Rumanian Bible Cornilescu Version

Luke 22

Luke

Return to Index

Chapter 23

1

 

 S`au sculat toyi, wi au dus pe Isus knaintea lui Pilat. 

 

 


2

 

 Wi au knceput sq -L pkrascq, wi sq zicq: ,,Pe omul acesta l-am gqsit aykyknd neamul nostru la rqscoalq, oprind a plqti bir Cezarului, wi zicknd cq el este Hristosul, Kmpqratul.`` 

 

 


3

 

 Pilat L -a kntrebat: ,,Ewti Tu Kmpqratul Iudeilor?`` ,,Da``, i -a rqspuns Isus, ,,sknt.`` 

 

 


4

 

 Pilat a zis preoyilor celor mai de seamq wi noroadelor: ,,Eu nu gqsesc nicio vinq kn omul acesta.`` 

 

 


5

 

 Dar ei stqruiau wi mai mult, wi ziceau: ,,Kntqrktq norodul, wi knvayq pe oameni prin toatq Iudea, din Galilea, unde a knceput, pknq aici.`` 

 

 


6

 

 Cknd a auzit Pilat de Galilea, a kntrebat dacq omul acesta este Galilean. 

 

 


7

 

 Wi cknd a aflat cq este de supt stqpknirea lui Irod, L -a trimes la Irod, care se afla wi el kn Ierusalim kn zilele acelea. 

 

 


8

 

 Irod, cknd a vqzut pe Isus, s`a bucurat foarte mult; cqci de mult dorea sq -L vadq, din pricina celor auzite despre El; wi nqdqjduia sq -L vadq fqcknd vreo minune. 

 

 


9

 

 I -a pus multe kntrebqri; dar Isus nu i -a rqspuns nimic. 

 

 


10

 

 Preoyii cei mai de seamq wi cqrturarii stqteau acolo, wi -L pkrau cu knferbkntare. 

 

 


11

 

 Irod, cu ostawii lui de pazq, se purtau cu El cu disprey; wi, dupqce wi -a bqtut joc de El, wi L -a kmbrqcat cu o hainq strqlucitoare, L -a trimes knapoi la Pilat. 

 

 


12

 

 Kn ziua aceea, Irod wi Pilat s`au kmprietenit unul cu altul, cqci erau knvrqjbiyi kntre ei mai knainte. 

 

 


13

 

 Pilat a strkns pe preoyii cei mai de seamq, pe fruntawi wi pe norod, 

 

 


14

 

 wi le -a zis: ,,Mi-ayi adus knainte pe omul acesta ca pe unul care aykyq norodul la rqscoalq. Wi iatq cq, dupqce l-am cercetat cu deamqruntul, knaintea voastrq, nu l-am gqsit vinovat de niciunul din lucrurile de cari -l pkrkyi. 

 

 


15

 

 Nici Irod nu i -a gqsit nici o vinq, cqci ni l -a trimes knapoi; wi iatq cq omul acesta n`a fqcut nimic vrednic de moarte. 

 

 


16

 

 Eu deci, dupq ce voi pune sq -l batq, ki voi da drumul.`` 

 

 


17

 

 La fiecare praznic al Pawtelor, Pilat trebuia sq le slobozeascq un kntemniyat. 

 

 


18

 

 Ei au strigat cu toyii kntr`un glas: ,,La moarte cu omul acesta, wi slobozewte-ne pe Baraba!`` 

 

 


19

 

 Baraba fusese aruncat kn temniyq pentru o rqscoalq, care avusese loc kn cetate, wi pentru un omor. 

 

 


20

 

 Pilat le -a vorbit din nou, cu gknd sq dea drumul lui Isus. 

 

 


21

 

 Dar ei au strigat: ,,Rqstignewte -L, rqstignewte -L!`` 

 

 


22

 

 Pilat le -a zis pentru a treia oarq: ,,Dar ce rqu a fqcut? Eu n`am gqsit nici o vinq de moarte kn El. Awa cq, dupqce voi pune sq -L batq, Ki voi da drumul.`` 

 

 


23

 

 Dar ei strigau kn gura mare, wi cereau de zor sq fie rqstignit. Wi strigqtele lor wi ale preoyilor celor mai de seamq au biruit. 

 

 


24

 

 Pilat a hotqrkt sq li se kmplineascq cererea. 

 

 


25

 

 Le -a slobozit pe celce fusese aruncat kn temniyq pentru rqscoalq wi omor, wi pe care -l cereau ei; iar pe Isus L -a dat kn mknile lor, ca sq-wi facq voia cu El. 

 

 


26

 

 Pe cknd Kl duceau sq -L rqstigneascq, au pus mkna pe un anume Simon din Cirena, care se kntorcea dela ckmp; wi i-au pus crucea kn spinare, ca s`o ducq dupq Isus. 

 

 


27

 

 Kn urma lui Isus mergea o mare mulyime de norod wi femei, cari se boceau, kwi bqteau pieptul, wi se tknguiau dupq El. 

 

 


28

 

 Isus S`a kntors spre ele, wi a zis: ,,Fiice ale Ierusalimului, nu Mq plkngeyi pe Mine; ci plkngeyi-vq pe voi knwivq wi pe copiii vowtri. 

 

 


29

 

 Cqci iatq vor veni zile, cknd se va zice: ,Ferice de cele sterpe, ferice de pkntecele cari n`au nqscut, wi de ykyele cari n`au alqptat!` 

 

 


30

 

 Atunci vor kncepe sq zicq munyilor: ,Cqdeyi peste noi!` Wi dealurilor: ,Acoperiyi-ne!` 

 

 


31

 

 Cqci dacq se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?`` 

 

 


32

 

 Kmpreunq cu El duceau wi pe doi fqcqtori de rele, cari trebuiau omorkyi kmpreunq cu Isus. 

 

 


33

 

 Cknd au ajuns la locul, numit ,,Cqpqykna``, L-au rqstignit acolo, pe El wi pe fqcqtorii de rele: unul la dreapta wi altul la stknga. 

 

 


34

 

 Isus zicea: ,,Tatq, iartq -i, cqci nu wtiu ce fac!`` Ei wi-au kmpqryit hainele Lui kntre ei, trqgknd la soryi. 

 

 


35

 

 Norodul stqtea acolo wi privea. Fruntawii kwi bqteau joc de Isus, wi ziceau: ,,Pe alyii i -a mkntuit; sq Se mkntuiascq pe Sine knsuw, dacq este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.`` 

 

 


36

 

 Ostawii de asemenea kwi bqteau joc de El; se apropiau, Ki dqdeau oyet, 

 

 


37

 

 wi -I ziceau: ,,Dacq ewti Tu Kmpqratul Iudeilor, mkntuiewte-Te pe Tine knsuyi!`` 

 

 


38

 

 Deasupra Lui era scris cu slove grecewti, latinewti wi evreewti: ,,Acesta este Kmpqratul Iudeilor.`` 

 

 


39

 

 Unul din tklharii rqstigniyi Kl batjocorea, wi zicea: ,,Nu ewti Tu Hristosul? Mkntuiewte-Te pe Tine knsuyi, wi mkntuiewte-ne wi pe noi!`` 

 

 


40

 

 Dar celalt l -a knfruntat, wi i -a zis: ,,Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ewti supt aceeaw oskndq? 

 

 


41

 

 Pentru noi este drept, cqci primim rqsplata cuvenitq pentru fqrqdelegile noastre; dar omul acesta n`a fqcut nici un rqu.`` 

 

 


42

 

 Wi a zis lui Isus: ,,Doamne, adu-Yi aminte de mine, cknd vei veni kn Kmpqrqyia Ta!`` 

 

 


43

 

 Isus a rqspuns: ,,Adevqrat kyi spun cq astqzi vei fi cu Mine kn rai.`` 

 

 


44

 

 Era cam pe la ceasul al waselea. Wi s`a fqcut kntunerec peste toatq yara, pknq la ceasul al nouqlea. 

 

 


45

 

 Soarele s`a kntunecat, wi perdeaua dinlquntrul Templului s`a rupt prin mijloc. 

 

 


46

 

 Isus a strigat cu glas tare: ,,Tatq, kn mknile Tale Kmi kncredinyez duhul!`` Wi cknd a zis aceste vorbe Wi -a dat duhul. 

 

 


47

 

 Sutawul, cknd a vqzut ce se kntkmplase, a slqvit pe Dumnezeu, wi a zis: ,,Cu adevqrat, omul acesta era neprihqnit!`` 

 

 


48

 

 Wi tot norodul, care venise la priveliwtea aceea, cknd a vqzut cele kntkmplate, s`a kntors, bqtkndu-se kn piept. 

 

 


49

 

 Toyi cunoscuyii lui Isus wi femeile, cari -L knsoyiserq din Galilea, stqteau departe, wi se uitau la cele ce se petreceau. 

 

 


50

 

 Era un sfetnic al Soborului, numit Iosif, om bun wi evlavios, 

 

 


51

 

 care nu luase parte la sfatul wi hotqrkrea celorlalyi. El era din Arimatea, o cetate a Iudeilor, wi awtepta wi el Kmpqrqyia lui Dumnezeu. 

 

 


52

 

 Omul acesta s`a dus la Pilat, wi a cerut trupul lui Isus. 

 

 


53

 

 L -a dat jos de pe cruce, L -a knfqwurat kntr`o pknzq de in, wi L -a pus kntr`un mormknt nou, sqpat kn piatrq, kn care nu mai fusese pus nimeni. 

 

 


54

 

 Era ziua Pregqtirii, wi kncepea ziua Sabatului. 

 

 


55

 

 Femeile, cari veniserq cu Isus din Galilea, au knsoyit pe Iosif; au vqzut mormkntul wi felul cum a fost pus trupul lui Isus kn el, 

 

 


56

 

 s`au kntors, wi au pregqtit miresme wi miruri. Apoi, kn ziua Sabatului, s`au odihnit, dupq Lege. 

 

 


Luke 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: