Rumanian Bible Cornilescu Version

Matthew 20

Matthew

Return to Index

Chapter 21

1

 

 Cknd s`au apropiat de Ierusalim wi au ajuns la Betfaghe, kn spre muntele Mqslinilor, Isus a trimes doi ucenici, 

 

 


2

 

 wi le -a zis: ,,Duceyi-vq kn satul dinaintea voastrq: kn el veyi gqsi kndatq o mqgqriyq legatq, wi un mqgqruw kmpreunq cu ea; deslegayi -i wi aduceyi -i la Mine. 

 

 


3

 

 Dacq vq va zice cineva ceva, sq spuneyi cq Domnul are trebuinyq de ei. Wi kndatq ki va trimete.`` 

 

 


4

 

 Dar toate aceste lucruri s`au kntkmplat ca sq se kmplineascq ce fusese vestit prin proorocul, care zice: 

 

 


5

 

 ,,Spuneyi fiicei Sionului: ,Iatq, Kmpqratul tqu vine la tine, blknd wi cqlare pe un mqgar, pe un mqgqruw, mknzul unei mqgqriye.`` 

 

 


6

 

 Ucenicii s`au dus, wi au fqcut cum le poruncise Isus. 

 

 


7

 

 Au adus mqgqriya wi mqgqruwul, wi-au pus hainele peste ei, wi El a wezut deasupra. 

 

 


8

 

 Cei mai mulyi din norod kwi awterneau hainele pe drum; alyii tqiau ramuri din copaci, wi le presqrau pe drum. 

 

 


9

 

 Noroadele cari mergeau knaintea lui Isus wi cele ce veneau kn urmq, strigau: ,,Osana Fiul lui David! Binecuvkntat este Cel ce vine kn Numele Domnului! Osana kn cerurile prea knalte!`` 

 

 


10

 

 Cknd a intrat kn Ierusalim, toatq cetatea s`a pus kn miwcare, wi fiecare zicea: ,,Cine este acesta?`` 

 

 


11

 

 ,,Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii``, rqspundeau noroadele. 

 

 


12

 

 Isus a intrat kn Templul lui Dumnezeu. A dat afarq pe toyi cei ce vindeau wi cumpqrau kn Templu, a rqsturnat mesele schimbqtorilor de bani wi scaunele celor ce vindeau porumbei, 

 

 


13

 

 wi le -a zis: ,,Este scris: ,Casa Mea se va chema o casq de rugqciune.` Dar voi ayi fqcut din ea o pewterq de tklhari.`` 

 

 


14

 

 Niwte orbi wi wchiopi au venit la El kn Templu, wi El i -a vindecat. 

 

 


15

 

 Dar preoyii cei mai de seamq wi cqrturarii, cknd au vqzut minunile pe cari le fqcea, wi pe copii strigknd kn Templu wi zicknd: ,,Osana, Fiul lui David!`` s`au umplut de mknie. 

 

 


16

 

 Wi I-au zis: ,,Auzi ce zic acewtia?`` ,,Da,`` le -a rqspuns Isus. ,,Oare n`ayi citit niciodatq cuvintele acestea: ,Tu ai scos laude din gura pruncilor wi din gura celor ce sug?`` 

 

 


17

 

 Wi, lqskndu -i, a iewit afarq din cetate, wi S`a kndreptat spre Betania, wi a mas acolo. 

 

 


18

 

 Dimineaya, pe cknd Se kntorcea kn cetate, I -a fost foame. 

 

 


19

 

 A vqzut un smochin lkngq drum, wi S`a apropiat de el; dar n`a gqsit deckt frunze, wi i -a zis: ,,Deacum kncolo kn veac sq nu mai dea rod din tine!`` Wi pe datq smochinul s`a uscat. 

 

 


20

 

 Ucenicii, cknd au vqzut acest lucru, s`au mirat, wi au zis: ,,Cum de s`a uscat smochinul acesta kntr`o clipq?`` 

 

 


21

 

 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,Adevqrat vq spun cq, dacq veyi avea credinyq wi nu vq veyi kndoi, veyi face nu numai ce s`a fqcut smochinului acestuia; ci chiar dacq ayi zice muntelui acestuia: ,Ridicq-te de aici, wi aruncq-te kn mare,` se va face. 

 

 


22

 

 Tot ce veyi cere cu credinyq, prin rugqciune, veyi primi. 

 

 


23

 

 Isus S`a dus kn Templu; wi, pe cknd knvqya norodul, au venit la El preoyii cei mai de seamq wi bqtrknii norodului, wi I-au zis: ,,Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea, wi cine Yi -a dat puterea aceasta?`` 

 

 


24

 

 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,Vq voi pune wi Eu o kntrebare; wi dacq-Mi veyi rqspunde la ea, vq voi spune wi Eu cu ce putere fac aceste lucruri. 

 

 


25

 

 Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer, sau dela oameni?`` Dar ei vorbeau kntre ei wi ziceau: ,,Dacq vom rqspunde: ,Din cer,` ne va spune: ,Atunci de ce nu l-ayi crezut?` 

 

 


26

 

 Wi dacq vom rqspunde: ,Dela oameni,` ne temem de norod, pentrucq toyi socotesc pe Ioan drept prooroc.`` 

 

 


27

 

 Atunci au rqspuns lui Isus: ,,Nu wtim!`` Wi El, la rkndul Lui, le -a zis: ,,Nici Eu nu vq voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. 

 

 


28

 

 Ce credeyi? Un om avea doi feciori; wi s`a dus la cel dintki, wi i -a zis: ,Fiule, du-te astqzi de lucreazq kn via mea!` 

 

 


29

 

 ,Nu vreau,` i -a rqspuns el. Kn urmq, i -a pqrut rqu, wi s`a dus. 

 

 


30

 

 S`a dus wi la celqlalt, wi i -a spus tot awa. Wi fiul acesta a rqspuns: ,Mq duc, doamne!` Wi nu s`a dus. 

 

 


31

 

 Care din amkndoi a fqcut voia tatqlui squ?`` ,,Cel dintki,`` au rqspuns ei. Wi Isus le -a zis: ,,Adevqrat vq spun cq vamewii wi curvele merg knaintea voastrq kn Kmpqrqyia lui Dumnezeu. 

 

 


32

 

 Fiindcq Ioan a venit la voi umblknd kn calea neprihqnirii, wi nu l-ayi crezut. Dar vamewii wi curvele l-au crezut: wi, mqcar cq ayi vqzut lucrul acesta, nu v`ayi cqit kn urmq ca sq -l credeyi. 

 

 


33

 

 Ascultayi o altq pildq. Era un om, un gospodar, care a sqdit o vie. A kmprejmuit -o cu un gard, a sqpat un teasc kn ea, wi a zidit un turn. Apoi a dat -o unor vieri, wi a plecat kn altq yarq. 

 

 


34

 

 Cknd a venit vremea roadelor, a trimes pe robii sqi la vieri, ca sq ia partea lui de rod. 

 

 


35

 

 Vierii au pus mkna pe robii lui, wi pe unul l-au bqtut, pe altul l-au omorkt, iar pe altul l-au ucis cu pietre. 

 

 


36

 

 A mai trimes alyi robi, mai mulyi deckt cei dintki; wi vierii i-au primit la fel. 

 

 


37

 

 La urmq, a trimes la ei pe fiul squ, zicknd: ,Vor primi cu cinste pe fiul meu!` 

 

 


38

 

 Dar vierii, cknd au vqzut pe fiul, au zis kntre ei: ,Iatq mowtenitorul; veniyi sq -l omorkm wi sq punem stqpknire pe mowtenirea lui.` 

 

 


39

 

 Wi au pus mkna pe el, l-au scos afarq din vie wi l-au omorkt. 

 

 


40

 

 Acum, cknd va veni stqpknul viei, ce va face el vierilor acelora? 

 

 


41

 

 Ei I-au rqspuns: ,,Pe ticqlowii aceia ticqlos ki va pierde, wi via o va da altor vieri, cari -i vor da rodurile la vremea lor.`` 

 

 


42

 

 Isus le -a zis: ,,N`ayi citit nici odatq kn Scripturi cq: ,Piatra, pe care au lepqdat -o zidarii, a ajuns sq fie pusq kn capul unghiului; Domnul a fqcut acest lucru, wi este minunat kn ochii nowtri?` 

 

 


43

 

 Deaceea, vq spun cq Kmpqrqyia lui Dumnezeu va fi luatq dela voi, wi va fi datq unui neam, care va aduce roadele cuvenite. 

 

 


44

 

 Cine va cqdea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cqdea ea, kl va spulbera.`` 

 

 


45

 

 Dupq ce au auzit pildele Lui, preoyii cei mai de seamq wi Fariseii au knyeles cq Isus vorbewte despre ei, 

 

 


46

 

 wi cqutau sq -L prindq; dar se temeau de noroade, pentrucq ele kl socoteau drept prooroc. 

 

 


Matthew 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: