Rumanian Bible Cornilescu Version

Luke 23

Luke

Return to Index

Chapter 24

1

 

 Kn ziua kntki a sqptqmknii, femeile acestea, wi altele kmpreunq cu ele, au venit la mormknt dis de dimineayq, wi au adus miresmele, pe cari le pregqtiserq. 

 

 


2

 

 Au gqsit piatra rqsturnatq de pe mormknt, 

 

 


3

 

 au intrat knlquntru, wi n`au gqsit trupul Domnului Isus. 

 

 


4

 

 Fiindcq nu wtiau ce sq creadq, iatq cq li s`au arqtat doi bqrbayi, kmbrqcayi kn haine strqlucitoare. 

 

 


5

 

 Kngrozite, femeile wi-au plecat feyele la pqmknt. Dar ei le-au zis: ,,Pentruce cqutayi kntre cei moryi pe Cel ce este viu? 

 

 


6

 

 Nu este aici, ci a knviat. Aduceyi-vq aminte ce v`a spus pe cknd era kncq kn Galilea, 

 

 


7

 

 cknd zicea cq Fiul omului trebuie sq fie dat kn mknile pqcqtowilor, sq fie rqstignit, wi a treia zi sq knvieze.`` 

 

 


8

 

 Wi ele wi-au adus aminte de cuvintele lui Isus. 

 

 


9

 

 La kntoarcerea lor dela mormknt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece wi tuturor celorlalyi. 

 

 


10

 

 Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor, erau: Maria Magdalina, Ioana, Maria, mama lui Iacov, wi celelalte, cari erau kmpreunq cu ele. 

 

 


11

 

 Cuvintele acestea li se pqreau apostolilor basme, wi nu le credeau. 

 

 


12

 

 Dar Petru s`a sculat, wi a dat fuga la mormknt. S`a plecat, wi s`a uitat knlquntru, dar n`a vqzut deckt fqwiile de pknzq, cari stqteau pe pqmknt; apoi a plecat acasq, mirat de cele kntkmplate. 

 

 


13

 

 Kn aceeaw zi, iatq, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depqrtare de waizeci de stadii de Ierusalim; 

 

 


14

 

 wi vorbeau kntre ei despre tot ce se kntkmplase. 

 

 


15

 

 Pe cknd vorbeau ei wi se kntrebau, Isus S`a apropiat, wi mergea pe drum kmpreunq cu ei. 

 

 


16

 

 Dar ochii lor erau kmpiedicayi sq -L cunoascq. 

 

 


17

 

 El le -a zis: ,,Ce vorbe sknt acestea pe cari le schimbayi kntre voi pe drum?`` Wi ei s`au oprit, uitkndu-se triwti. 

 

 


18

 

 Drept rqspuns, unul din ei, numit Cleopa, I -a zis: ,,Tu ewti singurul strqin aici kn Ierusalim, de nu wtii ce s`a kntkmplat kn el zilele acestea?`` - 

 

 


19

 

 ,,Ce?`` le -a zis El. -Wi ei I-au rqspuns: ,,Ce s`a kntkmplat cu Isus din Nazaret, care era un prooroc puternic kn fapte wi kn cuvinte, knaintea lui Dumnezeu wi knaintea kntregului norod. 

 

 


20

 

 Cum preoyii cei mai de seamq wi mai marii nowtri L-au dat sq fie oskndit la moarte, wi L-au rqstignit?`` 

 

 


21

 

 Noi trqgeam nqdejde cq El este Acela, care va izbqvi pe Israel; dar cu toate acestea, iatq cq astqzi este a treia zi decknd s`au kntkmplat aceste lucruri. 

 

 


22

 

 Ba kncq niwte femei de ale noastre ne-au pus kn uimire: ele s`au dus disdedimineayq la mormknt, 

 

 


23

 

 nu I-au gqsit trupul, wi au venit wi au spus cq ar fi vqzut wi o vedenie de kngeri, cari ziceau cq El este viu. 

 

 


24

 

 Unii din cei ce erau cu noi, s`au dus la mormknt, wi au gqsit awa cum spuseserq femeile, dar pe El nu L-au vqzut.`` 

 

 


25

 

 Atunci Isus le -a zis: ,,O, nepricepuyilor wi zqbavnici cu inima, cknd este vorba sq credeyi tot ce au spus proorocii! 

 

 


26

 

 Nu trebuia sq sufere Hristosul aceste lucruri, wi sq intre kn slava Sa?`` 

 

 


27

 

 Wi a knceput dela Moise, wi dela toyi proorocii, wi le -a tklcuit, kn toate Scripturile, ce era cu privire la El. 

 

 


28

 

 Cknd s`au apropiat de satul la care mergeau, El S`a fqcut cq vrea sq meargq mai departe. 

 

 


29

 

 Dar ei au stqruit de El, wi au zis: ,,Rqmki cu noi, cqci este spre searq, wi ziua aproape a trecut.`` Wi a intrat sq rqmknq cu ei. 

 

 


30

 

 Pe cknd wedea la masq cu ei, a luat pknea; wi, dupq ce a rostit binecuvkntarea, a frknt -o, wi le -a dat -o. 

 

 


31

 

 Atunci li s`au deschis ochii, wi L-au cunoscut; dar El S`a fqcut nevqzut dinaintea lor. 

 

 


32

 

 Wi au zis unul cqtre altul: ,,Nu ne ardea inima kn noi, cknd ne vorbea pe drum, wi ne deschidea Scripturile?`` 

 

 


33

 

 S`au sculat chiar kn ceasul acela, s`au kntors kn Ierusalim, wi au gqsit pe cei unsprezece wi pe cei ce erau cu ei, adunayi la un loc, 

 

 


34

 

 wi zicknd: ,,A knviat Domnul cu adevqrat, wi S`a arqtat lui Simon.`` 

 

 


35

 

 Wi au istorisit ce li se kntkmplase pe drum, wi cum L-au cunoscut la frkngerea pknii. 

 

 


36

 

 Pe cknd vorbeau ei astfel, knsuw Isus a stqtut kn mijlocul lor, wi le -a zis: ,,Pace vouq!`` 

 

 


37

 

 Plini de fricq wi de spaimq, ei credeau cq vqd un duh. 

 

 


38

 

 Dar El le -a zis: ,,Pentru ce sknteyi turburayi? Wi dece vi se ridicq astfel de gknduri kn inimq? 

 

 


39

 

 Uitayi-vq la mknile wi picioarele Mele, Eu sknt; pipqiyi-Mq wi vedeyi: un duh n`are nici carne, nici oase, cum vedeyi cq am Eu.`` 

 

 


40

 

 (Wi dupq ce a zis aceste vorbe, le -a arqtat mknile wi picioarele Sale.) 

 

 


41

 

 Fiindcq ei, de bucurie, kncq nu credeau, wi se mirau, El le -a zis: ,,Aveyi aici ceva de mkncare?`` 

 

 


42

 

 I-au dat o bucatq de pewte fript wi un fagur de miere. 

 

 


43

 

 El le -a luat, wi a mkncat knaintea lor. 

 

 


44

 

 Apoi le -a zis: ,,Iatq ce vq spuneam cknd kncq eram cu voi, cq trebuie sq se kmplineascq tot ce este scris despre Mine kn Legea lui Moise, kn Prooroci wi kn Psalmi.`` 

 

 


45

 

 Atunci le -a deschis mintea, ca sq knyeleagq Scripturile. 

 

 


46

 

 Wi le -a zis: ,,Awa este scris, wi awa trebuia sq pqtimeascq Hristos, wi sq knvieze a treia zi dintre cei moryi. 

 

 


47

 

 Wi sq se propovqduiascq tuturor neamurilor, kn Numele Lui, pocqinya wi iertarea pqcatelor, kncepknd din Ierusalim. 

 

 


48

 

 Voi sknteyi martori ai acestor lucruri. 

 

 


49

 

 Wi iatq cq voi trimete peste voi fqgqduinya Tatqlui Meu; dar rqmkneyi kn cetate pknq veyi fi kmbrqcayi cu putere de sus.`` 

 

 


50

 

 El i -a dus afarq pknq spre Betania. Wi -a ridicat mknile, wi i -a binecuvkntat. 

 

 


51

 

 Pe cknd ki binecuvknta, S`a despqryit de ei, wi a fost knqlyat la cer. 

 

 


52

 

 Dupqce I s`au knchinat, ei s`au kntors kn Ierusalim cu o mare bucurie. 

 

 


53

 

 Wi tot timpul stqteau kn Templu, wi lqudau wi binecuvkntau pe Dumnezeu. Amin 

 

 


John 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: