Modern Greek Bible

Revelation 8

Revelation

Return to Index

Chapter 9

1

[] Kai o pemptoV aggeloV esalpise× kai eidon oti epesen eiV thn ghn asthr ek tou ouranou, kai edoqh eiV auton to kleidion tou freatoV thV abussou.

2

Kai hnoixe to frear thV abussou, kai anebh kapnoV ek tou freatoV wV kapnoV kaminou megalhV, kai eskotisqh o hlioV kai o ahr ek tou kapnou tou freatoV.

3

Kai ek tou kapnou exhlqon akrideV eiV thn ghn, kai edoqh eiV autaV exousia wV ecousin exousian oi skorpioi thV ghV×

4

kai erreqh proV autaV na mh blaywsi ton corton thV ghV mhde kanen clwron mhde kanen dendron, eimh touV anqrwpouV monouV, oitineV den ecousi thn sfragida tou Qeou epi twn metwpwn autwn.

5

Kai edoqh eiV autaV na mh qanatwswsin autouV, alla na basanisqwsi pente mhnaV× kai o basanismoV autwn hto wV basanismoV skorpiou, otan ktuphsh anqrwpon.

6

Kai en taiV hmeraiV ekeinaiV qelousi zhthsei oi anqrwpoi ton qanaton kai den qelousin eurei auton, kai qelousin epiqumhsei na apoqanwsi, kai o qanatoV qelei fugei ap' autwn.

7

Kai ai morfai twn akridwn hsan omoiai me ippouV htoimasmenouV eiV polemon, kai epi taV kefalaV autwn hsan wV stefanoi omoioi me cruson, kai ta proswpa autwn wV proswpa anqrwpwn.

8

Kai eicon tricaV wV tricaV gunaikwn, kai oi odonteV autwn hsan wV leontwn,

9

kai eicon qwrakaV wV qwrakaV sidhrouV, kai h fwnh twn pterugwn autwn hto wV fwnh amaxwn ippwn pollwn trecontwn eiV polemon.

10

Kai eicon ouraV omoiaV me skorpiouV kai hsan kentra eiV taV ouraV autwn, kai h exousia autwn hto na blaywsi touV anqrwpouV pente mhnaV.

11

Kai eicon ef' eautwn basilea ton aggelon thV abussou, ostiV Ebraisti onomazetai Abaddwn, kai eiV thn Ellhnikhn ecei onoma Apolluwn.

12

H ouai h mia aphlqen× idou, ercontai eti duo ouai meta tauta.

13

[] Kai o ektoV aggeloV esalpise× kai hkousa mian fwnhn ek twn tessarwn keratwn tou qusiasthriou tou crusou tou enwpion tou Qeou,

14

legousan proV ton ekton aggelon, ostiV eice thn salpigga× Luson touV tessaraV aggelouV touV dedemenouV eiV ton megan potamon Eufrathn.

15

Kai eluqhsan oi tessareV aggeloi, oi htoimasmenoi eiV thn wran kai hmeran kai mhna kai eniauton, dia na qanatwswsi to triton twn anqrwpwn.

16

Kai o ariqmoV twn strateumatwn tou ippikou hto duo muriadeV muriadwn× kai hkousa ton ariqmon autwn.

17

Kai outwV eidon touV ippouV en th orasei kai touV kaqhmenouV ep' autwn, oti eicon qwrakaV purinouV kai uakinqinouV kai qeiwdeiV× kai ai kefalai twn ippwn hsan wV kefalai leontwn, kai ek twn stomatwn autwn exhrceto pur kai kapnoV kai qeion.

18

upo twn triwn toutwn eqanatwqhsan to triton twn anqrwpwn× ek tou puroV kai ek tou kapnou kai ek tou qeiou tou exercomenou ek twn stomatwn autwn.

19

Dioti ai exousiai autwn einai en tw stomati autwn, epeidh ai ourai autwn einai omoiai me ofeiV, ecousai kefalaV, kai me autaV blaptousi.

20

Kai oi loipoi twn anqrwpwn, oitineV den eqanatwqhsan me taV plhgaV tautaV, oute metenohsan apo twn ergwn twn ceirwn autwn, wste na mh proskunhswsi ta daimonia kai ta eidwla ta crusa kai ta argura kai ta calkina kai ta liqina kai ta xulina, ta opoia oute na blepwsi dunantai oute na akouwsin oute na peripatwsi,

21

kai den metenohsan ek twn fonwn autwn oute ek twn farmakeiwn autwn oute ek thV porneiaV autwn oute ek twn klopwn autwn.

Revelation 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: