Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 14

Genesis

Return to Index

Chapter 15

1

 

 Dupq aceste kntkmplqri, Cuvkntul Domnului a vorbit lui Avram kntr`o vedenie, wi a zis: ,,Avrame, nu te teme; Eu sknt scutul tqu, wi rqsplata ta cea foarte mare.`` 

 

 


2

 

 Avram a rqspuns: ,,Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Cqci mor fqrq copii; wi mowtenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.`` 

 

 


3

 

 Wi Avram a zis: ,,Iatq cq nu mi-ai dat sqmknyq, wi slujitorul nqscut kn casa mea va fi mowtenitorul meu.`` 

 

 


4

 

 Atunci Cuvkntul Domnului i -a vorbit astfel: ,,Nu el va fi mowtenitorul tqu, ci cel ce va iewi din tine, acela va fi mowtenitorul tqu.`` 

 

 


5

 

 Wi, dupq ce l -a dus afarq, i -a zis: ,,Uitq-te spre cer, wi numqrq stelele, dacq poyi sq le numeri.`` Wi i -a zis: ,,Awa va fi sqmknya ta.`` 

 

 


6

 

 Avram a crezut pe Domnul, wi Domnul i -a socotit lucrul acesta ca neprihqnire. 

 

 


7

 

 Domnul i -a mai zis: ,,Eu sknt Domnul, care te-am scos din Ur din Haldea, ca sq-yi dau kn stqpknire yara aceasta.`` 

 

 


8

 

 Avram a rqspuns: ,,Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoawte cq o voi stqpkni?`` 

 

 


9

 

 Wi Domnul i -a zis: ,,Ia o juncanq de trei ani, o caprq de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea wi un pui de porumbel.`` 

 

 


10

 

 Avram a luat toate dobitoacele acestea, le -a despicat kn douq, wi a pus fiecare bucatq una kn faya alteia; dar pasqrile nu le -a despicat. 

 

 


11

 

 Pqsqrile rqpitoare s`au nqpustit peste stkrvuri; dar Avram le -a izgonit. 

 

 


12

 

 La apusul soarelui, un somn adknc a cqzut peste Avram; wi iatq cq l -a apucat o groazq wi un mare kntunerec. 

 

 


13

 

 Wi Domnul a zis lui Avram: ,,Sq wtii hotqrkt cq sqmknya ta va fi strqinq kntr`o yarq, care nu va fi a ei; acolo va fi robitq, wi o vor apqsa greu, timp de patru sute de ani. 

 

 


14

 

 Dar pe neamul cqruia ki va fi roabq, kl voi judeca Eu: wi pe urmq va iewi deacolo cu mari bogqyii. 

 

 


15

 

 Tu vei merge kn pace la pqrinyii tqi; vei fi kngropat dupq o bqtrkneyq fericitq. 

 

 


16

 

 Kn al patrulea neam, ea se va kntoarce aici; cqci nelegiuirea Amoriyilor nu wi -a atins kncq vkrful.`` 

 

 


17

 

 Dupq ce a asfinyit soarele, s`a fqcut un kntunerec adknc; wi iatq cq a iewit un fum ca dintr`un cuptor, wi niwte flqcqri au trecut printre dobitoacele despicate. 

 

 


18

 

 Kn ziua aceea, Domnul a fqcut un legqmknt cu Avram, wi i -a zis: ,,Seminyei tale dau yara aceasta, dela rkul Egiptului pknq la rkul cel mare, rkul Eufrat, 

 

 


19

 

 wi anume; yara Cheniyilor, a Cheniziyilor, a Cadmoniyilor, 

 

 


20

 

 a Hetiyilor, a Fereziyilor, a Refaimiyilor, 

 

 


21

 

 a Amoriyilor, a Cananiyilor, a Ghirgasiyilor wi a Iebusiyilor.`` 

 

 


Genesis 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: