Rumanian Bible Cornilescu Version

Deuteronomy 7

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 8

1

 

 Sq pqziyi wi sq kmpliniyi toate poruncile pe cari vi le dau astqzi, ca sq trqiyi, sq vq knmulyiyi, wi sq intrayi kn stqpknirea yqrii pe care a jurat Domnul cq o va da pqrinyilor vowtri. 

 

 


2

 

 Adu-yi aminte de tot drumul pe care te -a cqlquzit Domnul, Dumnezeul tqu, kn timpul acestor patruzeci de ani kn pustie, ca sq te smereascq wi sq te kncerce, ca sq-yi cunoascq pornirile inimii wi sq vadq dacq ai sq pqzewti sau nu poruncile Lui. 

 

 


3

 

 Astfel, te -a smerit, te -a lqsat sq suferi de foame, wi te -a hrqnit cu manq, pe care nici tu n`o cunowteai wi nici pqrinyii tqi n`o cunoscuserq, ca sq te knveye cq omul nu trqiewte numai cu pkne, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trqiewte omul. 

 

 


4

 

 Haina nu yi s`a knvechit pe tine, wi nici nu yi s`au umflat picioarele, kn timpul acestor patruzeci de ani. 

 

 


5

 

 Recunoawte dar kn inima ta cq Domnul, Dumnezeul tqu, te mustrq cum mustrq un om pe copilul lui. 

 

 


6

 

 Sq pqzewti poruncile Domnului, Dumnezeului tqu, ca sq umbli kn cqile Lui, wi sq te temi de El. 

 

 


7

 

 Cqci Domnul, Dumnezeul tqu, are sq te ducq kntr`o yarq bunq, yarq cu pkraie de apq, cu izvoare wi cu lacuri, cari yksnesc din vqi wi munyi; 

 

 


8

 

 yarq cu grku, cu orz, cu vii, cu smochini wi cu rodii; yarq cu mqslini wi cu miere; 

 

 


9

 

 yarq unde vei mknca pkne din belwug, unde nu vei duce lipsq de nimic; yarq, ale cqrei petre sknt de fer, wi din ai cqrei munyi vei scoate aramq. 

 

 


10

 

 Cknd vei mknca wi te vei sqtura, sq binecuvkntezi pe Domnul, Dumnezeul tqu, pentru yara cea bunq pe care yi -a dat -o. 

 

 


11

 

 Vezi sq nu uiyi pe Domnul, Dumnezeul tqu, pknq acolo knckt sq nu pqzewti poruncile, rknduielile wi legile Lui, pe cari yi le dau azi. 

 

 


12

 

 Cknd vei mknca wi te vei sqtura, cknd vei zidi wi vei locui kn case frumoase, 

 

 


13

 

 cknd vei vedea knmulyindu-yi-se cirezile de boi wi turmele de oi, mqrindu-yi-se argintul wi aurul, wi cresckndu-yi tot ce ai, 

 

 


14

 

 ia seama sq nu yi se umfle inima de mkndrie wi sq nu uiyi pe Domnul, Dumnezeul tqu, care te -a scos din yara Egiptului, din casa robiei; 

 

 


15

 

 care te -a dus kn acea pustie mare wi grozavq, unde erau werpi knfocayi wi scorpioni, kn locuri uscate wi fqrq apq, care a fqcut sq-yi ykwneascq apq din stknca cea mai tare, 

 

 


16

 

 wi care yi -a dat sq mqnknci kn pustie mana aceea necunoscutq de pqrinyii tqi, ca sq te smereascq wi sq te kncerce, wi sq-yi facq bine apoi. 

 

 


17

 

 Vezi sq nu zici kn inima ta: ,,Tqria mea wi puterea mknii mele mi-au ckwtigat aceste bogqyii.`` 

 

 


18

 

 Ci adu-yi aminte de Domnul, Dumnezeul tqu, cqci El kyi va da putere sq le ckwtigi, ca sq kntqreascq legqmkntul kncheiat cu pqrinyii vowtri prin jurqmknt, cum face astqzi. 

 

 


19

 

 Dacq vei uita pe Domnul, Dumnezeul tqu, wi vei merge dupq alyi dumnezei, dacq le vei sluji wi te vei knchina knaintea lor, vq spun hotqrkt azi cq veyi peri. 

 

 


20

 

 Veyi peri ca wi neamurile pe cari le -a pierdut Domnul dinaintea voastrq, pentrucq nu veyi asculta glasul Domnului, Dumnzeului vostru. 

 

 


Deuteronomy 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: