Modern Greek Bible

Revelation 7

Revelation

Return to Index

Chapter 8

1

[] Kai ote hnoixe thn sfragida thn ebdomhn, egeine siwph en tw ouranw, ewV hmiseian wran.

2

Kai eidon touV epta aggelouV, oitineV istanto enwpion tou Qeou, kai edoqhsan eiV autouV epta salpiggeV.

3

Kai hlqen alloV aggeloV kai estaqh emprosqen tou qusiasthriou, kratwn qumiathrion crusoun, kai edoqhsan eiV auton qumiamata polla, dia na prosferh me taV proseucaV pantwn twn agiwn epi to qusiasthrion to crusoun to enwpion tou qronou.

4

Kai anebh o kapnoV twn qumiamatwn me taV proseucaV pantwn twn agiwn ek thV ceiroV tou aggelou enwpion tou Qeou.

5

Kai elaben o aggeloV to qumiathrion kai egemisen auto ek tou puroV tou qusiasthriou kai erriyen eiV thn ghn. Kai egeinan fwnai kai brontai kai astrapai kai seismoV.

6

Kai oi epta aggeloi, oi econteV taV epta salpiggaV, htoimasan eautouV dia na salpiswsi.

7

[] Kai o prwtoV aggeloV esalpise, kai egeine calaza kai pur memigmena me aima, kai errifqhsan eiV thn ghn× kai to triton twn dendrwn katekah kai paV clwroV cortoV katekah.

8

Kai o deuteroV aggeloV esalpise, kai wV oroV mega kaiomenon me pur errifqh eiV thn qalassan, kai to triton thV qalasshV egeinen aima,

9

kai apeqane to triton twn emyucwn ktismatwn twn en th qalassh kai to triton twn ploiwn diefqarh.

10

Kai o tritoV aggeloV esalpise, kai epesen ek tou ouranou asthr megaV kaiomenoV wV lampaV, kai epesen epi to triton twn potamwn, kai epi taV phgaV twn udatwn×

11

kai to onoma tou asteroV legetai AyinqoV× kai egeine to triton twn udatwn ayinqoV, kai polloi anqrwpoi apeqanon ek twn udatwn, dioti epikranqhsan.

12

Kai o tetartoV aggeloV esalpise, kai ektuphqh to triton tou hliou kai to triton thV selhnhV kai to triton twn asterwn, dia na skotisqh to triton autwn, kai h hmera na cash to triton tou fwtismou authV, kai h nux omoiwV.

13

Kai eidon kai hkousa ena aggelon petwmenon eiV to mesouranhma, ostiV elege meta fwnhV megalhV× Ouai, ouai, ouai eiV touV katoikountaV epi thV ghV dia taV loipaV fwnaV thV salpiggoV twn triwn aggelwn twn mellontwn na salpiswsi.

Revelation 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: