Rumanian Bible Cornilescu Version

Luke 7

Luke

Return to Index

Chapter 8

1

 

 Curknd dupq aceea, Isus umbla din cetate kn cetate wi din sat kn sat wi propovqduia wi vestea Evanghelia Kmpqrqyiei lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu El; 

 

 


2

 

 wi mai erau wi niwte femei, cari fuseserq tqmqduite de duhuri rele wi de boale; Maria, zisq Magdalina, din care iewiserq wapte draci, 

 

 


3

 

 Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana, wi multe altele, cari -L ajutau cu ce aveau. 

 

 


4

 

 Cknd s`a strkns o gloatq mare, wi a venit la El norod din felurite cetqyi, Isus a spus pilda aceasta: 

 

 


5

 

 ,,Sqmqnqtorul a iewit sq-wi samene sqmknya. Pe cknd sqmqna el, o parte din sqmknyq a cqzut lkngq drum: a fost cqlcatq kn picioare, wi au mkncat -o pqsqrile cerului. 

 

 


6

 

 O altq parte a cqzut pe stkncq; wi, cum a rqsqrit, s`a uscat, pentrucq n`avea umezealq. 

 

 


7

 

 O altq parte a cqzut kn mijlocul spinilor: spinii au crescut kmpreunq cu ea wi au knecat -o. 

 

 


8

 

 O altq parte a cqzut pe pqmknt bun, wi a crescut, wi a fqcut rod knsutit.`` Dupq ce a spus aceste lucruri, Isus a strigat: ,,Cine are urechi de auzit, sq audq.`` 

 

 


9

 

 Ucenicii Lui L-au kntrebat ce knyeles are pilda aceasta. 

 

 


10

 

 El le -a rqspuns: ,,Vouq v`a fost dat sq cunoawteyi tainele Kmpqrqyiei lui Dumnezeu, dar celorlalyi li se vorbewte kn pilde, ca ,mqcar cq vqd, sq nu vadq, wi mqcar cq aud, sq nu knyeleagq.`` 

 

 


11

 

 Iatq ce knyeles are pilda aceasta: ,,Sqmknya, este Cuvkntul lui Dumnezeu. 

 

 


12

 

 Cei knchipuiyi kn sqmknya cqzutq lkngq drum, sknt ceice aud; apoi vine diavolul wi ia Cuvkntul din inima lor, ca nu cumva sq creadq, wi sq fie mkntuiyi. 

 

 


13

 

 Cei knchipuiyi kn sqmknya cqzutq pe stkncq, sknt aceia cari, cknd aud Cuvkntul, kl primesc cu bucurie; dar n`au rqdqcinq, ci cred pknq la o vreme, iar cknd vine ispita, cad. 

 

 


14

 

 Sqmknya, care a cqzut kntre spini, knchipuiewte pe aceia cari, dupq ce au auzit Cuvkntul, kwi vqd de drum, wi -l lasq sq fie knqbuwit de grijile, bogqyiile wi plqcerile vieyii acesteia, wi n`aduc rod care sq ajungq la coacere. 

 

 


15

 

 Sqmknya, care a cqzut pe pqmknt bun, sknt aceia cari, dupq ce au auzit Cuvkntul, kl yin kntr`o inimq bunq wi curatq, wi fac roadq kn rqbdare. 

 

 


16

 

 Nimeni, dupqce a aprins o luminq, n`o acopere cu un vas, nici n`o pune supt pat, ci o pune kntr`un sfewnic, pentruca ceice intrq, sq vadq lumina. 

 

 


17

 

 Fiindcq nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nimic tqinuit, care nu va fi cunoscut wi nu va veni la luminq. 

 

 


18

 

 Luayi seama dar la felul cum ascultayi; cqci celui ce are, i se va da; dar celui ce n`are, i se va lua wi ce i se pare cq are.`` 

 

 


19

 

 Mama wi frayii lui Isus au venit la El; dar nu puteau sq -I vorbeascq, din pricina norodului. 

 

 


20

 

 Cineva I -a spus: ,,Mamq-Ta wi frayii Tqi stau afarq, wi vor sq Te vadq.`` 

 

 


21

 

 Dar El, drept rqspuns, a zis: ,,Mama Mea wi frayii Mei sknt ceice ascultq Cuvkntul lui Dumnezeu, wi -l kmplinesc.`` 

 

 


22

 

 Kntr`una din zile, Isus S`a suit kntr`o corabie kmpreunq cu ucenicii Lui. El le -a zis: ,,Haidem sq trecem dincolo de lac.`` Wi au plecat. 

 

 


23

 

 Pe cknd vksleau ei, Isus a adormit. Pe lac s`a stkrnit un awa vkrtej de vknt, cq se umplea corabia cu apq; wi erau kn primejdie. 

 

 


24

 

 Au venit la El, L-au dewteptat, wi au zis: ,,Knvqyqtorule, Knvqyqtorule, perim.`` Isus S`a sculat, a certat vkntul wi valurile knfuriate, cari s`au potolit: wi s`a fqcut liniwte. 

 

 


25

 

 Apoi a zis ucenicilor Sqi: ,,Unde vq este credinya?`` Plini de spaimq wi de mirare, ei au zis unii cqtre alyii: ,,Cine este acesta de poruncewte chiar wi vknturilor wi apei wi -L ascultq?`` 

 

 


26

 

 Au venit cu corabia kn yinutul Gherghesenilor, care este kn dreptul Galileii. 

 

 


27

 

 Cknd a iewit Isus la yqrm, L -a kntkmpinat un om din cetate, stqpknit de mai mulyi draci. De multq vreme nu se kmbrqca kn hainq, wi nu-wi avea locuinya kntr`o casq, ci kn morminte. 

 

 


28

 

 Cknd a vqzut pe Isus, a scos un strigqt ascuyit, a cqzut jos knaintea Lui, wi a zis cu glas tare: ,,Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Knalt? Te rog nu mq chinui.`` 

 

 


29

 

 Cqci Isus poruncise duhului necurat sq iasq din omul acela, pe care pusese stqpknire de multq vreme; era pqzit legat cu cqtuwe la mkni wi cu obezi la picioare, dar rupea legqturile, wi era gonit de dracul prin pustii. 

 

 


30

 

 Isus l -a kntrebat: ,,Cum kyi este numele?`` ,,Legiune,`` a rqspuns el; pentrucq intraserq mulyi draci kn el. 

 

 


31

 

 Wi dracii rugau stqruitor pe Isus sq nu le porunceascq sq se ducq kn Adknc. 

 

 


32

 

 Acolo pe munte, era o turmq mare de porci, cari pqwteau. Wi dracii au rugat pe Isus sq le dea voie sq intre kn ei. El le -a dat voie. 

 

 


33

 

 Dracii au iewit din omul acela, au intrat kn porci, wi turma s`a repezit de pe rkpq kn lac, wi s`a knecat. 

 

 


34

 

 Porcarii, cknd au vqzut ce se kntkmplase, au fugit wi au dat de veste kn cetate wi prin sate. 

 

 


35

 

 Oamenii au iewit sq vadq cele kntkmplate. Au venit la Isus, wi au gqsit pe omul din care iewiserq dracii, wezknd la picioarele lui Isus, kmbrqcat, wi kn toate minyile; wi i -a apucat frica. 

 

 


36

 

 Ceice vqzuserq cele petrecute, le-au povestit cum fusese vindecat cel stqpknit de draci. 

 

 


37

 

 Tot norodul din yinutul Gherghesenilor a rugat pe Isus sq plece dela ei, pentrucq ki apucase o mare fricq. Isus S`a suit kntr`o corabie, wi S`a kntors. 

 

 


38

 

 Omul din care iewiserq dracii, Kl ruga sq -i dea voie sq rqmknq cu El. Dar Isus l -a trimes acasq, wi i -a zis: 

 

 


39

 

 ,,Kntoarce-te acasq, wi povestewte tot ce yi -a fqcut Dumnezeu.`` El a plecat, wi a vestit prin toatq cetatea tot ce -i fqcuse Isus. 

 

 


40

 

 La kntoarcere, Isus a fost primit cu bucurie de mulyime, cqci toyi Kl awteptau. 

 

 


41

 

 Wi iatq cq a venit un om, numit Iair, care era fruntaw al sinagogii. El s`a aruncat la picioarele lui Isus, wi L -a rugat sq vinq pknq la el acasq; 

 

 


42

 

 pentrucq avea o singurq copilq de vreo doisprezece ani, care trqgea sq moarq. Pe drum, Isus era kmbulzit de noroade. 

 

 


43

 

 Wi era o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sknge; ea kwi cheltuise toatq averea cu doftorii, fqrq s`o fi putut vindeca vreunul. 

 

 


44

 

 Ea s`a apropiat pe dinapoi, wi s`a atins de poala hainei lui Isus. Indatq, scurgerea de sknge s`a oprit. 

 

 


45

 

 Wi Isus a zis: ,,Cine s`a atins de Mine?`` Fiindcq toyi tqgqduiau, Petru wi ceice erau cu El, au zis: ,,Knvqyqtorule, noroadele Te kmpresoarq wi Te kmbulzesc, wi mai kntrebi: ,Cine s`a atins de Mine?`` 

 

 


46

 

 Dar Isus a rqspuns: ,,S`a atins cineva de Mine, cqci am simyit cq a iewit din Mine o putere.`` 

 

 


47

 

 Femeia, cknd s`a vqzut datq de gol, a venit tremurknd, s`a aruncat jos knaintea Lui, wi a spus kn faya kntregului norod, din ce pricinq se atinsese de El, wi cum fusese vindecatq numai deckt. 

 

 


48

 

 Isus i -a zis: ,,Kndrqznewte, fiicq; credinya ta te -a mkntuit, du-te kn pace.`` 

 

 


49

 

 Pe cknd vorbea El kncq, vine unul din casa fruntawului sinagogii, wi -i spune: ,,Fiica ta a murit, nu mai supqra pe Knvqyqtorul.`` 

 

 


50

 

 Dar Isus, cknd a auzit lucrul acesta, a zis fruntawului sinagogii: ,,Nu te teme; crede numai, wi va fi tqmqduitq.`` 

 

 


51

 

 Cknd a ajuns la casa fruntawului, n`a lqsat pe nici unul sq intre kmpreunq cu El, deckt pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatql wi mama fetei. 

 

 


52

 

 Toyi plkngeau wi o boceau. Atunci Isus a zis: ,,Nu plkngeyi; fetiya n`a murit, ci doarme.`` 

 

 


53

 

 Ei kwi bqteau joc de El, cqci wtiau cq murise. 

 

 


54

 

 Dar El, dupqce i -a scos pe toyi afarq, a apucat -o de mknq, wi a strigat cu glas tare: ,,Fetiyo, scoalq-te!`` 

 

 


55

 

 Wi duhul ei s`a kntors kn ea, iar fata s`a sculat numaideckt. Isus a poruncit sq -i dea sq mqnknce. 

 

 


56

 

 Pqrinyii ei au rqmas uimiyi. Isus le -a poruncit sq nu spunq numqnui cele kntkmplate. 

 

 


Luke 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: