Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 29

Genesis

Return to Index

Chapter 30

1

 

 Cknd a vqzut Rahela cq nu face copii lui Iacov, a pismuit pe soru-sa, wi a zis lui Iacov: ,,Dq-mi copii, ori mor!`` 

 

 


2

 

 Iacov s`a mkniat pe Rahela, wi a zis: ,,Sknt eu oare kn locul lui Dumnezeu, care te -a oprit sq ai copii?`` 

 

 


3

 

 Ea a zis: ,,Iatq roaba mea Bilha; culcq-te cu ea, ca sq nascq pe genunchii mei, wi sq am wi eu copii prin ea.`` 

 

 


4

 

 Wi i -a dat de nevastq pe roaba ei Bilha; wi Iacov s`a culcat cu ea. 

 

 


5

 

 Bilha a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut lui Iacov un fiu. 

 

 


6

 

 Rahela a zis: ,,Mi -a fqcut Dumnezeu dreptate, wi mi -a auzit glasul, wi mi -a dqruit un fiu.`` De aceea i -a pus numele Dan (A judecat). 

 

 


7

 

 Bilha, roaba Rahelii, a rqmas iar knsqrcinatq, wi a nqscut lui Iacov un al doilea fiu. 

 

 


8

 

 Rahela a zis: ,,Am luptat cu Dumnezeu kmpotriva sorei mele, wi am biruit.`` Deaceea i -a pus numele Neftali (Luptele lui Dumnezeu). 

 

 


9

 

 Cknd a vqzut Lea cq nu mai nawte, a luat pe roaba sa Zilpa, wi a dat -o lui Iacov de nevastq. 

 

 


10

 

 Zilpa, roaba Leii, a nqscut lui Iacov un fiu. 

 

 


11

 

 ,,Cu noroc!`` a zis Lea. De aceea i -a pus numele Gad (Noroc). 

 

 


12

 

 Zilpa, roaba Leii, a nqscut un al doilea fiu lui Iacov. 

 

 


13

 

 ,,Ce fericitq sknt!`` a zis Lea; ,,cqci femeile mq vor numi fericitq.` De aceea i -a pus numele Awer (Fericit). 

 

 


14

 

 Ruben a iewit odatq afarq, pe vremea seceratului grkului, wi a gqsit mandragore pe ckmp. Le -a adus mamei sale Lea. Atunci Rahela a zis Leii: ,,Dq-mi, te rog, din mandragorele fiului tqu.`` 

 

 


15

 

 Ea i -a rqspuns: ,,Nu-yi ajunge cq mi-ai luat bqrbatul, de vrei sq iei wi mandragorele fiului meu?`` Wi Rahela a zis: ,,Ei bine! poate sq se culce cu tine kn noaptea aceasta, pentru mandragorele fiului tqu.`` 

 

 


16

 

 Seara, pe cknd se kntorcea Iacov dela ckmp, Lea i -a iewit knainte, wi a zis: ,,La mine ai sq vii, cqci te-am cumpqrat cu mandragorele fiului meu.`` Wi kn noaptea aceea s`a culcat cu ea. 

 

 


17

 

 Dumnezeu a ascultat pe Lea, care a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut lui Iacov al cincilea fiu. 

 

 


18

 

 Lea a zis: ,,M`a rqsplqtit Dumnezeu, pentrucq am dat bqrbatului meu pe roaba mea.`` De aceea i -a pus numele Isahar (Rqsplqtire). 

 

 


19

 

 Lea a rqmas iarqw knsqrcinatq, wi a nqscut un al waselea fiu lui Iacov. 

 

 


20

 

 Lea a zis: ,,Frumos dar mi -a dat Dumnezeu! De data aceasta, bqrbatul meu va locui cu mine, cqci i-am nqscut wase fii.`` Deaceea i -a pus numele Zabulon (Locuinyq). 

 

 


21

 

 Kn urmq, a nqscut o fatq, cqreia i -a pus numele Dina (Judecatq). 

 

 


22

 

 Dumnezeu Wi -a adus aminte de Rahela, a ascultat -o, wi a fqcut -o sq aibq copii. 

 

 


23

 

 Ea a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut un fiu; wi a zis: ,,Mi -a luat Dumnezeu ocara!`` 

 

 


24

 

 Wi i -a pus numele Iosif (Adaos), zicknd: ,,Domnul sq-mi mai adauge un fiu!`` 

 

 


25

 

 Dupq ce a nqscut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban: ,,Lasq-mq sq plec, ca sq mq duc acasq, kn yara mea. 

 

 


26

 

 Dq-mi nevestele wi copiii, pentru cari yi-am slujit, wi voi pleca; fiindcq wtii ce slujbq yi-am fqcut.`` 

 

 


27

 

 Laban i -a zis: ,,Dacq am cqpqtat trecere knaintea ta, mai zqbovewte; vqd bine cq Domnul m`a binecuvkntat din pricina ta; 

 

 


28

 

 hotqrqwte-mi simbria ta, wi yi -o voi da.`` 

 

 


29

 

 Iacov i -a rqspuns: ,,Wtii cum yi-am slujit, wi cum yi-au propqwit vitele cu mine; 

 

 


30

 

 cqci puyinul pe care -l aveai knainte de venirea mea, a crescut mult, wi Domnul te -a binecuvkntat ori kncotro am mers eu. Acum, cknd am sq muncesc wi pentru casa mea?`` 

 

 


31

 

 Laban a zis: ,,Ce sq-yi dau?`` Wi Iacov a rqspuns: ,,Sq nu-mi dai nimic. Dacq te knvoiewti cu ce-yi voi spune, kyi voi pawte turma wi mai departe, wi o voi pqzi. 

 

 


32

 

 Azi am sq trec prin toatq turma ta; am sq pun deoparte din oi orice miel sein wi pestriy wi orice miel negru, wi din capre tot ce este pestriy wi sein. Aceasta sq fie simbria mea. 

 

 


33

 

 Iatq cum se va dovedi cinstea mea: deacum kncolo, cknd ai sq vii sq-mi vezi simbria, tot ce nu va fi sein wi pestriy kntre capre wi negru kntre miei, wi se va gqsi la mine, sq fie socotit ca furat.`` 

 

 


34

 

 Laban a zis: ,,Bine! fie awa cum ai zis.`` 

 

 


35

 

 Kn aceeaw zi, a pus deoparte yapii bqlyayi wi pestriyi, toate caprele seine wi pestriye, toate cele ce aveau alb pe ele, wi toyi mieii cari erau negri. Le -a dat kn mknile fiilor sqi. 

 

 


36

 

 Apoi a pus o depqrtare de trei zile de drum kntre el wi Iacov; wi Iacov pqwtea celelalte oi ale lui Laban. 

 

 


37

 

 Iacov a luat nuiele verzi de plop, de migdal wi de platan; a despoiat de pe ele fqwii de coajq, wi a fqcut sq se vadq albeaya care era pe nuiele. 

 

 


38

 

 Apoi a pus nuielele, pe cari le despoiase de coajq kn jgheaburi, kn adqpqtori, subt ochii oilor cari veneau sq bea, ca atunci cknd vor veni sq bea, sq zqmisleascq. 

 

 


39

 

 Oile zqmisleau uitkndu-se la nuiele, wi fqceu miei bqlyayi, seini wi pestriyi. 

 

 


40

 

 Iacov despqryea mieii acewtia, wi abqtea feyele oilor din turma lui Laban cqtre cele seine wi bqlyate. Wi -a fqcut astfel turme deosebite, pe cari nu le -a kmpreunat cu turma lui Laban. 

 

 


41

 

 Orideckteori se knferbkntau oile cele mai tari, Iacov punea nuielele kn jghiaburi, subt ochii oilor, ca ele sq zqmisleascq uitkndu-se la nuiele. 

 

 


42

 

 Cknd oile erau slabe, nu punea nuielele; awa cq cele slabe erau pentru Laban, iar cele tari pentru Iacov. 

 

 


43

 

 Omul acela s`a kmbogqyit astfel din ce kn ce mai mult; a avut multe turme, robi wi roabe, cqmile wi mqgari. 

 

 


Genesis 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: