Rumanian Bible Cornilescu Version

Luke 8

Luke

Return to Index

Chapter 9

1

 

 Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Sqi, le -a dat putere wi stqpknire peste toyi dracii, wi sq vindece boalele. 

 

 


2

 

 Apoi i -a trimes sq propovqduiascq Kmpqrqyia lui Dumnezeu, wi sq tqmqduiascq pe cei bolnavi. 

 

 


3

 

 ,,Sq nu luayi nimic cu voi pe drum,`` le -a zis El; ,,nici toiag, nici traistq, nici pkne, nici bani, nici douq haine. 

 

 


4

 

 Kn orice casq veyi intra, sq rqmkneyi acolo, pknq veyi pleca din locul acela. 

 

 


5

 

 Wi dacq nu vq vor primi oamenii, sq iewiyi din cetatea aceea, wi sq scuturayi praful de pe picioarele voastre, ca mqrturie kmpotriva lor.`` 

 

 


6

 

 Ei au plecat, wi au mers din sat kn sat, propovqduind Evanghelia, wi sqvkrwind pretutindeni tqmqduiri. 

 

 


7

 

 Ckrmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile sqvkrwite de Isus, wi sta kn cumpqnq, newtiind ce sq creadq. Cqci unii ziceau cq a knviat Ioan din moryi; 

 

 


8

 

 alyii ziceau cq s`a arqtat Ilie; wi alyii ziceau cq a knviat vreun prooroc din cei din vechime. 

 

 


9

 

 Dar Irod zicea: ,,Lui Ioan i-am tqiat capul; cine este oare acesta, despre care aud astfel de lucruri?`` Wi cquta sq -L vadq. 

 

 


10

 

 Apostolii, cknd s`au kntors, au istorisit lui Isus tot ce fqcuserq. El i -a luat cu Sine, wi S`a dus la o parte, lkngq o cetate, numitq Betsaida. 

 

 


11

 

 Noroadele au priceput lucrul acesta, wi au mers dupq El. Isus le -a primit bine, le vorbea despre Kmpqrqyia lui Dumnezeu, wi vindeca pe cei ce aveau trebuinyq de vindecare. 

 

 


12

 

 Fiindcq ziua se pleca spre searq, cei doisprezece s`au apropiat, wi I-au zis: ,,Dq drumul noroadelor, ca sq se ducq kn satele wi cqtunele de primprejur sq gqzduiascq wi sq-wi caute de ale mkncqrii; pentrucq aici skntem kntr`un loc pustiu.`` 

 

 


13

 

 Isus le -a zis: ,,Dayi-le voi sq mqnknce!`` Dar ei au rqspuns: ,,N`avem deckt cinci pkni wi doi pewti; afarq numai dacq ne vom duce noi knwine sq cumpqrqm merinde pentru tot norodul acesta.`` 

 

 


14

 

 Wi erau aproape cinci mii de bqrbayi. Isus a zis ucenicilor Sqi: ,,Puneyi -i sq wadq jos kn cete de ckte cincizeci.`` 

 

 


15

 

 Awa au wi fqcut: i-au pus pe toyi sq wadq jos. 

 

 


16

 

 Isus a luat cele cinci pkni wi cei doi pewti, Wi -a ridicat ochii spre cer, wi le -a binecuvkntat. Apoi le -a frknt, wi le -a dat ucenicilor sq le kmpartq norodului. 

 

 


17

 

 Au mkncat toyi, wi s`au sqturat; wi au ridicat douqsprezece cowuri pline cu fqrqmiturile rqmase. 

 

 


18

 

 Kntr`o zi, pe cknd Se ruga Isus singur deoparte, avknd cu El pe ucenicii Lui, le -a pus kntrebarea urmqtoare: ,,Cine zic oamenii cq sknt Eu?`` 

 

 


19

 

 Ei I-au rqspuns: ,,Unii zic cq ewti Ioan Botezqtorul; alyii zic cq ewti Ilie; alyii zic cq a knviat un prooroc din cei din vechime.`` 

 

 


20

 

 ,,Dar voi``, i -a kntrebat El, ,,cine ziceyi cq sknt?`` ,,Hristosul lui Dumnezeu!`` I -a rqspuns Petru. 

 

 


21

 

 Isus le -a poruncit cu tqrie sq nu spunq nimqnui lucrul acesta. 

 

 


22

 

 Apoi a adqugat cq Fiul omului trebuie sq pqtimeascq multe, sq fie tqgqduit de bqtrkni, de preoyii cei mai de seamq wi de cqrturari, sq fie omorkt, wi a treia zi sq knvieze. 

 

 


23

 

 Apoi a zis tuturor: ,,Dacq voewte cineva sq vinq dupq Mine, sq se lepede de sine, sq-wi ia crucea kn fiecare zi, wi sq Mq urmeze. 

 

 


24

 

 Fiindcq oricine va voi sq-wi scape viaya, o va pierde; dar oricine kwi va pierde viaya pentru Mine, o va mkntui. 

 

 


25

 

 Wi ce ar folosi un om sq ckwtige toatq lumea, dacq s`ar prqpqdi sau s`ar pierde pe sine knsuw? 

 

 


26

 

 Cqci de oricine se va ruwina de Mine wi de cuvintele Mele, se va ruwina wi Fiul omului de el, cknd va veni kn slava Sa wi a Tatqlui wi a sfinyilor kngeri. 

 

 


27

 

 Adevqrat vq spun, cq sknt unii din cei ce stau aici, cari nu vor gusta moartea, pknq nu vor vedea Kmpqrqyia lui Dumnezeu. 

 

 


28

 

 Cam la opt zile dupq cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan wi pe Iacov, wi S`a suit pe munte sq Se roage. 

 

 


29

 

 Pe cknd Se ruga, I s`a schimbat knfqyiwarea feyei, wi kmbrqcqmintea I s`a fqcut albq strqlucitoare. 

 

 


30

 

 Wi iatqcq stqteau de vorbq cu El doi bqrbayi: erau Moise wi Ilie, 

 

 


31

 

 cari se arqtaserq kn slavq, wi vorbeau despre sfkrwitul Lui, pe care avea sq -l aibq kn Ierusalim. 

 

 


32

 

 Petru wi tovarqwii lui erau kngreuiayi de somn; dar, cknd s`au dewteptat bine, au vqzut slava lui Isus, wi pe cei doi bqrbayi cari stqteau kmpreunq cu El. 

 

 


33

 

 Kn clipa cknd se despqryeau bqrbayii acewtia de Isus, Petru a zis lui Isus: ,,Knvqyqtorule, este bine sq fim aici; sq facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise wi una pentru Ilie.`` Nu wtia ce spune. 

 

 


34

 

 Pe cknd vorbea el astfel, a venit un nor, wi i -a acoperit cu umbra lui; ucenicii s`au spqimkntat, cknd i-au vqzut intrknd kn nor. 

 

 


35

 

 Wi din nor s`a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit: de El sq ascultayi.`` 

 

 


36

 

 Cknd s`a auzit glasul acela, Isus a rqmas singur. Ucenicii au tqcut, wi n-au spus, kn zilele acelea, nimqnui nimic din cele ce vqzuserq. 

 

 


37

 

 A doua zi, cknd s`au pogorkt de pe munte, o gloatq mare a kntkmpinat pe Isus. 

 

 


38

 

 Wi un om din mijlocul mulyimii a strigat: ,,Knvqyqtorule, rogu-Te, uitq-Te cu kndurare la fiul meu, fiindcq kl am numai pe el. 

 

 


39

 

 Kl apucq un duh, wi deodatq rqcnewte; wi duhul kl scuturq cu putere, awa cq bqiatul face spumq la gurq, wi cu anevoie se duce duhul dela el, dupq ce l -a stropwit de tot. 

 

 


40

 

 Am rugat pe ucenicii Tqi sq -l scoatq, wi n`au putut. 

 

 


41

 

 ,,O neam necredincios wi pornit la rqu``, a rqspuns Isus; ,,pknq cknd voi fi cu voi wi vq voi suferi? Adu aici pe fiul tqu.`` 

 

 


42

 

 Pe cknd venea bqiatul, dracul l -a trkntit la pqmknt, wi l -a scuturat cu putere. Dar Isus a certat duhul necurat, a vindecat pe bqiat, wi l -a dat knapoi tatqlui squ. 

 

 


43

 

 Wi toyi au rqmas uimiyi de mqrirea lui Dumnezeu. 

 

 


44

 

 ,,Voi ascultayi bine ce vq spun: Fiul omului va fi dat kn mknile oamenilor!`` 

 

 


45

 

 Dar ucenicii nu knyelegeau cuvintele acestea, cqci erau acoperite pentru ei, ca sq nu le priceapq; wi se temeau sq -L kntrebe kn privinya aceasta. 

 

 


46

 

 Apoi le -a venit kn gknd sq wtie cine dintre ei ar fi cel mai mare. 

 

 


47

 

 Isus le -a cunoscut gkndul inimii, a luat un copilaw, l -a pus lkngq El, 

 

 


48

 

 wi le -a zis: ,,Oricine primewte pe acest copilaw, kn Numele Meu, pe Mine Mq primewte; wi oricine Mq primewte pe Mine, primewte pe Cel ce M`a trimes pe Mine. Fiindcq cine este cel mai mic kntre voi toyi, acela este mare.`` 

 

 


49

 

 Ioan a luat cuvkntul, wi a zis: ,,Knvqyqtorule, noi am vqzut pe un om scoyknd draci kn Numele tqu; wi l-am oprit, pentrucq nu merge dupq noi.`` 

 

 


50

 

 ,,Nu -l opriyi``, i -a rqspuns Isus, ,,fiindcq cine nu este kmpotriva voastrq, este pentru voi.`` 

 

 


51

 

 Cknd s`a apropiat vremea kn care avea sq fie luat kn cer, Isus Wi -a kndreptat faya hotqrkt sq meargq la Ierusalim. 

 

 


52

 

 A trimes knainte niwte soli, cari s`au dus wi au intrat kntr`un sat al Samaritenilor, ca sq -I pregqteascq un loc de gqzduit. 

 

 


53

 

 Dar ei nu L-au primit, pentrucq Isus Se kndrepta sq meargq spre Ierusalim. 

 

 


54

 

 Ucenicii Sqi, Iacov wi Ioan, cknd au vqzut lucrul acesta, au zis: ,,Doamne, vrei sq poruncim sq se pogoare foc din cer wi sq -i mistuie, cum a fqcut Ilie?`` 

 

 


55

 

 Isus S`a kntors spre ei, i -a certat, wi le -a zis: ,,Nu wtiyi de ce duh sknteyi knsufleyiyi! 

 

 


56

 

 Cqci Fiul omului a venit nu ca sq piardq sufletele oamenilor, ci sq le mkntuiascq.`` Wi au plecat kntr`alt sat. 

 

 


57

 

 Pe cknd erau pe drum, un om i -a zis: ,,Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.`` 

 

 


58

 

 Isus i -a rqspuns: ,,Vulpile au vizuini, wi pqsqrile cerului au cuiburi; dar Fiul omului n`are unde-Wi odihni capul.`` 

 

 


59

 

 Altuia i -a zis: ,,Vino dupq Mine!`` ,,Doamne``, I -a rqspuns el, ,,lasq-mq sq mq duc kntki sq kngrop pe tatql meu.`` 

 

 


60

 

 Dar Isus i -a zis: ,,Lasq moryii sq-wi kngroape moryii, wi tu du-te de vestewte Kmpqrqyia lui Dumnezeu.`` 

 

 


61

 

 Un altul a zis: ,,Doamne, Te voi urma, dar lasq-mq kntki sq mq duc sq-mi iau rqmas bun dela ai mei.`` 

 

 


62

 

 Isus i -a rqspuns: ,,Oricine pune mkna pe plug, wi se uitq knapoi, nu este destoinic pentru Kmpqrqyia lui Dumnezeu.`` 

 

 


Luke 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: