Modern Greek Bible

Revelation 16

Revelation

Return to Index

Chapter 17

1

[] Kai hlqen eiV ek twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV, kai elalhse met' emou, legwn moi× Elqe, qelw soi deixei thn krisin thV pornhV thV megalhV thV kaqhmenhV epi twn udatwn twn pollwn,

2

meta thV opoiaV eporneusan oi basileiV thV ghV kai emequsqhsan oi katoikounteV thn ghn ek tou oinou thV porneiaV authV.

3

Kai me eferen en pneumati eiV erhmon. Kai eidon gunaika kaqhmenhn epi qhrion kokkinon, gemon onomatwn blasfhmiaV, econ kefalaV epta kai kerata deka.

4

Kai h gunh hto endedumenh porfuran kai kokkinon kai kecruswmenh me cruson kai liqouV timiouV kai margaritaV, ecousa en th ceiri authV crusoun h pothrion gemon bdelugmatwn kai akaqarsiaV thV porneiaV authV,

5

kai epi to metwpon authV hto onoma gegrammenon× Musthrion, Babulwn h megalh, h mhthr twn pornwn kai twn bdelugmatwn thV ghV.

6

Kai eidon thn gunaika mequousan ek tou aimatoV twn agiwn kai ek tou aimatoV twn marturwn tou Ihsou. Kai idwn authn, eqaumasa qaumasmon megan.

7

[] Kai moi eipen o aggeloV. Dia ti eqaumasaV; egw qelw soi eipei to musthrion thV gunaikoV kai tou qhriou tou bastazontoV authn, to opoion ecei taV epta kefalaV kai ta deka kerata.

8

To qhrion, to opoion eideV, hto kai den einai, kai mellei na anabh ek thV abussou kai na upagh eiV apwleian× kai qelousi qaumasei oi katoikounteV epi thV ghV, twn opoiwn ta onomata den einai gegrammena en tw bibliw thV zwhV apo katabolhV kosmou, bleponteV to qhrion, to opoion hto kai den einai, an kai hnai.

9

Edw einai o nouV o ecwn sofian. Ai epta kefalai einai epta orh, opou h gunh kaqhtai ep' autwn×

10

kai einai epta basileiV× oi pente epesan, kai o eiV einai, o alloV den hlqen eti, kai otan elqh, oligon prepei na meinh.

11

Kai to qhrion, to opoion hto kai den einai, einai kai autoV o ogdooV, kai einai ek twn epta, kai upagei eiV apwleian.

12

Kai ta deka kerata, ta opoia eideV, einai deka basileiV, oitineV basileian den elabon eti, alla mian wran lambanousin exousian wV basileiV meta tou qhriou.

13

Outoi ecousi mian gnwmhn kai qelousi paradwsei eiV to qhrion thn dunamin kai thn exousian eautwn.

14

[] Outoi qelousi polemhsei me to Arnion, kai to Arnion qelei nikhsei autouV, dioti einai KurioV twn kuriwn kai BasileuV twn basilewn, kai osoi einai met' autou einai klhtoi kai eklektoi kai pistoi.

15

Kai moi legei× Ta udata, ta opoia eideV, opou h pornh kaqhtai, einai laoi kai ocloi kai eqnh kai glwssai.

16

Kai ta deka kerata, ta opoia eideV epi to qhrion, outoi qelousi mishsei thn pornhn kai qelousi kamei authn hrhmwmenhn kai gumnhn, kai taV sarkaV authV qelousi fagei, kai authn qelousi katakausei en puri.

17

Dioti o QeoV edwken eiV taV kardiaV autwn na kamwsi thn gnwmhn autou, kai na geinwsi thV authV gnwmhV kai na dwswsi thn basileian autwn eiV to qhrion, ewsou ektelesqwsin oi logoi tou Qeou.

18

Kai h gunh, thn opoian eideV, einai h poliV h megalh, h ecousa basileian epi twn basilewn.

Revelation 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: