Modern Greek Bible

Revelation 12

Revelation

Return to Index

Chapter 13

1

[] Kai estaqhn epi thn ammon thV qalasshV× kai eidon qhrion anabainon ek thV qalasshV, to opoion eice kefalaV epta kai kerata deka, kai epi twn keratwn autou deka diadhmata kai epi taV kefalaV autou onoma blasfhmiaV.

2

Kai to qhrion, to opoion eidon, hto omoion me pardalin, kai oi podeV autou wV arktou, kai to stoma autou wV stoma leontoV× kai edwken eiV auto o drakwn thn dunamin autou kai ton qronon autou kai exousian megalhn.

3

Kai eidon mian twn kefalwn autou wV peplhgwmenhn qanathforwV× kai h qanaforoV plhgh autou eqerapeuqh, kai eqaumasen olh h gh opisw tou qhriou,

4

kai prosekunhsan ton drakonta, ostiV edwken exousian eiV to qhrion, kai prosekunhsan to qhrion, legonteV× TiV omoioV me to qhrion; tiV dunatai na polemhsh me auto;

5

kai edoqh eiV auto stoma laloun megala kai blafhmiaV× kai edoqh eiV auto exousia na kamh polemon tessarakonta duo mhnaV.

6

Kai hnoixe to stoma autou eiV blafhmian enantion tou Qeou, na blafhmhsh to onoma autou kai thn skhnhn autou kai touV katoikountaV en tw ouranw.

7

Kai edoqh eiV auto na kamh polemon me touV agiouV, kai na nikhsh autouV, kai edoqh eiV auto exousia epi pasan fulhn kai glwssan kai eqnoV.

8

Kai qelousi proskunhsei auto panteV oi katoikounteV epi thV ghV, twn opoiwn ta onomata den egrafhsan en tw bibliw thV zwhV tou Arniou tou esfagmenou apo katabolhV kosmou.

9

OstiV ecei wtion, aV akoush.

10

OstiV ferei eiV aicmalwsian, eiV aicmalwsian upagei. OstiV foneush me macairan, prepei autoV na foneuqh me macairan. Edw einai h upomonh kai h pistiV twn agiwn.

11

[] Kai eidon allo qhrion anabainon ek thV ghV, kai eice kerata duo omoia me arniou, kai elalei wV drakwn.

12

Kai enhrgei olhn thn exousian tou prwtou qhriou enwpion autou. Kai ekame thn ghn kai touV katoikountaV en auth na proskunhswsi to qhrion to prwton, tou opoiou eqerapeuqh h qanathforoV plhgh.

13

Kai ekamne shmeia megala, wste kai pur ekamne na katabainh ek tou ouranou eiV thn ghn enwpion twn anqrwpwn.

14

Kai eplana touV katoikountaV epi thV ghV dia ta shmeia, ta opoia edoqhsan eiV auto na kamh enwpion tou qhriou, legon proV touV katoikountaV epi thV ghV na kamwsin eikona eiV to qhrion, to opoion ecei thn plhghn thV macairaV kai ezhse.

15

Kai edoqh eiV auto na dwsh pneuma eiV thn eikona tou qhriou, wste kai na lalhsh h eikwn tou qhriou kai na kamh, osoi den proskunhswsi thn eikona tou qhriou, na qanatwqwsi.

16

Kai ekamne pantaV, touV mikrouV kai touV megalouV kai touV plousiouV kai touV ptwcouV kai touV eleuqerouV kai touV doulouV, na labwsi caragma epi thV ceiroV autwn thV dexiaV h epi twn metwpwn autwn,

17

kai na mh dunatai mhdeiV na agorash h na pwlhsh, eimh o ecwn to caragma, h to onoma tou qhriou h ton ariqmon tou onomatoV autou.

18

Edw einai h sofia× ostiV ecei ton noun, aV logariash ton ariqmon tou qhriou, dioti einai ariqmoV anqrwpou× kai o ariqmoV autou einai cxV'.

Revelation 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: