Modern Greek Bible

Revelation 19

Revelation

Return to Index

Chapter 20

1

[] Kai eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou, ostiV eice to kleidion thV abussou kai alusin megalhn en th ceiri autou.

2

Kai epiase ton drakonta, ton ofin ton arcaion, ostiV einai DiaboloV kai SatanaV, kai edesen auton cilia eth,

3

kai erriyen auton eiV thn abusson kai ekleisen auton kai esfragisen epanw autou, dia na mh planhsh ta eqnh pleon, ewsou plhrwqwsi ta cilia eth× kai meta tauta prepei na luqh oligon kairon.

4

Kai eidon qronouV, kai ekaqhsan ep ' autwn, kai krisiV edoqh eiV autouV kai eidon taV yucaV twn pepelekismenwn dia thn marturian tou Ihsou kai dia ton logon tou Qeou, kai oitineV den prosekunhsan to qhrion oute thn eikona autou, kai den elabon to caragma epi to metwpon autwn kai epi thn ceira autwn× kai ezhsan kai ebasileusan meta tou Cristou ta cilia eth.

5

Oi de loipoi twn nekrwn den anezhsan, ewsou plhrwqwsi ta cilia eth. Auth einai h anastasiV h prwth.

6

MakarioV kai agioV, ostiV ecei meroV eiV thn prwthn anastasin× epi toutwn o qanatoV o deuteroV den ecei exousian, alla qelousin eisqai iereiV tou Qeou kai tou Cristou kai qelousi basileusei met' autou cilia eth.

7

Kai otan plhrwqwsi ta cilia eth, qelei luqh o SatanaV ek thV fulakhV autou,

8

kai qelei exelqei, dia na planhsh ta eqnh ta eiV taV tessaraV gwniaV thV ghV, ton Gwg kai ton Magwg, dia na sunaxh autouV eiV polemon, twn opoiwn o ariqmoV einai wV h ammoV thV qalasshV.

9

Kai anebhsan epi to platoV thV ghV kai periekuklwsan to stratopedon twn agiwn kai thn polin thn hgaphmenhn× kai katebh pur apo tou Qeou ek tou ouranou kai katefagen autouV×

10

kai o diaboloV o planwn autouV errifqh eiV thn limnhn tou puroV kai tou qeiou, opou einai to qhrion kai o yeudoprofhthV, kai qelousi basanizesqai hmeran kai nukta eiV touV aiwnaV twn aiwnwn.

11

[] Kai eidon qronon leukon megan kai ton kaqhmenon ep' autou, apo proswpou tou opoiou efugen h gh kai o ouranoV, kai den eureqh topoV di' auta.

12

Kai eidon touV nekrouV, mikrouV kai megalouV, istamenouV enwpion tou Qeou, kai ta biblia hnoicqhsan× kai biblion allo hnoicqh, to opoion einai thV zwhV× kai ekriqhsan oi nekroi ek twn gegrammenwn en toiV biblioiV kata ta erga autwn.

13

Kai edwken h qalassa touV en auth nekrouV, kai o qanatoV kai o adhV edwkan touV en autoiV nekrouV, kai ekriqhsan ekastoV kata ta erga autwn.

14

Kai o qanatoV kai o adhV errifqhsan eiV thn limnhn tou puroV× outoV einai o deuteroV qanatoV.

15

Kai ostiV den eureqh gegrammenoV en tw bibliw thV zwhV, errifqh eiV thn limnhn tou puroV.

Revelation 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: