Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Kings 16

2 Kings

Return to Index

Chapter 17

1

 

 Kn al doisprezecelea an al lui Ahaz, kmpqratul lui Iuda, a knceput sq domneascq peste Israel la Samaria, Osea, fiul lui Ela. A domnit nouq ani. 

 

 


2

 

 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, totuw nu ca kmpqrayii lui Israel dinaintea lui. 

 

 


3

 

 Salmanasar, kmpqratul Asiriei, s`a suit kmpotriva lui; wi Osea i s`a supus, wi i -a plqtit un bir. 

 

 


4

 

 Dar kmpqratul Asiriei a descoperit o uneltire la Osea, cqci trimesese soli lui So, kmpqratul Egiptului, wi nu mai plqtea pe fiecare an birul kmpqratului Asiriei. Kmpqratul Asiriei l -a knchis wi l -a pus kn lanyuri kntr`o temniyq. 

 

 


5

 

 Wi kmpqratul Asiriei a strqbqtut toatq yara, wi s`a suit kmpotriva Samariei, pe care a kmpresurat -o timp de trei ani. 

 

 


6

 

 Kn al nouqlea an al lui Osea, kmpqratul Asiriei a luat Samaria, wi a dus pe Israel kn robie kn Asiria, l -a pus sq locuiascq la Halah wi la Habor, lkngq rkul Gozan, wi kn cetqyile Mezilor. 

 

 


7

 

 Lucrul acesta s`a kntkmplat pentrucq copiii lui Israel au pqcqtuit kmpotriva Domnului, Dumnezeului lor, care -i scosese din yara Egiptului, de supt mkna lui Faraon, kmpqratul Egiptului, wi pentrucq s`au knchinat la alyi dumnezei. 

 

 


8

 

 Au urmat obiceiurile neamurilor pe cari Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel, wi obiceiurile rknduite de kmpqrayii lui Israel. 

 

 


9

 

 Copiii lui Israel au fqcut pe ascuns kmpotriva Domnului, Dumnezeului lor, lucruri cari nu sknt bune. Wi-au zidit knqlyimi kn toate cetqyile lor, dela turnurile strqjerilor pknq la cetqyile kntqrite. 

 

 


10

 

 Wi-au ridicat stklpi idolewti wi Astartee pe orice deal wi subt orice copac verde. 

 

 


11

 

 Wi acolo au ars tqmkie pe toate knqlyimile, ca wi neamurile pe cari le izgonise Domnul dinaintea lor, wi au fqcut lucruri rele, prin cari au mkniat pe Domnul. 

 

 


12

 

 Au slujit idolilor, despre cari Domnul le zisese: ,,Sq nu faceyi lucrul acesta!`` 

 

 


13

 

 Domnul a knwtiinyat pe Israel wi Iuda prin toyi proorocii Lui, prin toyi vqzqtorii, wi le -a zis: ,,Kntoarceyi-vq dela cqile voastre cele rele, wi pqziyi poruncile wi rknduielile Mele, urmknd kn totul legea pe care am dat -o pqrinyilor vowtri wi pe care v`am trimes -o prin robii Mei proorocii.`` 

 

 


14

 

 Dar ei n`au ascultat, wi-au knyqpenit grumazul, ca wi pqrinyii lor, cari nu crezuserq kn Domnul, Dumnezeul lor. 

 

 


15

 

 N`au vrut sq wtie de legile Lui, de legqmkntul pe care -l fqcuse cu pqrinyii lor, wi de knwtiinyqrile pe cari li le dqduse. S`au luat dupq lucruri de nimic, wi ei knwiwi n`au fost deckt nimic, wi dupq neamurile kn mijlocul cqrora trqiau, mqcar cq Domnul le poruncise sq nu se ia dupq ele. 

 

 


16

 

 Au pqrqsit toate poruncile Domnului, Dumnezeul lor, wi-au fqcut viyei turnayi, au fqcut idoli de ai Astarteei, s`au knchinat knaintea kntregei owtiri a cerurilor, wi au slujit lui Baal. 

 

 


17

 

 Au trecut prin foc pe fiii wi fiicele lor, s`au dedat la ghicire wi vrqjitorii, wi s`au vkndut ca sq facq ce este rqu knaintea Domnului, mkniindu -L. 

 

 


18

 

 De aceea Domnul S`a mkniat foarte tare kmpotriva lui Israel, wi i -a kndepqrtat dela Faya Lui. -N`a rqmas deckt seminyia lui Iuda: 

 

 


19

 

 wi chiar Iuda nu pqzise poruncile Domnului Dumnezeului lui, ci se luase dupq obiceiurile rknduite de Israel. - 

 

 


20

 

 Domnul a lepqdat tot neamul lui Israel; i -a smerit, i -a dat kn mknile jqfuitorilor, wi a sfkrwit prin a -i izgoni dinaintea Feyei Lui. 

 

 


21

 

 Cqci Israel se deslipise de casa lui David, wi fqcuserq kmpqrat pe Ieroboam, fiul lui Nebat, care -i abqtuse dela Domnul, wi fqcuse pe Israel sq sqvkrweascq un mare pqcat. 

 

 


22

 

 Copiii lui Israel se dqduserq la toate pqcatele pe cari le fqcuse Ieroboam; nu s`au abqtut dela ele, 

 

 


23

 

 pknq ce Domnul a izgonit pe Israel dinaintea Lui, cum vestise prin toyi slujitorii Sqi prooroci. Wi Israel a fost dus kn robie, departe de yara lui, kn Asiria, unde a rqmas pknq kn ziua de azi. 

 

 


24

 

 Kmpqratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat wi din Sefarvaim, wi i -a awezat kn cetqyile Samariei kn locul copiilor lui Israel. Au pus stqpknire pe Samaria, wi au locuit kn cetqyile ei. 

 

 


25

 

 Cknd au knceput sq locuiascq aici, nu se temeau de Domnul, wi Domnul a trimes kmpotriva lor niwte lei, cari -i omorau! 

 

 


26

 

 Atunci au spus kmpqratului Asiriei: ,,Neamurile pe cari le-ai strqmutat wi le-ai awezat kn cetqyile Samariei nu cunosc felul kn care sq slujeascq Dumnezeului yqrii, wi El a trimes kmpotriva lor niwte lei cari le omoarq, pentrucq nu cunosc felul kn care trebuie sq slujeascq Dumnezeului yqrii.`` 

 

 


27

 

 Kmpqratul Asiriei a dat urmqtoarea poruncq: ,,Trimeteyi pe unul din preoyii pe cari i-ayi luat de acolo kn robie; sq plece sq se aweze acolo, wi sq le knveye felul kn care sq slujeascq Dumnezeului yqrii.`` 

 

 


28

 

 Unul din preoyii cari fuseserq luayi robi din Samaria, a venit de s`a awezat la Betel, wi le -a knvqyat cum sq se teamq de Domnul. 

 

 


29

 

 Dar neamurile wi-au fqcut fiecare dumnezeii sqi kn cetqyile pe cari le locuiau, wi i-au awezat kn templele idolewti din knqlyimile zidite de Samariteni. 

 

 


30

 

 Oamenii din Babilon au fqcut pe Sucot-Benot, oamenii din Cut au fqcut pe Nergal, cei din Hamat au fqcut pe Awima, 

 

 


31

 

 cei din Ava au fqcut pe Nibhaz wi Tartac; cei din Sefarvaim kwi ardeau copiii kn foc kn cinstea lui Adramelec wi Anamelec, dumnezeii din Sefarvaim. 

 

 


32

 

 Totodatq se knchinau wi Domnului, wi wi-au fqcut preoyi ai knqlyimilor, luayi din tot poporul: preoyii acewtia aduceau pentru ei jertfe kn templele din knqlyimi. 

 

 


33

 

 Astfel se knchinau Domnului, dar slujeau kn acelaw timp wi dumnezeilor lor, dupq obiceiul neamurilor de unde fuseserq mutayi. 

 

 


34

 

 Pknq kn ziua de astqzi kwi urmeazq ei obiceiurile dela knceput: nu se knchinq Domnului, wi nu se yin nici de legile wi rknduielile lor, nici de legile wi poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, cqruia i -a pus numele Israel. 

 

 


35

 

 Domnul fqcuse legqmknt cu ei, wi le dqduse porunca aceasta: ,,Sq nu vq temeyi de alyi dumnezei; sq nu vq knchinayi knaintea lor, sq nu le slujiyi, wi sq nu le aduceyi jertfe. 

 

 


36

 

 Ci sq vq temeyi de Domnul, care v`a scos din yara Egiptului cu o mare putere wi cu brayul kntins; knaintea Lui sq vq knchinayi, wi Lui sq -I aduceyi jertfe. 

 

 


37

 

 Sq pqziyi wi sq kmpliniyi totdeauna knvqyqturile, rknduielile, legea wi poruncile, pe cari vi le -a scris El, wi sq nu vq temeyi de alyi dumnezei. 

 

 


38

 

 Sq nu uitayi legqmkntul pe care l-am fqcut cu voi, wi sq nu vq temeyi de alyi dumnezei. 

 

 


39

 

 Ci sq vq temeyi de Domnul, Dumnezeul vostru; wi El vq va izbqvi din mkna tuturor vrqjmawilor vowtri.`` 

 

 


40

 

 Ei n`au ascultat, wi au urmat obiceiurile lor dela knceput. 

 

 


41

 

 Neamurile acestea se temeau de Domnul wi slujeau wi chipurilor lor cioplite; wi copiii lor wi copiii copiilor lor fac pknq kn ziua de azi ce au fqcut pqrinyii lor. 

 

 


2 Kings 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: