesc; omul al doilea este din cer. 

 

 


48

 

 Cum este cel pqmkntesc, awa sknt wi cei pqmkntewti; cum este Cel ceresc, awa sknt wi cei cerewti. 

 

 


49

 

 Wi dupq cum am purtat chipul celui pqmkntesc, tot awa vom purta wi chipul Celui ceresc. 

 

 


50

 

 Ce spun eu, frayilor, este cq nu poate carnea wi skngele sq mowteneascq Kmpqrqyia lui Dumnezeu; wi cq, putrezirea nu poate mowteni neputrezirea. 

 

 


51

 

 Iatq, vq spun o tainq: nu vom adormi toyi, dar toyi vom fi schimbayi, 

 

 


52

 

 kntr`o clipq, kntr`o clipealq din ochi, la cea din urmq trkmbiyq. Trkmbiya va suna, moryii vor knvia nesupuwi putrezirii, wi noi vom fi schimbayi. 

 

 


53

 

 Cqci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, sq se kmbrace kn neputrezire, wi trupul acesta muritor sq se kmbrace kn nemurire. 

 

 


54

 

 Cknd trupul acesta supus putrezirii, se va kmbrqca kn neputrezire, wi trupul acesta muritor se va kmbrqca kn nemurire, atunci se va kmplini cuvkntul care este scris: ,,Moartea a fost knghiyitq de biruinyq. 

 

 


55

 

 Unde kyi este biruinya, moarte? Unde kyi este boldul, moarte?`` 

 

 


56

 

 Boldul moryii este pqcatul; wi puterea pqcatului este Legea. 

 

 


57

 

 Dar mulyqmiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dq biruinya prin Domnul nostru Isus Hristos! 

 

 


58

 

 De aceea, prea iubiyii mei frayi, fiyi tari, neclintiyi, sporiyi totdeauna kn lucrul Domnului, cqci wtiyi cq osteneala voastrq kn Domnul nu este zqdarnicq. 

 

 


1st Corinthians 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: