Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 18

Genesis

Return to Index

Chapter 19

1

 

 Cei doi kngeri au ajuns la Sodoma seara; wi Lot wedea la poarta Sodomei. Cknd i -a vqzut Lot, s`a sculat, le -a iewit knainte, wi s`a plecat pknq la pqmknt. 

 

 


2

 

 Apoi a zis: ,,Domnii mei, intrayi, vq rog, kn casa robului vostru, ca sq rqmkneyi peste noapte kn ea wi spqlayi-vq picioarele; mkne vq veyi scula de dimineayq, wi vq veyi vedea de drum.`` ,,Nu``, au rqspuns ei, ,,ci vom petrece noaptea kn uliyq``. 

 

 


3

 

 Dar Lot a stqruit de ei pknq au venit wi au intrat kn casa lui. Le -a pregqtit o cinq, a pus sq coacq azimi wi au mkncat. 

 

 


4

 

 Dar nu se culcaserq kncq, wi oamenii din cetate, bqrbayii din Sodoma, tineri wi bqtrkni, au knconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colyurile. 

 

 


5

 

 Au chemat pe Lot, wi i-au zis: ,,Unde sknt oamenii cari au intrat la tine kn noaptea aceasta? Scoate -i afarq la noi, ca sq ne kmpreunqm cu ei.`` 

 

 


6

 

 Lot a iewit afarq la ei la uwq, a kncuiat uwa dupq el, 

 

 


7

 

 wi a zis: ,,Frayilor, vq rog, nu faceyi o asemenea rqutate! 

 

 


8

 

 Iatq cq am douq fete cari nu wtiu de bqrbat; am sq vi le aduc afarq, wi le veyi face ce vq va plqcea. Numai, nu faceyi nimic acestor oameni, fiindcq au venit supt umbra acoperiwului casei mele.`` 

 

 


9

 

 Ei au strigat: ,,Pleacq!`` Wi au zis: ,,Omul acesta a venit sq locuiascq aici ca un strqin, wi acum vrea sq facq pe judecqtorul. Ei bine, o sq-yi facem mai rqu deckt lor.`` Wi kmpingknd pe Lot cu sila, s`au apropiat sq spargq uwa. 

 

 


10

 

 Dar bqrbayii aceia au kntins mkna, au tras pe Lot knlquntru la ei kn casq, wi au kncuiat uwa. 

 

 


11

 

 Iar pe oamenii care erau la uwa casei i-au lovit cu orbire, dela cel mai mic pknq la cel mai mare, awa cq degeaba se trudeau sq gqseascq uwa. 

 

 


12

 

 Bqrbayii aceia au zis lui Lot: ,,Pe cine mai ai aici? Gineri, fii wi fiice, wi tot ce ai kn cetate: scoate -i din locul acesta. 

 

 


13

 

 Cqci avem sq nimicim locul acesta, pentru cq a ajuns mare plkngere knaintea Domnului kmpotriva locuitorilor lui. De aceea ne -a trimes Domnul, ca sq -l nimicim.`` 

 

 


14

 

 Lot a iewit, wi a vorbit cu ginerii sqi, cari luaserq pe fetele lui: ,,Sculayi-vq,`` a zis el, ,,iewiyi din locul acesta; cqci Domnul are sq nimiceascq cetatea.`` Dar ginerii lui credeau cq glumewte. 

 

 


15

 

 Cknd s`a crqpat de ziuq, kngerii au stqruit de Lot, zicknd: ,,Scoalq-te, ia-yi nevasta wi cele douq fete, cari se aflq aici, ca sq nu pieri wi tu kn nelegiuirea cetqyii.`` 

 

 


16

 

 Wi fiindcq Lot zqbovea, bqrbayii aceia l-au apucat de mknq, pe el, pe nevastq-sa wi pe cele douq fete ale lui, cqci Domnul voia sq -l cruye; l-au scos, wi l-au lqsat afarq din cetate. 

 

 


17

 

 Dupq ce i-au scos afarq, unul din ei a zis: ,,Scapq-yi viaya; sq nu te uiyi knapoi, wi sq nu te oprewti kn vreun loc din Ckmpie: scapq la munte, ca sq nu pieri.`` 

 

 


18

 

 Lot le -a zis: ,,O! nu, Doamne! 

 

 


19

 

 Iatq cq am cqpqtat trecere knaintea Ta, wi ai arqtat mare kndurare fayq de mine, pqstrkndu-mi viaya; dar nu pot sq fug la munte, knainte ca sq mq atingq prqpqdul, wi voi peri. 

 

 


20

 

 Iatq, cetatea aceasta este destul de aproape ca sq fug kn ea, wi este micq. O! de aw putea sq fug acolo,... este awa de micq... wi sq scap cu viaya!`` 

 

 


21

 

 Wi El i -a zis: ,,Iatq cq-yi fac wi hatkrul acesta, wi nu voi nimici cetatea de care vorbewti. 

 

 


22

 

 Grqbewte-te de fugi kn ea, cqci nu pot face nimic pknq nu vei ajunge acolo.`` Pentru aceea s`a pus cetqyii aceleia numele Yoar. 

 

 


23

 

 Rqsqrea soarele pe pqmknt, cknd a intrat Lot kn Yoar. 

 

 


24

 

 Atunci Domnul a fqcut sq ploaie peste Sodoma wi peste Gomora pucioasq wi foc dela Domnul din cer. 

 

 


25

 

 A nimicit cu desqvkrwire cetqyile acelea, toatq Ckmpia wi pe toyi locuitorii cetqyilor, wi tot ce crewtea pe pqmknt. 

 

 


26

 

 Nevasta lui Lot s`a uitat knapoi, wi s`a prefqcut kntr`un stklp de sare. 

 

 


27

 

 Avraam s`a sculat a doua zi dis de dimineayq, wi s`a dus la locul unde stqtuse knaintea Domnului. 

 

 


28

 

 Wi -a kndreptat privirile spre Sodoma wi Gomora, wi spre toatq Ckmpia; wi iatq cq a vqzut ridickndu-se de pe pqmknt un fum, ca fumul unui cuptor. 

 

 


29

 

 Cknd a nimicit Dumnezeu cetqyile Ckmpiei, Wi -a adus aminte de Avraam; wi a scqpat pe Lot din mijlocul prqpqdului, prin care a surpat din temelie cetqyile unde kwi awezase Lot locuinya. 

 

 


30

 

 Lot a iewit din Yoar wi a rqmas pe munte, cu cele douq fete ale lui, cqci s`a temut sq rqmknq kn Yoar. A locuit kntr`o pewterq, cu cele douq fete ale lui. 

 

 


31

 

 Cea mai mare a zis celei mai tinere: ,,Tatql nostru este bqtrkn; wi nu mai este nici un bqrbat kn yinutul acesta, ca sq intre la noi, dupq obiceiul tuturor yqrilor. 

 

 


32

 

 Vino, sq punem pe tatql nostru sq bea vin, wi sq ne culcqm cu el, ca sq ne pqstrqm sqmknya prin tatql nostru.`` 

 

 


33

 

 Au fqcut dar pe tatql lor de a bqut vin kn noaptea aceea; wi cea mai mare s`a dus wi s`a culcat cu tatql ei. El n`a bqgat de seamq nici cknd s`a culcat ea, nici cknd s`a sculat. 

 

 


34

 

 A doua zi, cea mai mare a zis celei mai tinere: ,,Iatq, eu m`am culcat kn noaptea trecutq cu tatql meu; haidem sq -i dqm sq bea vin wi kn noaptea aceasta, wi du-te de te culcq wi tu cu el, ca sq ne pqstrqm sqmknya prin tatql nostru.`` 

 

 


35

 

 Au dat tatqlui lor de a bqut vin wi kn noaptea aceea; apoi cea mai tknqrq s`a dus wi s`a culcat cu el. El n`a bqgat de seamq nici cknd s`a culcat ea, nici cknd s`a sculat. 

 

 


36

 

 Cele douq fete ale lui Lot au rqmas astfel knsqrcinate de tatql lor. 

 

 


37

 

 Cea mai mare a nqscut un fiu, cqruia i -a pus numele Moab; el este tatql Moabiyilor din ziua de azi. 

 

 


38

 

 Cea mai tknqrq a nqscut wi ea un fiu, cqruia i -a pus numele Ben-Ammi: el este tatql Amoniyilor din ziua de azi. 

 

 


Genesis 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: