Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Kings 17

2 Kings

Return to Index

Chapter 18

1

 

 Kn al treilea an al lui Osea, fiul lui Ela, kmpqratul lui Israel, a knceput sq domneascq Ezechia, fiul lui Ahaz, kmpqratul lui Iuda. 

 

 


2

 

 Avea douqzeci wi cinci de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit douqzeci wi nouq de ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Abi, fata lui Zaharia. 

 

 


3

 

 El a fqcut ce este plqcut knaintea Domnului, kntocmai cum fqcuse tatql squ David. 

 

 


4

 

 A kndepqrtat knqlyimile, a sfqrkmat stklpii idolewti, a tqiat Astarteele, wi a sfqrkmat kn bucqyi warpele de aramq, pe care -l fqcuse Moise, cqci copiii lui Israel arseserq pknq atunci tqmkie knaintea lui: kl numeau Nehuwtan. 

 

 


5

 

 El wi -a pus kncrederea kn Domnul, Dumnezeul lui Israel; wi dintre toyi kmpqrayii lui Iuda, cari au venit dupq el sau cari au fost knainte de el, n`a fost niciunul ca el. 

 

 


6

 

 El s`a alipit de Domnul, nu s`a abqtut dela El, wi a pqzit poruncile pe cari le dqduse lui Moise Domnul. 

 

 


7

 

 Wi Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit kn tot ce a fqcut. El s`a rqsculat kmpotriva kmpqratului Asiriei, wi nu i -a mai fost supus. 

 

 


8

 

 A bqtut pe Filisteni pknq la Gaza, wi le -a pustiit yinutul, dela toate turnurile de pazq pknq la cetqyile kntqrite. 

 

 


9

 

 Kn al patrulea an al kmpqratului Ezechia, care era al waptelea an al lui Osea, fiul lui Ela, kmpqratul lui Israel, Salmanasar, kmpqratul Asiriei, s`a suit kmpotriva Samariei, wi a kmpresurat -o. 

 

 


10

 

 Dupq trei ani, a luat -o, kn al waselea an al lui Ezechia, care era al nouqlea an al lui Osea, kmpqratul lui Israel: atunci a fost luatq Samaria. 

 

 


11

 

 Kmpqratul Asiriei a dus pe Israel rob kn Asiria, wi i -a awezat la Halah wi Habor, lkngq rkul Gozan, wi kn cetqyile Mezilor, 

 

 


12

 

 pentrucq n`ascultaserq de glasul Domnului, Dumnezeului lor, wi cqlcaserq legqmkntul Lui; pentrucq nici n`ascultaserq, nici nu kmpliniserq tot ce poruncise Moise, robul Domnului. 

 

 


13

 

 Kn al patrusprezecelea an al kmpqratului Ezechia, Sanherib, kmpqratul Asiriei, s`a suit kmpotriva tuturor cetqyilor kntqrite din Iuda, wi a pus stqpknire pe ele. 

 

 


14

 

 Ezechia, kmpqratul lui Iuda, a trimes sq spunq kmpqratului Asiriei la Lachis: ,,Am grewit! Depqrteazq-te de mine. Ce vei pune asupra mea, voi purta.`` Wi kmpqratul Asiriei a cerut lui Ezechia, kmpqratul lui Iuda, trei sute de talanyi de argint wi treizeci de talanyi de aur. 

 

 


15

 

 Ezechia a dat tot argintul care se afla kn Casa Domnului wi kn vistieriile casei kmpqratului. 

 

 


16

 

 Atunci a luat Ezechia, kmpqratul lui Iuda, wi a dat kmpqratului Asiriei, aurul cu care acoperise uwile wi uwiorii Templului Domnului. 

 

 


17

 

 Kmpqratul Asiriei a trimes din Lachis la Ierusalim, la kmpqratul Ezechia, pe Tartan, Rab-Saris, wi pe Rabwache cu o owtire puternicq. S`au suit wi au ajuns la Ierusalim. Cknd s`au suit wi au ajuns, s`au oprit la canalul de apq al iazului de sus, pe drumul care duce kn ogorul nqlbitorului. 

 

 


18

 

 Au chemat pe kmpqrat; wi Eliachim, fiul lui Hilchia, mai marele peste casa kmpqratului, s`a dus la ei, cu Webna, logofqtul, wi cu Ioah, fiul lui Asaf, arhivarul. 

 

 


19

 

 Rabwache le -a zis: ,,Spuneyi lui Ezechia: ,Awa vorbewte marele kmpqrat, kmpqratul Asiriei: ,Ce este kncrederea aceasta pe care te bizuiewti?`` 

 

 


20

 

 Tu ai zis: ,Pentru rqzboi trebuie chibzuinyq wi putere.` Dar acestea sknt doar vorbe kn vknt. Kn cine dar yi-ai pus kncrederea de te-ai rqsculat kmpotriva mea? 

 

 


21

 

 Iatq, ai pus -o kn Egipt, ai luat kn ajutor trestia aceea frkntq, care knyeapq wi strqpunge mkna oricui se sprijinewte pe ea: awa este Faraon, kmpqratul Egiptului, pentru toyi ceice se kncred kn el. 

 

 


22

 

 Poate cq kmi veyi spune: ,Kn Domnul, Dumnezeul nostru, ne kncredem.` Dar nu este El acela ale cqrui knqlyimi wi altare le -a kndepqrtat Ezechia, zicknd lui Iuda wi Ierusalimului: ,Sq vq knchinayi knaintea altarului acestuia la Ierusalim?` 

 

 


23

 

 Acum fq o knvoialq cu stqpknul meu, kmpqratul Asiriei: kyi voi da douq mii de cai, sq vedem dacq poyi din partea ta sq dai atkyia cqlqreyi ca sq kncalece pe ei. 

 

 


24

 

 Wi cum ai putea kndepqrta o cqpetenie din cei mai mici slujitori ai stqpknului meu? Kyi pui kncrederea kn Egipt pentru carq wi cqlqreyi. 

 

 


25

 

 De altfel, oare fqrq voia Domnului m`am suit eu kmpotriva acestui loc, ca sq -l nimicesc? Domnul mi -a zis: ,,Suie-te kmpotriva yqrii acesteia, wi nimicewte -o.`` 

 

 


26

 

 Eliachim, fiul, lui Hilchia, Webna wi Ioah, au zis lui Rabwache: ,,Vorbewte robilor tqi kn limba aramaicq, fiindcq o knyelegem; nu ne vorbi kn limba iudaicq, kn auzul poporului de pe zid.`` 

 

 


27

 

 Rabwache le -a rqspuns: ,,Oare stqpknului tqu wi yie m`a trimes stqpknul meu sq spun aceste vorbe? Oare nu acestor oameni cari stau pe zid sq-wi mqnknce balega wi sq-wi bea udul cu voi?`` 

 

 


28

 

 Atunci Rabwache, knaintknd, a strigat cu glas tare kn limba iudaicq, wi a zis: ,,Ascultayi cuvkntul marelui kmpqrat, kmpqratul Asiriei! 

 

 


29

 

 Awa vorbewte kmpqratul: ,Sq nu vq knwele Ezechia, cqci nu va putea sq vq izbqveascq din mkna mea. 

 

 


30

 

 Sq nu vq facq Ezechia sq vq kncredeyi kn Domnul, zicknd: ,Domnul ne va izbqvi, wi cetatea aceasta nu va fi datq kn mknile kmpqratului Asiriei.` 

 

 


31

 

 N`ascultayi de Ezechia; cqci awa vorbewte kmpqratul Asiriei: ,Faceyi pace cu mine, supuneyi-vq mie, wi fiecare din voi va mknca din via lui wi din smochinul lui, fiecare va bea apq din fkntkna lui, 

 

 


32

 

 pknq voi veni, wi vq voi duce kntr`o yarq ca a voastrq, kntr`o yarq cu grku wi cu vin, o yarq cu pkne wi vii, o yarq cu mqslini de untdelemn wi miere, wi veyi trqi wi nu veyi muri. N`ascultayi dar de Ezechia, care vq amqgewte zicknd: ,Domnul ne va izbqvi.` 

 

 


33

 

 Oare dumnezeii neamurilor au izbqvit ei fiecare yara lui din mkna kmpqratului Asiriei? 

 

 


34

 

 Unde sknt dumnezeii Hamatului wi Arpadului? Unde sknt dumnezeii Sefarvaimului, Henei wi Ivei? Au izbqvit ei Samaria din mkna mea? 

 

 


35

 

 Cari dintre toyi dumnezeii acestor yqri wi-au izbqvit yara din mkna mea, pentruca wi Domnul sq izbqveascq Ierusalimul din mkna mea?`` 

 

 


36

 

 Poporul a tqcut, wi nu i -a rqspuns o vorbq; cqci kmpqratul dqduse porunca aceasta: ,,Sq nu -i rqspundeyi.`` 

 

 


37

 

 Wi Eliachim, fiul lui Hilchia, cqpetenia casei kmpqratului, Webna, logofqtul, wi Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit la Ezechia, cu hainele sfkwiate, wi i-au spus cuvintele lui Rabwache. 

 

 


2 Kings 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: