Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 36

Genesis

Return to Index

Chapter 37

1

 

 Iacov a locuit kn yara Canaan, unde locuise ca strqin tatql squ. 

 

 


2

 

 Iatq istoria lui Iacov. Iosif, la vkrsta de waptesprezece ani, pqwtea oile cu frayii lui; bqiatul acesta era cu fiii Bilhei wi cu fiii Zilpei, nevestele tatqlui squ. Wi Iosif spunea tatqlui lor vorbele lor cele rele. 

 

 


3

 

 Israel iubea pe Iosif mai mult deckt pe toyi ceilalyi fii ai sqi, pentrucq kl nqscuse la bqtrkneyq; wi i -a fqcut o hainq pestriyq. 

 

 


4

 

 Frayii lui au vqzut cq tatql lor kl iubea mai mult deckt pe ei toyi, wi au knceput sq -l urascq. Nu puteau sq -i spunq nicio vorbq prieteneascq. 

 

 


5

 

 Iosif a visat un vis, wi l -a istorisit frayilor sqi, cari l-au urkt wi mai mult. 

 

 


6

 

 El le -a zis: ,,Ia ascultayi ce vis am visat! 

 

 


7

 

 Noi eram la legatul snopilor kn mijlocul ckmpului; wi iatq cq snopul meu s`a ridicat wi a stqtut kn picioare; iar snopii vowtri l-au knconjurat, wi s`au aruncat cu faya la pqmknt knaintea lui.`` 

 

 


8

 

 Frayii lui i-au zis: ,,Doar n`ai sq kmpqrqyewti tu peste noi? Doar n`ai sq ne ckrmuiewti tu pe noi?`` Wi l-au urkt wi mai mult, din pricina visurilor lui wi din pricina cuvintelor lui. 

 

 


9

 

 Iosif a mai visat un alt vis, wi l -a istorisit frayilor sqi. El a zis: ,,Am mai visat un vis! Soarele, luna, wi unsprezece stele se aruncau cu faya la pqmknt knaintea mea.`` 

 

 


10

 

 L -a istorisit tatqlui squ wi frayilor sqi. Tatql squ l -a mustrat, wi i -a zis: ,,Ce knseamnq visul acesta, pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni, eu, mama ta wi frayii tqi, sq ne aruncqm cu faya la pqmknt knaintea ta?`` 

 

 


11

 

 Frayii sqi au knceput sq -l pismuiascq; dar tatql squ a yinut minte lucrurile acestea. 

 

 


12

 

 Frayii lui Iosif se duseserq la Sihem, ca sq pascq oile tatqlui lor. 

 

 


13

 

 Israel a zis lui Iosif: ,,Frayii tqi pasc oile la Sihem! Vino, cqci vreau sq te trimet la ei.`` ,,Iatq-mq, sknt gata,`` a rqspuns el. 

 

 


14

 

 Israel i -a zis: ,,Du-te, rogu-te, wi vezi dacq frayii tqi sknt sqnqtowi, wi dacq oile sknt bine; wi adu-mi vewti.`` L -a trimes astfel din valea Hebronului wi Iosif a ajuns la Sihem. 

 

 


15

 

 Pe cknd rqtqcea pe ckmp, l -a kntklnit un om. Omul acela l -a kntrebat: ,,Ce cauyi?`` 

 

 


16

 

 ,,Caut pe frayii mei,`` a rqspuns Iosif; ,,spune-mi, te rog, unde pasc ei oile?`` 

 

 


17

 

 Wi omul acela a zis: ,,Au plecat de aici; cqci i-am auzit spunknd: ,,Haidem la Dotan.`` Iosif s`a dus dupq frayii sqi, wi i -a gqsit la Dotan. 

 

 


18

 

 Ei l-au zqrit de departe, wi pknq sq se apropie de ei, s`au sfqtuit sq -l omoare.`` 

 

 


19

 

 Ei au zis unul cqtre altul: ,,Iatq cq vine fquritorul de visuri! 

 

 


20

 

 Veniyi acum, sq -l omorkm wi sq -l aruncqm kntr`una din aceste gropi; vom spune cq l -a mkncat o fiarq sqlbaticq, wi vom vedea ce se va alege de visurile lui.`` 

 

 


21

 

 Ruben a auzit lucrul acesta, wi l -a scos din mknile lor. El a zis: ,,Sq nu -i luqm viaya!`` 

 

 


22

 

 Ruben le -a zis: ,,Sq nu vqrsayi sknge; ci mai bine aruncayi -l kn groapa aceasta care este kn pustie, wi nu puneyi mkna pe el.`` Cqci avea de gknd sq -l scape din mknile lor, wi sq -l aducq knapoi la tatql squ. 

 

 


23

 

 Cknd a ajuns Iosif la frayii sqi, acewtia l-au desbrqcat de haina lui, de haina cea pestriyq, pe care o avea pe el. 

 

 


24

 

 L-au luat wi l-au aruncat kn groapq. Groapa aceasta era goalq: nu era apq kn ea. 

 

 


25

 

 ,,Apoi au wezut sq mqnknce. Ridickndu-wi ochii, au vqzut o ceatq de Ismaeliyi venind din Galaad; cqmilele lor erau kncqrcate cu tqmkie, cu leac alinqtor wi smirnq, pe cari le duceau kn Egipt. 

 

 


26

 

 Atunci Iuda a zis frayilor sqi: ,,Ce vom ckwtiga sq ucidem pe fratele nostru wi sq -i ascundem skngele? 

 

 


27

 

 Veniyi mai bine sq -l vindem Ismaeliyilor, wi sq nu punem mkna pe el, cqci este fratele nostru, carne din carnea noastrq.`` Wi frayii lui l-au ascultat. 

 

 


28

 

 La trecerea negustorilor madianiyi, au tras wi au scos pe Iosif afarq din groapq, wi l-au vkndut cu douqzeci de sicli de argint Ismaeliyilor, cari l-au dus kn Egipt. 

 

 


29

 

 Ruben s`a kntors la groapq; wi iatq cq Iosif nu mai era kn groapq. El wi -a rupt hainele, 

 

 


30

 

 s`a kntors la frayii sqi, wi a zis: ,,Bqiatul nu mai este! Ce mq voi face eu?`` 

 

 


31

 

 Ei au luat atunci haina lui Iosif; wi junghiind un yap, i-au muiat haina kn sknge. 

 

 


32

 

 Au trimes tatqlui lor haina cea pestriyq, punknd sq -i spunq: ,,Iatq ce am gqsit! Vezi dacq este haina fiului tqu sau nu.`` 

 

 


33

 

 Iacov a cunoscut -o, wi a zis: ,,Este haina fiului meu! O fiarq sqlbaticq l -a mkncat! Da, Iosif a fost fqcut bucqyi!`` 

 

 


34

 

 Wi wi -a rupt hainele, wi -a pus un sac pe coapse, wi a jqlit multq vreme pe fiul squ. 

 

 


35

 

 Toyi fiii wi toate fiicele lui au venit ca sq -l mkngkie; dar el nu voia sq primeascq nici o mkngkiere, ci zicea: ,,Plkngknd mq voi pogork la fiul meu kn locuinya moryilor.`` Wi plkngea astfel pe fiul squ. 

 

 


36

 

 Madianiyii l-au vkndut kn Egipt lui Potifar, un dregqtor al lui Faraon, wi anume cqpetenia strqjerilor. 

 

 


Genesis 38

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: