Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 2

Genesis

Return to Index

Chapter 3

1

 

 Warpele era mai wiret deckt toate fiarele ckmpului pe cari le fqcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: ,,Oare a zis Dumnezeu cu adevqrat: ,,Sq nu mkncayi din toyi pomii din grqdinq?`` 

 

 


2

 

 Femeia a rqspuns warpelui: ,,Putem sq mkncqm din rodul tuturor pomilor din grqdinq.`` 

 

 


3

 

 Dar despre rodul pomului din mijlocul grqdinii, Dumnezeu a zis: ,,Sq nu mkncayi din el, wi nici sq nu vq atingeyi de el, ca sq nu muriyi.`` 

 

 


4

 

 Atunci warpele a zis femeii: ,,Hotqrkt, cq nu veyi muri: 

 

 


5

 

 dar Dumnezeu wtie cq, kn ziua cknd veyi mknca din el, vi se vor deschide ochii, wi veyi fi ca Dumnezeu, cunoscknd binele wi rqul``. 

 

 


6

 

 Femeia a vqzut cq pomul era bun de mkncat wi plqcut de privit, wi cq pomul era de dorit ca sq deschidq cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, wi a mkncat; a dat wi bqrbatului ei, care era lkngq ea, wi bqrbatul a mkncat wi el. 

 

 


7

 

 Atunci li s`au deschis ochii la amkndoi; au cunoscut cq erau goi, au cusut laolaltq frunze de smochin wi wi-au fqcut woryuri din ele. 

 

 


8

 

 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grqdinq kn rqcoarea zilei: wi omul wi nevasta lui s`au ascuns de Faya Domnului Dumnezeu printre pomii din grqdinq. 

 

 


9

 

 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om, wi i -a zis: ,,Unde ewti?`` 

 

 


10

 

 El a rqspuns: ,,Yi-am auzit glasul kn grqdinq; wi mi -a fost fricq, pentrucq eram gol, wi m`am ascuns.`` 

 

 


11

 

 Wi Domnul Dumnezeu a zis: ,,Cine yi -a spus cq ewti gol? Nu cumva ai mkncat din pomul din care kyi poruncisem sq nu mqnknci?`` 

 

 


12

 

 Omul a rqspuns: ,,Femeia pe care mi-ai dat -o ca sq fie lkngq mine, ea mi -a dat din pom wi am mkncat.`` 

 

 


13

 

 Wi Domnul Dumnezeu a zis femeii: ,,Ce ai fqcut?`` Femeia a rqspuns: ,,Warpele m`a amqgit, wi am mkncat din pom.`` 

 

 


14

 

 Domnul Dumnezeu a zis warpelui: ,,Fiindcq ai fqcut lucrul acesta, blestemat ewti kntre toate vitele wi kntre toate fiarele de pe ckmp; kn toate zilele vieyii tale sq te tkrqwti pe pkntece, wi sq mqnknci yqrknq. 

 

 


15

 

 Vrqwmqwie voi pune kntre tine wi femeie, kntre sqmknya ta wi sqmknya ei. Aceasta kyi va zdrobi capul, wi tu ki vei zdrobi cqlckiul.`` 

 

 


16

 

 Femeii i -a zis: ,,Voi mqri foarte mult suferinya wi knsqrcinarea ta; cu durere vei nawte copii, wi dorinyele tale se vor yinea dupq bqrbatul tqu, iar el va stqpkni peste tine.`` 

 

 


17

 

 Omului i -a zis: ,,Fiindcq ai ascultat de glasul nevestei tale, wi ai mkncat din pomul despre care kyi poruncisem: ,Sq nu mqnknci deloc din el,` blestemat este acum pqmkntul din pricina ta. Cu multq trudq sq-yi scoyi hrana din el kn toate zilele vieyii tale; 

 

 


18

 

 spini wi pqlqmidq sq-yi dea, wi sq mqnknci iarba de pe ckmp. 

 

 


19

 

 Kn sudoarea feyei tale sq-yi mqnknci pknea, pknq te vei kntoarce kn pqmknt, cqci din el ai fost luat; cqci yqrknq ewti, wi kn yqrknq te vei kntoarce.`` 

 

 


20

 

 Adam a pus nevestei sale numele Eva: cqci ea a fost mama tuturor celor vii. 

 

 


21

 

 Domnul Dumnezeu a fqcut lui Adam wi nevestei lui haine de piele, wi i -a kmbrqcat cu ele. 

 

 


22

 

 Domnul Dumnezeu a zis: ,,Iatq cq omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscknd binele wi rqul. Sq -l kmpedecqm dar acum ca nu cumva sq-wi kntindq mkna, sq ia wi din pomul vieyii, sq mqnknce din el, wi sq trqiascq kn veci.`` 

 

 


23

 

 Deaceea Domnul Dumnezeu l -a izgonit din grqdina Edenului, ca sq lucreze pqmkntul, din care fusese luat. 

 

 


24

 

 Astfel a izgonit El pe Adam; wi la rqsqritul grqdinii Edenului a pus niwte heruvimi, cari sq knvkrteascq o sabie knvqpqiatq, ca sq pqzeascq drumul care duce la pomul vieyii. 

 

 


Genesis 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: