Modern Greek Bible

Revelation 18

Revelation

Return to Index

Chapter 19

1

[] Kai meta tauta hkousa wV fwnhn megalhn oclou pollou en tw ouranw, legontoV× Allhlouia× h swthria kai h doxa kai h timh kai h dunamiV anhkousin eiV Kurion ton Qeon hmwn,

2

dioti alhqinai kai dikaiai einai ai kriseiV autou× dioti ekrine thn pornhn thn megalhn, htiV efqeire thn ghn me thn porneian authV, kai exedikhsen ek thV ceiroV authV to aima twn doulwn autou.

3

Kai ek deuterou eipon× Allhlouia× kai o kapnoV authV anabainei eiV touV aiwnaV twn aiwnwn.

4

Kai epeson oi eikositessareV presbuteroi kai ta tessara zwa kai prosekunhsan ton Qeon ton kaqhmenon epi tou qronou legonteV× Amhn, allhlouia.

5

[] Kai exhlqen ek tou qronou fwnh, legousa× Aineite ton Qeon hmwn, panteV oi douloi autou kai oi foboumenoi auton kai oi mikroi kai oi megaloi.

6

Kai hkousa wV fwnhn oclou pollou, kai wV fwnhn udatwn pollwn, kai wV fwnhn brontwn iscurwn, legontwn× Allhlouia× dioti ebasileuse KurioV o QeoV o pantokratwr.

7

AV cairwmen kai aV agalliwmeqa kai aV dwswmen thn doxan eiV auton, dioti hlqen o gamoV tou Arniou, kai h gunh autou htoimasen eauthn.

8

Kai edoqh eiV authn na enduqh bussinon kaqaron kai lampron× dioti to bussinon einai ta dikaiwmata twn agiwn.

9

Kai legei proV eme× Grayon, Makarioi oi keklhmenoi eiV to deipnon tou gamou tou Arniou. Kai legei proV eme× Outoi einai oi alhqinoi logoi tou Qeou.

10

Kai epeson emprosqen twn podwn autou, dia na proskunhsw auton. Kai legei moi× Prosece mh kamhV touto× egw eimai sundouloV sou kai twn adelfwn sou, oitineV ecousi thn marturian tou Ihsou× ton Qeon proskunhson× dioti h marturia tou Ihsou einai to pneuma thV profhteiaV.

11

[] Kai eidon ton ouranon anewgmenon, kai idou ippoV leukoV, kai o kaqhmenoV ep' auton ekaleito PistoV kai AlhqinoV, kai krinei kai polemei en dikaiosunh.

12

Oi de ofqalmoi autou hsan wV flox puroV, kai epi thV kefalhV autou diadhmata polla, kai eicen onoma gegrammenon, to opoion oudeiV gnwrizei eimh autoV,

13

kai hto endedumenoV imation bebammenon me aima, kai kaleitai to onoma autou× o LogoV tou Qeou.

14

Kai ta strateumata ta en tw ouranw hkolouqoun auton ef' ippwn leukwn, endedumenoi bussinon leukon kai kaqaron.

15

Kai ek tou stomatoV autou exercetai romfaia koptera, dia na ktupa me authn ta eqnh× kai autoV qelei poimanei autouV en rabdw sidhra× kai autoV patei ton lhnon tou oinou tou qumou kai thV orghV tou Qeou tou pantokratoroV×

16

kai epi to imation kai epi ton mhron autou ecei gegrammenon to onoma, BasileuV basilewn kai KurioV kuriwn.

17

Kai eidon ena aggelon istamenon en tw hliw, kai ekraxe meta fwnhV megalhV, legwn proV panta ta ornea ta petwmena eiV to mesouranhma× Elqete kai sunagesqe eiV to deipnon tou megalou Qeou,

18

dia na faghte sarkaV basilewn kai sarkaV ciliarcwn kai sarkaV iscurwn kai sarkaV ippwn kai twn kaqhmenwn ep' autwn kai sarkaV pantwn eleuqerwn kai doulwn kai mikrwn kai megalwn.

19

Kai eidon to qhrion kai touV basileiV thV ghV kai ta strateumata autwn sunhgmena, dia na kamwsi polemon me ton kaqhmenon epi tou ippou kai me to strateuma autou.

20

Kai epiasqh to qhrion kai meta toutou o yeudoprofhthV, ostiV ekame ta shmeia enwpion autou, me ta opoia eplanhse touV labontaV to caragma tou qhriou kai touV proskunountaV thn eikona autou× zwnteV errifqhsan oi duo eiV thn limnhn tou puroV, thn kaiomenhn me to qeion.

21

Kai oi loipoi efoneuqhsan me thn romfaian tou kaqhmenou epi tou ippou, thn exercomenhn ek tou stomatoV autou× kai panta ta ornea ecortasqhsan ek twn sarkwn autwn.

Revelation 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: