Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 31

Exodus

Return to Index

Chapter 32

1

 

 Poporul, vqzknd cq Moise zqbovewte sq se pogoare de pe munte, s`a strkns kn jurul lui Aaron, wi i -a zis: ,,Haide! fq-ne un dumnezeu care sq meargq knaintea noastrq; cqci Moise, omul acela care ne -a scos din yara Egiptului, nu wtim ce s`a fqcut.`` 

 

 


2

 

 Aaron le -a rqspuns: ,,Scoateyi cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor wi fiicelor voastre, wi aduceyi -i la mine.`` 

 

 


3

 

 Wi toyi wi-au scos cerceii de aur din urechi, wi i-au adus lui Aaron. 

 

 


4

 

 El i -a luat din mknile lor, a bqtut aurul cu dalta, wi a fqcut un viyel turnat. Wi ei au zis: ,,Israele! iatq dumnezeul tqu, care te -a scos din yara Egiptului.`` 

 

 


5

 

 Cknd a vqzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar knaintea lui, wi a strigat: ,,Mkne, va fi o sqrbqtoare kn cinstea Domnului!`` 

 

 


6

 

 A doua zi, s`au sculat dis de dimineayq, wi au adus arderi de tot wi jertfe de mulyqmire. Poporul a wezut de a mkncat wi a bqut; apoi s`au sculat sq joace. 

 

 


7

 

 Domnul a zis lui Moise: ,,Scoalq wi pogoarq-te; cqci poporul tqu, pe care l-ai scos din yara Egiptului, s`a stricat. 

 

 


8

 

 Foarte curknd s`au abqtut dela calea, pe care le -o poruncisem Eu; wi-au fqcut un viyel turnat, s`au knchinat pknq la pqmknt knaintea lui, i-au adus jertfe, wi au zis: ,Israele! iatq dumnezeul tqu, care te -a scos din yara Egiptului!`` 

 

 


9

 

 Domnul a zis lui Moise: ,,Vqd cq poporul acesta este un popor kncqpqyknat. 

 

 


10

 

 Acum, lasq-Mq; mknia Mea are sq se aprindq kmpotriva lor: wi -i voi mistui; dar pe tine te voi face strqmowul unui neam mare.`` 

 

 


11

 

 Moise s`a rugat Domnului, Dumnezeului squ, wi a zis: ,,Pentru ce sq se aprindq, Doamne, mknia Ta kmpotriva poporului Tqu, pe care l-ai scos din yara Egiptului cu mare putere wi cu mknq tare? 

 

 


12

 

 Pentruce sq zicq Egiptenii: ,Spre nenorocirea lor i -a scos, ca sq -i omoare prin munyi, wi ca sq -i wteargq de pe faya pqmkntului?` Kntoarce-Te din iuyeala mkniei Tale wi lasq-Te de rqul acesta, pe care vrei sq -l faci poporului Tqu. 

 

 


13

 

 Adu-yi aminte de Avraam, de Isaac wi de Israel, robii Tqi, cqrora le-ai spus, jurkndu-Te pe Tine knsuyi: ,Voi knmulyi sqmknya voastrq ca stelele cerului, voi da urmawilor vowtri toatq yara aceasta, de care am vorbit, wi ei o vor stqpkni kn veac.`` 

 

 


14

 

 Wi Domnul S`a lqsat de rqul, pe care spusese cq vrea sq -l facq poporului Squ. 

 

 


15

 

 Moise s`a kntors wi s`a pogorkt de pe munte, cu cele douq table ale mqrturiei kn mknq. Tablele erau scrise pe amkndouq pqryile, pe o parte wi pe alta. 

 

 


16

 

 Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu, wi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, sqpat pe table. 

 

 


17

 

 Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigqte, wi a zis lui Moise: ,,Kn tabqrq este un strigqt de rqzboi!`` 

 

 


18

 

 Moise a rqspuns: ,,Strigqtul aceasta nu -i nici strigqt de biruitori, nici strigqt de biruiyi; ce aud eu, este glasul unor oameni cari ckntq!`` 

 

 


19

 

 Wi, pe cknd se apropia de tabqrq, a vqzut viyelul wi jocurile. Moise s`a aprins de mknie, a aruncat tablele din mknq, wi le -a sfqrkmat de piciorul muntelui. 

 

 


20

 

 A luat viyelul, pe care -l fqcuserq ei, wi l -a ars kn foc; l -a prefqcut kn cenuwq, a presqrat cenuwa pe faya apei, wi a dat -o copiilor lui Israel s`o bea. 

 

 


21

 

 Moise a zis lui Aaron: ,,Ce yi -a fqcut poporul acesta, de ai adus asupra lui un pqcat atkt de mare?`` 

 

 


22

 

 Aaron a rqspuns: ,,Sq nu se aprindq de mknie domnul meu! Tu singur wtii cq poporul acesta este pornit la rqu. 

 

 


23

 

 Ei mi-au zis: ,Fq-ne un dumnezeu, care sq meargq knaintea noastrq; cqci Moise, omul acela care ne -a scos din yara Egiptului, nu wtim ce s`a fqcut!` 

 

 


24

 

 Eu le-am zis: ,Cine are aur, sq -l scoatq!` Wi mi l-au dat; l-am aruncat kn foc, wi din el a iewit viyelul acesta.`` 

 

 


25

 

 Moise a vqzut cq poporul era fqrq frku, cqci Aaron kl fqcuse sq fie fqrq frku, spre batjocura vrqjmawilor sqi; - 

 

 


26

 

 s`a awezat la uwa taberii, wi a zis: ,,Cine este pentru Domnul, sq vinq la mine!`` Wi toyi copiii lui Levi s`au strkns la el. 

 

 


27

 

 El le -a zis: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Fiecare din voi sq se kncingq cu sabia; mergeyi wi strqbateyi tabqra dela o poartq la alta, wi fiecare sq omoare pe fratele, pe prietenul wi pe ruda sa.`` 

 

 


28

 

 Copiii lui Levi au fqcut dupq porunca lui Moise; wi aproape trei mii de oameni au pierit kn ziua aceea din popor. 

 

 


29

 

 Moise a zis: ,,Predayi-vq azi kn slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului wi fratelui vostru, pentruca binecuvkntarea Lui sq vinq astqzi peste voi!`` 

 

 


30

 

 A doua zi, Moise a zis poporului: ,,Ayi fqcut un pqcat foarte mare. Am sq mq sui acum la Domnul: poate cq voi cqpqta iertare pentru pqcatul vostru.`` 

 

 


31

 

 Moise s`a kntors la Domnul, wi a zis: ,,Ah! poporul acesta a fqcut un pqcat foarte mare! Wi-au fqcut un dumnezeu de aur. 

 

 


32

 

 Iartq-le acum pqcatul! Dacq nu, atunci, wterge-mq din cartea Ta, pe care ai scris -o!`` 

 

 


33

 

 Domnul a zis lui Moise: ,,Pe cel ce a pqcqtuit kmpotriva Mea, pe acela kl voi wterge din cartea Mea. 

 

 


34

 

 Du-te dar, wi du poporul unde yi-am spus. Iatq, Kngerul Meu va merge knaintea ta, dar kn ziua rqzbunqrii Mele, ki voi pedepsi pentru pqcatul lor!`` 

 

 


35

 

 Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru cq fqcuse viyelul fqurit de Aaron. 

 

 


Exodus 33

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: