Modern Greek Bible

Revelation 13

Revelation

Return to Index

Chapter 14

1

[] Kai eidon, kai idou Arnion istamenon epi to oroV Siwn, kai met' autou ekaton tessarakonta tessareV ciliadeV, ecousai to onoma tou PatroV autou gegrammenon epi twn metwpwn autwn.

2

Kai hkousa fwnhn ek tou ouranou wV fwnhn udatwn pollwn kai wV fwnhn bronthV megalhV× kai hkousa fwnhn kiqarwdwn oitineV ekiqarizon me taV kiqaraV autwn.

3

Kai eyallon wV wdhn nean enwpion tou qronou kai enwpion twn tessarwn zwwn kai twn presbuterwn× kai oudeiV hdunato na maqh thn wdhn, eimh ai ekaton tessarakonta tessareV ciliadeV, oi hgorasmenoi apo thV ghV.

4

Outoi einai oi mh molunqenteV me gunaikaV× dioti parqenoi einai. Outoi einai oi akolouqounteV to Arnion opou an upagh. Outoi hgorasqhsan apo twn anqrwpwn aparch eiV ton Qeon kai eiV to Arnion×

5

kai en tw stomati autwn den eureqh doloV, dioti einai amwmoi enwpion tou qronou Qeou,

6

[] Kai eidon allon aggelon petwmenon eiV to mesouranhma, ostiV eicen euaggelion aiwnion, dia na khruxh eiV touV katoikountaV epi thV ghV kai eiV pan eqnoV kai fulhn kai glwssan kai laon,

7

kai elege meta fwnhV megalhV× Fobhqhte ton Qeon kai dote doxan eiV auton, dioti hlqen h wra thV krisewV autou, kai proskunhsate ton poihsanta ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai taV phgaV twn udatwn.

8

Kai alloV aggeloV hkolouqhse, legwn× Epesen, epese Babulwn h poliV h megalh, dioti ek tou oinou tou qumou thV porneiaV authV epotise panta ta eqnh.

9

Kai tritoV aggeloV hkolouqhsen autouV, legwn meta fwnhV megalhV× OstiV proskunei to qhrion kai thn eikona autou kai lambanei caragma epi tou metwpou autou h epi thV ceiroV autou,

10

kai autoV qelei piei ek tou oinou tou qumou tou Qeou tou kekerasmenou akratou en tw pothriw thV orghV autou, kai qelei basanisqh me pur kai qeion enwpion twn agiwn aggelwn kai enwpion tou Arniou.

11

Kai o kapnoV tou basanismou autwn anabainei eiV aiwnaV aiwnwn, kai den ecousin anapausin hmeran kai nukta osoi proskunousi to qhrion kai thn eikona autou kai ostiV lambanei to caragma tou onomatoV autou.

12

Edw einai h upomonh twn agiwn, edw oi fulattonteV taV entolaV tou Qeou kai thn pistin tou Ihsou.

13

[] Kai hkousa fwnhn ek tou ouranou legousan proV eme× Grayon, Makarioi oi nekroi, oitineV apoqnhskousin en Kuriw apo tou nun. Nai, legei to Pneuma, dia na anapauqwsin apo twn kopwn autwn, kai ta erga autwn akolouqousi me autouV.

14

Kai eidon, kai idou, nefelh leukh, kai epi thV nefelhV ekaqhto tiV omoioV me uion anqrwpou, ecwn epi thV kefalhV autou stefanon crusoun kai en th ceiri autou drepanon kopteron.

15

Kai alloV aggeloV exhlqen ek tou naou, krazwn meta megalhV fwnhV proV ton kaqhmenon epi thV nefelhV. Pemyon to drepanon sou kai qerison, dioti hlqen eiV se h wra tou na qerishV, epeidh exhranqh o qerismoV thV ghV.

16

Kai o kaqhmenoV epi thV nefelhV ebale to drepanon autou epi thn ghn, kai eqerisqh h gh.

17

Kai alloV aggeloV exhlqen ek tou naou tou en tw ouranw, ecwn kai autoV drepanon kopteron.

18

Kai alloV aggeloV exhlqen ek tou qusiasthriou, ecwn exousian epi tou puroV, kai efwnaxe meta kraughV megalhV proV ton econta to drepanon to kopteron, legwn× Pemyon to drepanon sou to kopteron kai trughson touV botruaV thV ampelou thV ghV, dioti wrimasan ta stafulia authV.

19

Kai ebalen o aggeloV to drepanon autou eiV thn ghn kai etrughse thn ampelon thV ghV kai erriye ta trughqenta eiV ton megalon lhnon tou qumou tou Qeou.

20

Kai epathqh o lhnoV exw thV polewV, kai exhlqen aima ek tou lhnou ewV twn calinwn twn ippwn eiV diasthma ciliwn exakosiwn stadiwn.

Revelation 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: