Rumanian Bible Cornilescu Version

Luke 3

Luke

Return to Index

Chapter 4

1

 

 Isus, plin de Duhul Sfknt, S`a kntors dela Iordan, wi a fost dus de Duhul kn pustie, 

 

 


2

 

 unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N`a mkncat nimic kn zilele acelea; wi, dupq ce au trecut acele zile, a flqmknzit. 

 

 


3

 

 Diavolul I -a zis: ,,Dacq ewti Fiul lui Dumnezeu, poruncewte pietrei acesteia sq se facq pkne.`` 

 

 


4

 

 Isus i -a rqspuns: ,,Este scris: Omul nu va trqi numai cu pkne, ci cu orice cuvknt care iese din gura lui Dumnezeu.`` 

 

 


5

 

 Diavolul L -a suit pe un munte knalt, i -a arqtat kntr`o clipq, toate kmpqrqyiile pqmkntului, 

 

 


6

 

 wi I -a zis: ,,Yie Kyi voi da toatq stqpknirea wi slava acestor kmpqrqyii; cqci mie kmi este datq, wi o dau oricui voiesc. 

 

 


7

 

 Dacq dar, Te vei knchina knaintea mea, toatq va fi a Ta.`` 

 

 


8

 

 Drept rqspuns, Isus i -a zis: ,,Knapoia Mea, Satano! Este scris: Sq te knchini Domnului, Dumnezeului tqu, wi numai Lui sq -I slujewti.`` 

 

 


9

 

 Diavolul L -a dus apoi kn Ierusalim, L -a awezat pe strawina acoperiwului Templului, wi I -a zis: ,,Dacq ewti Fiul lui Dumnezeu, aruncq-Te jos de aici;`` 

 

 


10

 

 cqci este scris: ,,El va porunci kngerilor Lui sq Te pqzeascq;`` 

 

 


11

 

 wi: ,,Ei Te vor lua pe mkni, ca nu cumva sq Te lovewti cu piciorul de vreo piatrq.`` 

 

 


12

 

 Isus i -a rqspuns: ,,S`a spus: Sq nu ispitewti pe Domnul, Dumnezeul tqu.`` 

 

 


13

 

 Dupq ce L -a ispitit kn toate felurile, diavolul a plecat dela El, pknq la o vreme. 

 

 


14

 

 Isus, plin de puterea Duhului, S`a kntors kn Galilea, wi I s`a dus vestea kn tot yinutul deprimprejur. 

 

 


15

 

 El knvqya pe oameni kn sinagogile lor, wi era slqvit de toyi. 

 

 


16

 

 A venit kn Nazaret, unde fusese crescut; wi, dupq obiceiul Squ, kn ziua Sabatului, a intrat kn sinagogq. S`a sculat sq citeascq, 

 

 


17

 

 wi I s`a dat cartea proorocului Isaia. Cknd a deschis -o, a dat peste locul unde era scris: 

 

 


18

 

 ,,Duhul Domnului este peste Mine, pentrucq M`a uns sq vestesc sqracilor Evanghelia; M`a trimes sq tqmqduiesc pe cei cu inima zdrobitq, sq propovqduiesc robilor de rqzboi slobozirea, wi orbilor cqpqtarea vederii; sq dau drumul celor apqsayi, 

 

 


19

 

 wi sq vestesc anul de kndurare al Domnului.`` 

 

 


20

 

 Kn urmq, a knchis cartea, a dat -o knapoi kngrijitorului, wi a wezut jos. Toyi ceice se aflau kn sinagogq, aveau privirile pironite spre El. 

 

 


21

 

 Atunci a knceput sq le spunq: ,,Astqzi s`au kmplinit cuvintele acestea din Scripturq, pe cari le-ayi auzit.`` 

 

 


22

 

 Wi toyi Kl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har, cari iewiau din gura Lui, wi ziceau: ,,Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?`` 

 

 


23

 

 Isus le -a zis: ,,Fqrq kndoialq, Kmi veyi spune zicala aceea: ,Doftore, vindecq-te pe tine knsuyi`; wi Kmi veyi zice: ,Fq wi aici, kn patria Ta, tot ce am auzit cq ai fqcut kn Capernaum.`` 

 

 


24

 

 ,,Dar``, a adqugat El ,,adevqrat vq spun cq, niciun prooroc nu este primit bine kn patria lui. 

 

 


25

 

 Ba kncq, adevqrat vq spun cq, pe vremea lui Ilie, cknd a fost kncuiat cerul sq nu dea ploaie trei ani wi wase luni, wi cknd a venit o foamete mare peste toatq yara, erau multe vqduve kn Israel; 

 

 


26

 

 wi totuw Ilie n`a fost trimes la niciuna din ele, afarq de o vqduvq din Sarepta Sidonului. 

 

 


27

 

 Wi mulyi leprowi erau kn Israel, pe vremea proorocului Elisei; wi totuw niciunul din ei n`a fost curqyit, afarq de Naaman, Sirianul.`` 

 

 


28

 

 Toyi cei din sinagogq, cknd au auzit aceste lucruri, s`au umplut de mknie. 

 

 


29

 

 Wi s`au sculat, L-au scos afarq din cetate, wi L-au dus pknq kn sprknceana muntelui, pe care era ziditq cetatea lor, ca sq -L arunce jos kn prqpastie. 

 

 


30

 

 Dar Isus a trecut prin mijlocul lor, wi a plecat de acolo. 

 

 


31

 

 S`a pogorkt kn Capernaum, cetate din Galilea, wi acolo knvqya pe oameni kn ziua Sabatului. 

 

 


32

 

 Ei erau uimiyi de knvqyqtura Lui, pentrucq vorbea cu putere. 

 

 


33

 

 Kn sinagogq se afla un om, care avea un duh de drac necurat, wi care a strigat cu glas tare: 

 

 


34

 

 ,,Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit sq ne prqpqdewti? Te wtiu cine ewti: Sfkntul lui Dumnezeu.`` 

 

 


35

 

 Isus l -a certat, wi i -a zis: ,,Taci, wi iewi afarq din omul acesta!`` Wi dracul, dupqce l -a trkntit jos, kn mijlocul adunqrii, a iewit afarq din el, fqrq sq -i facq vreun rqu. 

 

 


36

 

 Toyi au fost cuprinwi de spaimq, wi ziceau unii cqtre alyii: Ce knseamnq lucrul acesta? El poruncewte cu stqpknire wi cu putere duhurilor necurate, wi ele ies afarq!`` 

 

 


37

 

 Wi I s`a dus vestea kn toate kmprejurimile. 

 

 


38

 

 Dupqce a iewit din sinagogq, a intrat kn casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsq de friguri mari, wi L-au rugat pentru ea. 

 

 


39

 

 El S`a plecat spre ea, a certat frigurile, wi au lqsat -o frigurile. Ea s`a sculat kndatq, wi a knceput sq le slujeascq. 

 

 


40

 

 La asfinyitul soarelui, toyi cei ce aveau bolnavi atinwi de felurite boale, ki aduceau la El. El Kwi punea mknile peste fiecare din ei, wi -i vindeca. 

 

 


41

 

 Din mulyi ieweau wi draci, cari strigau wi ziceau: ,,Tu ewti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.`` Dar El ki mustra, wi nu -i lqsa sq vorbeascq, pentrucq wtiau cq El este Hristosul. 

 

 


42

 

 Cknd s`a crqpat de ziuq, Isus a iewit wi S`a dus kntr`un loc pustiu. Noroadele au knceput sq -L caute kn toate pqryile, wi au ajuns pknq la El: voiau sq -L opreascq sq nu plece dela ei. 

 

 


43

 

 Dar El le -a zis: ,,Trebuie sq vestesc Evanghelia Kmpqrqyiei lui Dumnezeu wi kn alte cetqyi; fiindcq pentru aceasta am fost trimes.`` 

 

 


44

 

 Wi propovqduia kn sinagogile Galileii. 

 

 


Luke 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: