Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 22

Jeremiah

Return to Index

Chapter 23

1

 

 ,,Vai de pqstorii cari nimicesc wi risipesc turma pqwunei mele, zice Domnul.`` 

 

 


2

 

 ,,De aceea, awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel, kmpotriva pqstorilor cari pasc pe poporul meu: ,Pentrucq Mi-ayi risipit oile, le-ayi izgonit, wi nu v`ayi kngrijit de ele, iatq cq vq voi pedepsi din pricina rqutqyii faptelor voastre, zice Domnul.`` 

 

 


3

 

 ,,Wi Eu knsumi voi strknge rqmqwiya oilor Mele din toate yqrile, kn cari le-am izgonit; le voi aduce knapoi kn pqwunea lor, wi vor crewte wi se vor knmulyi. 

 

 


4

 

 Voi pune peste ele pqstori cari le vor pawte; nu le va mai fi teamq, nici groazq, wi nu va mai lipsi niciuna din ele, zice Domnul.`` 

 

 


5

 

 ,,Iatq vin zile, zice Domnul, cknd voi ridica lui David o Odraslq, neprihqnitq. El va kmpqrqyi, va lucra cu knyelepciune, wi va face dreptate wi judecatq kn yarq. 

 

 


6

 

 Kn vremea Lui, Iuda va fi mkntuit, wi Israel va avea liniwte kn locuinya lui; wi iatq Numele pe care i -L vor da: ,Domnul, Neprihqnirea noastrq!`` 

 

 


7

 

 ,,De aceea iatq, vin zile, zice Domnul, cknd nu se va mai zice: ,Viu este Domnul, care a scos din yara Egiptului pe copiii lui Israel!` 

 

 


8

 

 Ci se va zice: ,Viu este Domnul, care a scos wi a adus knapoi sqmknya casei lui Israel din yara dela miazq noapte wi din toate yqrile kn cari ki risipisem! ,Wi vor locui kn yara lor.` 

 

 


9

 

 Asupra proorocilor. ,,Inima kmi este zdrobitq kn mine, toate oasele kmi tremurq; sknt ca un om beat, ca un om ameyit de vin, din pricina Domnului wi din pricina sfintelor Lui cuvinte. 

 

 


10

 

 Cqci yara este plinq de preacurvii, wi yara se jqlewte din pricina jurqmintelor; ckmpiile pustiei sknt uscate.`` Toatq alergqtura lor yintewte numai la rqu, wi toatq vitejia lor este pentru nelegiuire! 

 

 


11

 

 Proorocii wi preoyii sknt stricayi; ,,le-am gqsit rqutatea chiar wi kn Casa Mea, zice Domnul.`` 

 

 


12

 

 ,,De aceea, calea lor va fi lunecoasq wi kntunecoasq, vor fi kmpinwi wi vor cqdea; cqci voi aduce nenorocirea peste ei kn anul cknd ki voi pedepsi, zice Domnul.`` 

 

 


13

 

 ,,Kn proorocii Samariei am vqzut urmqtoarea nebunie: au proorocit pe Baal, wi au rqtqcit pe poporul Meu Israel! 

 

 


14

 

 Dar kn proorocii Ierusalimului am vqzut lucruri grozave. Sknt preacurvari, trqiesc kn minciunq; kntqresc mknile celor rqi, awa cq nici unul nu se mai kntoarce dela rqutatea lui; toyi sknt knaintea Mea ca Sodoma, wi locuitorii Ierusalimului ca Gomora.`` 

 

 


15

 

 ,,De aceea, awa vorbewte Domnul owtirilor despre prooroci: iatq, ki voi hrqni cu pelin, wi le voi da sq bea ape otrqvite; cqci prin proorocii Ierusalimului s`a rqspkndit nelegiuirea kn toatq yara.`` 

 

 


16

 

 ,,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,N`ascultayi cuvintele proorocilor cari vq proorocesc! Ei vq leagqnq kn knchipuiri zqdarnice; spun vedenii iewite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. 

 

 


17

 

 Ei spun celor ce Mq nesocotesc: ,Domnul a zis: ,Veyi avea pace;` wi zic tuturor celor ce trqiesc dupq aplecqrile inimii lor: ,Nu vi se va kntkmpla niciun rqu.` 

 

 


18

 

 Cine a fost de fayq la sfatul Domnului ca sq vadq wi sq asculte cuvkntul Lui? Cine a plecat urechea la cuvkntul Lui wi cine l -a auzit? 

 

 


19

 

 Iatq cq furtuna Domnului, urgia izbucnewte, se nqpustewte vijelia wi cade peste capul celor rqi! 

 

 


20

 

 Mknia Domnului nu se va potoli, pknq nu va kmplini wi va knfqptui planurile inimii Lui. Veyi knyelege kn totul lucrul acesta kn cursul vremilor. 

 

 


21

 

 Eu n`am trimes pe proorocii acewtia, wi totuw ei au alergat; nu le-am vorbit, wi totuw au proorocit. 

 

 


22

 

 Dacq ar fi fost fayq la sfatul Meu, ar fi trebuit sq spunq cuvintele Mele poporului Meu, wi sq -i kntoarcq dela calea lor rea, dela rqutatea faptelor lor!`` 

 

 


23

 

 ,,Sknt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, wi nu sknt Eu wi un Dumnezeu de departe? 

 

 


24

 

 Poate cineva sq stea kntr`un loc ascuns fqrq sq -l vqd Eu? zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile wi pqmkntul? zice Domnul. 

 

 


25

 

 ,,Am auzit ce spun proorocii, cari proorocesc minciuni kn Numele Meu, zicknd: ,Am avut un vis! Am visat un vis!` 

 

 


26

 

 Pknq cknd vor prooroci acewtia sq proorocescq minciuni, sq prooroceascq knwelqtoriile inimii lor? 

 

 


27

 

 Cred ei oare cq pot face pe poporul Meu sq uite Numele Meu prin visurile pe cari le istorisewte fiecare din ei aproapelui squ, cum Mi-au uitat pqrinyii lor Numele din pricina lui Baal? 

 

 


28

 

 Proorocul, care a avut un vis, sq istoriseascq visul acesta, wi cine a auzit Cuvkntul Meu, sq spunq kntocmai Cuvkntul Meu! ,Pentruce sq amesteci paiele cu grkul? zice Domnul.`` 

 

 


29

 

 ,,Nu este Cuvkntul Meu ca un foc, zice Domnul, wi ca un ciocan care sfqrkmq stknca?`` 

 

 


30

 

 ,,De aceea, iatq, zice Domnul, am necaz pe proorocii cari kwi ascund unul altuia cuvintele Mele.`` 

 

 


31

 

 ,,Iatq, zice Domnul, am necaz pe proorocii cari iau cuvkntul lor wi -l dau drept cuvknt al Meu.`` 

 

 


32

 

 ,,Iatq, zice Domnul, am necaz pe cei ce proorocesc visuri neadevqrate, cari le istorisesc wi rqtqcesc pe poporul Meu, cu minciunile wi cu kndrqzneala lor; nu i-am trimes Eu, nu Eu le-am dat poruncq, wi nu sknt de niciun folos poporului acestuia, zice Domnul.`` 

 

 


33

 

 ,,Dacq poporul acesta, sau un prooroc, sau un preot te va kntreba: ,Care este ameninyarea Domnului?` sq le spui care este aceastq ameninyare: ,Vq voi lepqda, zice Domnul.`` 

 

 


34

 

 ,,Wi pe proorocul, pe preotul, sau pe acela din popor care va zice: ,O ameninyare a Domnului,` kl voi pedepsi, pe el wi casa lui! 

 

 


35

 

 Awa sq spuneyi knsq, fiecare aproapelui squ, fiecare fratelui squ: ,Ce a rqspuns Domnul?` Sau: ,Ce a zis Domnul?` 

 

 


36

 

 Dar sq nu mai ziceyi: ,O ameninyare a Domnului,` cqci cuvkntul fiecqruia va fi o ameninyare pentru el, dacq veyi suci astfel cuvintele Dumnezeului Celui viu, cuvintele Domnului owtirilor, Dumnezeului nostru! 

 

 


37

 

 Awa sq zici proorocului: ,Ce yi -a rqspuns Domnul?` Sau: ,Ce a zis Domnul?` 

 

 


38

 

 Dar dacq veyi mai zice: ,O ameninyare a Domnului,` atunci awa vorbewte Domnul: ,Pentrucq spuneyi cuvintele acestea: ,O ameninyare a Domnului,` mqcar cq am trimes sq vq spunq: Sq nu mai ziceyi: O ameninyare a Domnului, 

 

 


39

 

 din pricina aceasta, iatq, vq voi uita, wi vq voi lepqda, pe voi wi cetatea, pe care v`o dqdusem vouq wi pqrinyilor vowtri, vq voi arunca dinaintea Mea; 

 

 


40

 

 wi voi pune peste voi o vecinicq ocarq, wi o vecinicq necinste, care nu se va uita.`` 

 

 


Jeremiah 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: