Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 77

Psalms

Return to Index

Chapter 78

1

 

 (O ckntare a lui Asaf.) Ascultq, poporul meu, knvqyqturile mele! Luayi aminte la cuvintele gurii mele! 

 

 


2

 

 Kmi deschid gura wi vorbesc kn pilde, vestesc knyelepciunea vremurilor strqvechi. 

 

 


3

 

 Ce am auzit, ce wtim, ce ne-au povestit pqrinyii nowtri, 

 

 


4

 

 nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui, wi minunile pe cari le -a fqcut. 

 

 


5

 

 El a pus o mqrturie kn Iacov, a dat o lege kn Israel, wi a poruncit pqrinyilor nowtri sq-wi knveye kn ea copiii, 

 

 


6

 

 ca sq fie cunoscutq de cei ce vor veni dupq ei, de copiii cari se vor nawte, wi cari, cknd se vor face mari, sq vorbeascq despre ea copiilor lor; 

 

 


7

 

 pentruca acewtia sq-wi punq kncrederea kn Dumnezeu, sq nu uite lucrqrile lui Dumnezeu, wi sq pqzeascq poruncile Lui. 

 

 


8

 

 Sq nu fie, ca pqrinyii lor, un neam neascultqtor wi rqzvrqtit, un neam, care n`avea o inimq tare, wi al cqrui duh nu era credincios lui Dumnezeu! 

 

 


9

 

 Fiii lui Efraim, knarmayi wi trqgknd cu arcul, au dat dosul kn ziua luptei, 

 

 


10

 

 pentrucq n`au yinut legqmkntul lui Dumnezeu, wi n`au voit sq umble kntocmai dupq Legea Lui. 

 

 


11

 

 Au dat uitqrii lucrqrile Lui, minunile Lui, pe cari li le arqtase. 

 

 


12

 

 Knaintea pqrinyilor lor, El fqcuse minuni kn yara Egiptului, kn ckmpia Yoan. 

 

 


13

 

 A despqryit marea, wi le -a deschis un drum prin ea, ridicknd apele ca un zid. 

 

 


14

 

 I -a cqlquzit ziua cu un nor, wi toatq noaptea cu lumina unui foc strqlucitor. 

 

 


15

 

 A despicat stknci kn pustie, wi le -a dat sq bea ca din niwte valuri cu ape multe. 

 

 


16

 

 A fqcut sq ykwneascq izvoare din stknci, wi sq curgq ape ca niwte rkuri. 

 

 


17

 

 Dar ei tot n`au kncetat sq pqcqtuiascq kmpotriva Lui, n`au kncetat sq se rqzvrqteascq kmpotriva Celui Prea Knalt kn pustie. 

 

 


18

 

 Au ispitit pe Dumnezeu kn inima lor, cerknd mkncare dupq poftele lor. 

 

 


19

 

 Au vorbit kmpotriva lui Dumnezeu, wi au zis: ,,Oare va putea Dumnezeu sq punq o masq kn pustie? 

 

 


20

 

 Iatq cq El a lovit stknca, de au curs ape, wi s`au vqrsat wiroaie. Dar va putea El sq dea wi pkne, sau sq facq rost de carne poporului Squ?`` 

 

 


21

 

 Domnul a auzit, wi S`a mkniat. Un foc s`a aprins kmpotriva lui Iacov, wi s`a stkrnit kmpotriva lui Israel mknia Lui, 

 

 


22

 

 pentrucq n`au crezut kn Dumnezeu, pentrucq n`au avut kncredere kn ajutorul Lui. 

 

 


23

 

 El a poruncit norilor de sus, wi a deschis poryile cerurilor: 

 

 


24

 

 a plouat peste ei manq de mkncare, wi le -a dat grku din cer. 

 

 


25

 

 Au mkncat cu toyii pknea celor mari, wi le -a trimes mkncare sq se sature. 

 

 


26

 

 A pus sq sufle kn ceruri vkntul de rqsqrit, wi a adus, prin puterea Lui, vkntul de miazqzi. 

 

 


27

 

 A plouat peste ei carne ca pulberea, wi pqsqri knaripate, ckt nisipul mqrii; 

 

 


28

 

 le -a fqcut sq cadq kn mijlocul taberii lor, dejur kmprejurul locuinyelor lor. 

 

 


29

 

 Ei au mkncat wi s`au sqturat din destul: Dumnezeu le -a dat ce doriserq. 

 

 


30

 

 Dar n`apucaserq sq-wi stkmpere bine pofta, mkncarea le era kncq kn gurq, 

 

 


31

 

 cknd s`a stkrnit mknia lui Dumnezeu kmpotriva lor, a lovit de moarte pe cei mai tari din ei, wi a doborkt pe tinerii lui Israel. 

 

 


32

 

 Cu toate acestea, ei n`au kncetat sq pqcqtuiascq, wi n`au crezut kn minunile Lui. 

 

 


33

 

 De aceea, El le -a curmat zilele ca o suflare, le -a curmat anii printr`un sfkrwit nqpraznic. 

 

 


34

 

 Cknd ki lovea de moarte, ei Kl cqutau, se kntorceau wi se kndreptau spre Dumnezeu; 

 

 


35

 

 kwi aduceau aminte cq Dumnezeu este Stknca lor, wi cq Dumnezeul Autoputernic este Izbqvitorul lor. 

 

 


36

 

 Dar Kl knwelau cu gura, wi -L minyeau cu limba. 

 

 


37

 

 Inima nu le era tare fayq de El, wi nu erau credinciowi legqmkntului Squ. 

 

 


38

 

 Totuw, kn kndurarea Lui, El iartq nelegiuirea wi nu nimicewte; Kwi oprewte de multe ori mknia wi nu dq drumul kntregei Lui urgii. 

 

 


39

 

 El Wi -a adus deci aminte cq ei nu erau deckt carne, o suflare care trece wi nu se mai kntoarce. 

 

 


40

 

 Deckteori s`au rqzvrqtit ei kmpotriva Lui kn pustie! Deckteori L-au mkniat ei kn pustietate! 

 

 


41

 

 Da, n`au kncetat sq ispiteascq pe Dumnezeu, wi sq kntqrkte pe Sfkntul lui Israel. 

 

 


42

 

 Nu wi-au mai adus aminte de puterea Lui, de ziua, cknd i -a izbqvit de vrqjmaw, 

 

 


43

 

 de minunile, pe cari le -a fqcut kn Egipt, wi de semnele Lui minunate din ckmpia Yoan. 

 

 


44

 

 Cum le -a prefqcut rkurile kn sknge, wi n`au putut sq bea din apele lor. 

 

 


45

 

 Cum a trimes kmpotriva lor niwte muwte otrqvitoare, cari i-au mkncat, wi broawte, cari i-au nimicit. 

 

 


46

 

 Cum le -a dat holdele pradq omizilor, rodul muncii lor pradq lqcustelor. 

 

 


47

 

 Cum le -a prqpqdit viile, bqtkndu-le cu piatrq, wi smochinii din Egipt cu grindinq. 

 

 


48

 

 Cum le -a lqsat vitele pradq grindinei, wi turmele pradq focului cerului. 

 

 


49

 

 El Wi -a aruncat kmpotriva lor mknia Lui aprinsq, urgia, iuyimea wi necazul: o droaie de kngeri aducqtori de nenorociri. 

 

 


50

 

 Cum Wi -a dat drum slobod mkniei, nu le -a scqpat sufletul dela moarte, wi le -a dat viaya pradq molimei; 

 

 


51

 

 cum a lovit pe toyi kntkii nqscuyi din Egipt, pkrga puterii kn corturile lui Ham. 

 

 


52

 

 Cum a pornit pe poporul Squ ca pe niwte oi, wi i -a povqyuit ca pe o turmq kn pustie. 

 

 


53

 

 Cum i -a dus fqrq nici o grijq, ca sq nu le fie fricq, iar marea a acoperit pe vrqjmawii lor. 

 

 


54

 

 Cum i -a adus spre hotarul Lui cel sfknt, spre muntele acesta, pe care dreapta Lui l -a ckwtigat. 

 

 


55

 

 Cum a izgonit neamurile dinaintea lor, le -a kmpqryit yara kn pqryi de mowtenire, wi a pus seminyiile lui Israel sq locuiascq kn corturile lor. 

 

 


56

 

 Dar ei au ispitit pe Dumnezeul Prea Knalt, s`au rqzvrqtit kmpotriva Lui, wi n`au yinut poruncile Lui. 

 

 


57

 

 Ci s`au depqrtat wi au fost necredinciowi, ca wi pqrinyii lor, s`au abqtut la o parte, ca un arc knwelqtor, 

 

 


58

 

 L-au supqrat prin knqlyimile lor, wi I-au stkrnit gelozia cu idolii lor. 

 

 


59

 

 Dumnezeu a auzit, wi W`a mkniat, wi a urgisit rqu de tot pe Israel. 

 

 


60

 

 A pqrqsit locuinya Lui din Silo, cortul kn care locuia kntre oameni. 

 

 


61

 

 Wi -a dat slava pradq robiei, wi mqreyia Lui kn mknile vrqjmawului. 

 

 


62

 

 A dat pradq sqbiei pe poporul Lui, wi S`a mkniat pe mowtenirea Lui. 

 

 


63

 

 Pe tinerii lui i -a ars focul, wi fecioarele lui n`au mai fost sqrbqtorite cu ckntqri de nuntq. 

 

 


64

 

 Preoyii sqi au cqzut uciwi de sabie, wi vqduvele lui nu s`au bocit. 

 

 


65

 

 Atunci Domnul S`a trezit, ca unul care a dormit, ca un viteaz kmbqrbqtat de vin, 

 

 


66

 

 wi a lovit pe protivnicii Lui, cari fugeau, acoperindu -i cu vecinicq ocarq. 

 

 


67

 

 Knsq a lepqdat cortul lui Iosif, wi n`a ales seminyia lui Efraim; 

 

 


68

 

 ci a ales seminyia lui Iuda, muntele Sionului, pe care -l iubewte. 

 

 


69

 

 Wi -a zidit sfkntul locaw ca cerurile de knalt, wi tare ca pqmkntul, pe care l -a kntemeiat pe veci. 

 

 


70

 

 A ales pe robul Squ David, wi l -a luat dela staulele de oi. 

 

 


71

 

 L -a luat dindqrqtul oilor, cari alqptau, ca sq pascq pe poporul Squ Iacov, wi pe mowtenirea Sa Israel. 

 

 


72

 

 Wi David i -a ckrmuit cu o inimq neprihqnitq, wi i -a povqyuit cu mkni pricepute. 

 

 


Psalms 79

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: