Rumanian Bible Cornilescu Version

John 11

John

Return to Index

Chapter 12

1

 

 Cu wase zile knainte de Pawte, Isus a venit kn Betania, unde era Lazqr, care fusese mort, wi pe care kl knviase din moryi. 

 

 


2

 

 Acolo I-au pregqtit o cinq. Marta slujea, iar Lazqr era unul din ceice wedeau la masq cu El. 

 

 


3

 

 Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare prey, a uns picioarele lui Isus, wi I -a wters picioarele cu pqrul ei; wi s`a umplut casa de mirosul mirului. 

 

 


4

 

 Unul din ucenicii Sqi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea sq -L vkndq, a zis: 

 

 


5

 

 ,,De ce nu s`a vkndut acest mir cu trei sute de lei, wi sq se fi dat sqracilor?`` 

 

 


6

 

 Zicea lucrul acesta nu pentrucq purta grijq de sqraci, ci pentrucq era un hoy, wi, ca unul care yinea punga, lua el ce se punea kn ea. 

 

 


7

 

 Dar Isus a zis: ,,Lasq -o kn pace; cqci ea l -a pqstrat pentru ziua kngropqrii Mele. 

 

 


8

 

 Pe sqraci ki aveyi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mq aveyi totdeauna.`` 

 

 


9

 

 O mare mulyime de Iudei au aflat cq Isus era kn Betania; wi au venit acolo, nu numai pentru Isus, ci ca sq vadq wi pe Lazqr, pe care -l knviase din moryi. 

 

 


10

 

 Preoyii cei mai de seamq au hotqrkt sq omoare wi pe Lazqr, 

 

 


11

 

 cqci din pricina lui mulyi Iudei plecau dela ei wi credeau kn Isus. 

 

 


12

 

 A doua zi, o gloatq mare, care venise la praznic, cum a auzit cq vine Isus kn Ierusalim, 

 

 


13

 

 a luat ramuri de finic, wi I -a iewit kn kntkmpinare, strigknd: ,,Osana! Binecuvkntat este Celce vine kn Numele Domnului, Kmpqratul lui Israel!`` 

 

 


14

 

 Isus a gqsit un mqgqruw, wi a kncqlecat pe el, dupqcum este scris: 

 

 


15

 

 ,,Nu te teme, fiica Sionului; iatq cq Kmpqratul tqu vine cqlare pe mknzul unei mqgqriye.`` 

 

 


16

 

 Ucenicii Lui n`au knyeles aceste lucruri dela knceput; dar, dupqce a fost proslqvit Isus, wi-au adus aminte cq aceste lucruri erau scrise despre El, wi cq ei le kmpliniserq cu privire la El. 

 

 


17

 

 Toyi ceice fuseserq kmpreunq cu Isus, cknd chemase pe Lazqr din mormknt wi -l knviase din moryi, mqrturiseau despre El. 

 

 


18

 

 Wi norodul I -a iewit kn kntkmpinare, pentrucq aflase cq fqcuse semnul acesta. 

 

 


19

 

 Fariseii au zis deci kntre ei: ,,Vedeyi cq nu ckwtigayi nimic: iatq cq lumea se duce dupq El!`` 

 

 


20

 

 Niwte Greci dintre ceice se suiserq sq se knchine la praznic, 

 

 


21

 

 s`au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat, wi au zis: ,,Domnule, am vrea sq vedem pe Isus.`` 

 

 


22

 

 Filip s`a dus wi a spus lui Andrei; apoi Andrei wi Filip au spus lui Isus. 

 

 


23

 

 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,A sosit ceasul sq fie proslqvit Fiul omului. 

 

 


24

 

 Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq, dacq grquntele de grku, care a cqzut pe pqmknt, nu moare, rqmkne singur; dar dacq moare, aduce multq roadq. 

 

 


25

 

 Cine kwi iubewte viaya, o va pierde; wi cine kwi urqwte viaya kn lumea aceasta, o va pqstra pentru viaya vecinicq. 

 

 


26

 

 Dacq Kmi slujewte cineva, sq Mq urmeze; wi unde sknt Eu, acolo va fi wi slujitorul Meu. Dacq Kmi slujewte cineva, Tatql kl va cinsti. 

 

 


27

 

 Acum sufletul Meu este tulburat. Wi ce voi zice?... Tatq, izbqvewte-Mq din ceasul acesta?... Dar tocmai pentru aceasta am venit pknq la ceasul acesta! 

 

 


28

 

 Tatq, proslqvewte Numele Tqu!`` Wi din cer, s`a auzit un glas, care zicea: ,,L-am proslqvit, wi -L voi mai proslqvi!`` 

 

 


29

 

 Norodul, care stqtea acolo, wi care auzise glasul, a zis cq a fost un tunet. Alyii ziceau: ,,Un knger a vorbit cu El!`` 

 

 


30

 

 Isus a rqspuns: ,,Nu pentru Mine s`a auzit glasul acesta, ci pentru voi. 

 

 


31

 

 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stqpknitorul lumii acesteia va fi aruncat afarq. 

 

 


32

 

 Wi dupq ce voi fi knqlyat de pe pqmknt, voi atrage la Mine pe toyi oamenii.`` - 

 

 


33

 

 Vorbind astfel, arqta cu ce moarte avea sq moarq. - 

 

 


34

 

 Norodul I -a rqspuns: ,,Noi am auzit din Lege cq Hristosul rqmkne kn veac; cum dar zici Tu cq Fiul omului trebuie sq fie knqlyat? Cine este acest Fiu al omului?`` 

 

 


35

 

 Isus le -a zis: ,,Lumina mai este puyinq vreme kn mijlocul vostru. Umblayi ca unii cari aveyi lumina, ca sq nu vq cuprindq kntunerecul: cine umblq kn kntunerec, nu wtie unde merge. 

 

 


36

 

 Cktq vreme aveyi lumina printre voi, credeyi kn luminq, ca sq fiyi fii ai luminii.`` Isus le -a spus aceste lucruri: apoi a plecat wi S`a ascuns de ei. 

 

 


37

 

 Mqcar cq fqsese atktea semne knaintea lor, tot nu credeau kn El, 

 

 


38

 

 ca sq se kmplineascq vorba, pe care o spusese proorocul Isaia: ,,Doamne, cine a dat crezare propovqduirii noastre? Wi cui a fost descoperitq puterea brayului Domnului?`` 

 

 


39

 

 De aceea nu puteau crede, pentru cq Isaia a mai zis: 

 

 


40

 

 ,,Le -a orbit ochii, wi le -a kmpietrit inima, ca sq nu vadq cu ochii, sq nu knyeleagq cu inima, sq nu se kntoarcq la Dumnezeu, wi sq -i vindec.`` 

 

 


41

 

 Isaia a spus aceste lucruri cknd a vqzut slava Lui, wi a vorbit despre El. 

 

 


42

 

 Totuw, chiar dintre fruntawi, mulyi au crezut kn El; dar de frica Fariseilor nu -L mqrturiseau pe fayq, ca sq nu fie dayi afarq din sinagogq. 

 

 


43

 

 Cqci au iubit mai mult slava oamenilor deckt slava lui Dumnezeu. 

 

 


44

 

 Iar Isus a strigat: ,,Cine crede kn Mine, nu crede kn Mine, ci kn Cel ce M`a trimes pe Mine. 

 

 


45

 

 Wi cine Mq vede pe Mine, vede pe Cel ce M`a trimes pe Mine. 

 

 


46

 

 Eu am venit ca sq fiu o luminq kn lume, pentru ca oricine crede kn Mine, sq nu rqmknq kn kntunerec. 

 

 


47

 

 Dacq aude cineva cuvintele Mele wi nu le pqzewte, nu Eu kl judec; cqci Eu n`am venit sq judec lumea, ci sq mkntuiesc lumea. 

 

 


48

 

 Pe cine Mq nesocotewte wi nu primewte cuvintele Mele, are cine -l oskndi: Cuvkntul, pe care l-am vestit Eu, acela kl va oskndi kn ziua de apoi. 

 

 


49

 

 Cqci Eu n`am vorbit dela Mine knsumi, ci Tatql, care M`a trimes, El knsuw Mi -a poruncit ce trebuie sq spun wi cum trebuie sq vorbesc. 

 

 


50

 

 Wi wtiu cq porunca Lui este viaya vecinicq. De aceea lucrurile, pe cari le spun, le spun awa cum Mi le -a spus Tatql.`` 

 

 


John 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: