Modern Greek Bible

Revelation 11

Revelation

Return to Index

Chapter 12

1

[] Kai shmeion mega efanh en tw ouranw, gunh endedumenh ton hlion, kai h selhnh upokatw twn podwn authV, kai epi thV kefalhV authV stefanoV asterwn dwdeka,

2

kai egkuoV ousa ekraze koiloponousa kai basanizomenh dia na gennhsh.

3

Kai efanh allo shmeion en tw ouranw, kai idou, drakwn megaV kokkinoV, ecwn kefalaV epta kai kerata deka, kai epi taV kefalaV autou diadhmata epta,

4

kai h oura autou esure to triton twn asterwn tou ouranou kai erriyen autouV eiV thn ghn. Kai o drakwn estaqh enwpion thV gunaikoV thV melloushV na gennhsh, dia na katafagh to teknon authV, otan gennhsh.

5

Kai egennhse paidion arren, to opoion mellei na poimanh panta ta eqnh en rabdw sidhra× kai to teknon authV hrpasqh proV ton Qeon kai ton qronon autou.

6

Kai h gunh efugen eiV thn erhmon, opou ecei topon htoimasmenon apo tou Qeou, dia na trefwsin authn ekei hmeraV ciliaV diakosiaV exhkonta.

7

Kai egeine polemoV en tw ouranw× o Micahl kai oi aggeloi autou epolemhsan kata tou drakontoV× kai o Drakwn epolemhse kai oi aggeloi autou,

8

kai den uperiscusan, oude eureqh pleon topoV autwn en tw ouranw.

9

Kai errifqh o drakwn o megaV, o ofiV o arcaioV, o kaloumenoV DiaboloV kai o SatanaV, o planwn thn oikoumenhn olhn, errifqh eiV thn ghn, kai oi aggeloi autou errifqhsan met' autou.

10

Kai hkousa fwnhn megalhn legousan en tw ouranw× Twra egeinen h swthria kai dunamiV kai h basileia tou Qeou hmwn kai h exousia ton Cristou autou, dioti katerrifqh o kathgoroV twn adelfwn hmwn, o kathgorwn autouV enwpion tou Qeou hmwn hmeran kai nukta.

11

Kai autoi enikhsan auton dia to aima tou Arniou kai dia ton logon thV marturiaV autwn, kai den hgaphsan thn yuchn autwn mecri qanatou.

12

[] Dia touto eufrainesqe oi ouranoi kai oi katoikounteV en autoiV× ouai eiV touV katoikountaV thn ghn kai thn qalassan, dioti katebh o diaboloV eiV esaV ecwn qumon megan, epeidh gnwrizei oti oligon kairon ecei.

13

Kai ote eiden o drakwn oti errifqh eiV thn ghn, ediwxe thn gunaika, htiV egennhse ton arrena.

14

Kai edoqhsan eiV thn gunaika duo pterugeV tou aetou tou megalou, dia na peta eiV thn erhmon eiV ton topon authV, opou trefetai ekei kairon kai kairouV kai hmisu kairou apo proswpou tou ofewV.

15

Kai erriyen o ofiV opisw thV gunaikoV ek tou stomatoV autou udwr wV potamon, dia na kamh na surh authn o potamoV.

16

Kai ebohqhsen thn gunaika kai hnoixen h gh, to stoma authV kai katepie ton potamon, ton opoion erriyen o drakwn ek tou stomatoV autou.

17

Kai wrgisqh o drakwn kata thV gunaikoV kai uphge na kamh polemon me touV loipouV tou spermatoV authV, touV fulattontaV taV entolaV tou Qeou kai econtaV thn marturian tou Ihsou Cristou.

Revelation 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: