Rumanian Bible Cornilescu Version

Judges 2

Judges

Return to Index

Chapter 3

1

 

 Iatq neamurile pe cari le -a lqsat Domnul ca sq kncerce pe Israel prin ele, pe toyi cei ce nu cunoscuserq toate rqzboaiele Canaanului. 

 

 


2

 

 El voia numai ca vkrstele de oameni ale copiilor lui Israel sq cunoascq wi sq knveye rqzboiul, wi anume cei ce nu -l cunoscuserq mai knainte. 

 

 


3

 

 Neamurile acestea erau cei cinci domnitori ai Filistenilor, toyi Cananiyii, Sidoniyii, wi Heviyii cari locuiau kn muntele Liban, dela muntele Baal-Hermon pknq la intrarea Hamatului. 

 

 


4

 

 Neamurile acestea au slujit ca sq punq pe Israel la kncercare, pentruca Domnul sq vadq dacq vor asculta de poruncile pe cari le dqduse pqrinyilor lor prin Moise. 

 

 


5

 

 Wi copiii lui Israel au locuit kn mijlocul Cananiyilor, Hetiyilor, Amoriyilor, Fereziyilor, Heviyilor wi Iebusiyilor; 

 

 


6

 

 au luat de neveste pe fetele lor, wi au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor, wi au slujit dumnezeilor lor. 

 

 


7

 

 Copiii lui Israel au fqcut ce nu plqcea Domnului, au uitat pe Domnul, wi au slujit Baalilor wi idolilor. 

 

 


8

 

 Domnul S`a aprins de mknie kmpotriva lui Israel, wi i -a vkndut kn mknile lui Cuwan-Riweataim, kmpqratul Mesopotamiei. Wi copiii lui Israel au fost supuwi opt ani lui Cuwan-Riweataim. 

 

 


9

 

 Copiii lui Israel au strigat cqtre Domnul, wi Domnul le -a ridicat un izbqvitor, care i -a izbqvit: pe Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. 

 

 


10

 

 Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecqtor kn Israel, wi a pornit la rqzboi. Domnul a dat kn mknile lui pe Cuwan-Riweataim, kmpqratul Mesopotamiei, wi mkna Lui a fost puternicq kmpotriva lui Cuwan-Riweataim. 

 

 


11

 

 Yara a avut odihnq patruzeci de ani. Wi Otniel, fiul lui Chenaz, a murit. 

 

 


12

 

 Copiii lui Israel au fqcut iarqw ce nu plqcea Domnului; wi Domnul a kntqrit pe Eglon, kmpqratul Moabului, kmpotriva lui Israel, pentrucq fqcuserq ce nu plqcea Domnului. 

 

 


13

 

 Eglon a strkns la el pe fiii lui Amon wi pe Amaleciyi, wi a pornit. A bqtut pe Israel, wi a luat cetatea Finicilor. 

 

 


14

 

 Wi copiii lui Israel au fost supuwi optsprezece ani lui Eglon, kmpqratul Moabului. 

 

 


15

 

 Copiii lui Israel au strigat cqtre Domnul, wi Domnul le -a ridicat un izbqvitor, pe Ehud, fiul lui Ghera, Beniamitul, care nu se slujea de mkna dreaptq. Copiii lui Israel au trimes prin el un dar lui Eglon, kmpqratul Moabului. 

 

 


16

 

 Ehud wi -a fqcut o sabie cu douq tqiwuri, lungq de un cot, wi a kncins -o pe subt haine, kn partea dreaptq. 

 

 


17

 

 A dat darul lui Eglon, kmpqratul Moabului: Eglon era un om foarte gras. 

 

 


18

 

 Cknd a isprqvit de dat darul, a dat drumul oamenilor cari -l aduseserq. 

 

 


19

 

 El knsuw s`a kntors dela petrqriile de lkngq Ghilgal, wi a zis: ,,Kmpqrate, am sq-yi spun ceva kn tainq.`` Kmpqratul a zis: ,,Tqcere!`` Wi toyi cei ce erau lkngq el au iewit afarq. 

 

 


20

 

 Ehud a knceput vorba cu el pe cknd stqtea singur kn odaia lui de varq, wi a zis: ,,Am un cuvknt din partea lui Dumnezeu pentru tine.`` Eglon s`a sculat de pe scaun. 

 

 


21

 

 Atunci Ehud a kntins mkna stkngq, a scos sabia din partea dreaptq, wi i -a kmplkntat -o kn pkntece. 

 

 


22

 

 Chiar wi mknerul a intrat dupq fer, wi grqsimea s`a strkns kn jurul ferului; cqci n`a putut scoate sabia din pkntece, ci a lqsat -o kn trup awa cum o knfipsese. 

 

 


23

 

 Ehud a iewit prin tindq, a knchis uwile dela odaia de sus dupq el, wi a tras zqvorul. 

 

 


24

 

 Dupqce a iewit el, au venit slujitorii kmpqratului wi s`au uitat; wi iatq cq uwile odqii de sus erau knchise cu zqvorul. Ei au zis: ,,Fqrq kndoialq, kwi acopere picioarele kn odaia de varq.`` 

 

 


25

 

 Au awteptat multq vreme; wi fiindcq el nu deschidea uwile odqii de sus, au luat cheia wi au descuiat; wi iatq cq stqpknul lor era mort, kntins pe pqmknt. 

 

 


26

 

 Pknq sq se dumireascq ei, Ehud a luat -o la fugq, a trecut de pietrqrii, wi a scqpat kn Seira. 

 

 


27

 

 Cum a ajuns, a sunat din trkmbiyq kn muntele lui Efraim. Copiii lui Israel s`au pogorkt cu el din munte, wi el s`a pus kn fruntea lor. 

 

 


28

 

 El le -a zis: ,,Veniyi dupq mine, cqci Domnul a dat kn mknile voastre pe vrqjmawii vowtri Moabiyi.`` Ei s`au pogorkt dupq el, au pus stqpknire pe vadurile Iordanului, kn faya Moabului, wi n`au lqsat pe nimeni sq treacq. 

 

 


29

 

 Au ucis atunci aproape zece mii de oameni din Moab, toyi voinici wi viteji, wi n`a scqpat unul. 

 

 


30

 

 Kn ziua aceea Moabul a fost smerit subt mkna lui Israel. Wi yara a avut odihnq optzeci de ani. 

 

 


31

 

 Dupq el, a urmat Wamgar, fiul lui Anat. El a ucis wase sute de oameni dintre Filisteni cu un otig de plug. Wi el a fost un izbqvitor al lui Israel. 

 

 


Judges 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: