Rumanian Bible Cornilescu Version

Isaiah 57

Isaiah

Return to Index

Chapter 58

1

 

 ,,Strigq kn gura mare, nu te opri! Knalyq-yi glasul ca o trkmbiyq, wi vestewte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov pqcatele ei! 

 

 


2

 

 Kn toate zilele Mq kntreabq, wi vor sq afle cqile Mele, ca un neam, care ar fi knfqptuit neprihqnirea, wi n`ar fi pqrqsit legea Dumnezeului squ. Kmi cer hotqrkri drepte, doresc sq se apropie de Dumnezeu. - 

 

 


3

 

 ,La ce ne folosewte sq postim` -zic ei-,dacq Tu nu vezi? ,La ce sq ne chinuim sufletul, dacq Tu nu yii seama de lucrul acesta?` -,Pentrucq, zice Domnul, kn ziua postului vostru, vq lqsayi kn voia pornirilor voastre, wi asupriyi pe simbriawii vowtri. 

 

 


4

 

 Iatq, postiyi ca sq vq ciorovqiyi wi sq vq certayi, ca sq bateyi rqutqcios cu pumnul; nu postiyi cum cere ziua aceea, ca sq vi se audq strigqtul sus. 

 

 


5

 

 Oare aceasta este postul plqcut Mie: sq-wi chinuiascq omul sufletul o zi? Sq-wi plece capul ca un pipirig, wi sq se culce pe sac wi cenuwq? Acesta numewti tu post wi zi plqcutq Domnului? 

 

 


6

 

 Iatq postul plqcut Mie: desleagq lanyurile rqutqyii, desnoadq legqturile robiei, dq drumul celor asupriyi, wi rupe orice fel de jug; 

 

 


7

 

 kmparte-yi pknea cu cel flqmknd, wi adu kn casa ta pe nenorociyii fqrq adqpost; dacq vezi pe un om gol, acopere -l, wi nu kntoarce spatele semenului tqu. 

 

 


8

 

 Atunci lumina ta va rqsqri ca zorile, wi vindecarea ta va kncolyi repede; neprihqnirea ta kyi va merge knainte, wi slava Domnului te va knsoyi. 

 

 


9

 

 Atunci tu vei chema, wi Domnul va rqspunde, vei striga, wi El va zice: ,Iatq-Mq!` Dacq vei kndepqrta jugul din mijlocul tqu, ameninyqrile cu degetul wi vorbele de ocarq, 

 

 


10

 

 dacq vei da mkncarea ta celui flqmknd, dacq vei sqtura sufletul lipsit, atunci lumina ta va rqsqri peste kntunecime, wi kntunerecul tqu va fi ca ziua nqmeaza mare! 

 

 


11

 

 Domnul te va cqlquzi nekncetat, kyi va sqtura sufletul chiar kn locuri fqrq apq, wi va da din nou putere mqdularelor tale; vei fi ca o grqdinq bine udatq, ca un izvor ale cqrui ape nu seacq. 

 

 


12

 

 Ai tqi vor zidi iarqw pe dqrkmqturile de mai knainte, vei ridica din nou temeliile strqbune; vei fi numit ,Dregqtor de spqrturi`, ,Cel ce drege drumurile, wi face yara cu putinyq de locuit.` 

 

 


13

 

 Dacq kyi vei opri piciorul kn ziua Sabatului, ca sq nu-yi faci gusturile tale kn ziua Mea cea sfkntq; dacq Sabatul va fi desfqtarea ta, ca sq sfinyewti pe Domnul, slqvindu -L, wi dacq -l vei cinsti, neurmknd cqile tale, nekndeletnicindu-te cu treburile tale wi nededkndu-te la flecqrii, 

 

 


14

 

 atunci te vei putea desfqta kn Domnul, wi Eu te voi sui pe knqlyimile yqrii, te voi face sq te bucuri de mowtenirea tatqlui tqu Iacov; cqci gura Domnului a vorbit.`` 

 

 


Isaiah 59

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: