Modern Greek Bible

Revelation 5

Revelation

Return to Index

Chapter 6

1

[] Kai eidon, ote hnoixe to Arnion mian ek twn sfragidwn, kai hkousa en ek twn tessarwn zwwn legon wV fwnhn bronthV× Ercou kai blepe.

2

Kai eidon, kai idou, ippoV leukoV× kai o kaqhmenoV ep' auton eice toxon× kai edoqh eiV auton stefanoV, kai exhlqe nikwn kai dia na nikhsh.

3

[] Kai ote hnoixe thn deuteran sfragida, hkousa to deuteron zwon legon× Ercou kai blepe.

4

Kai exhlqen alloV ippoV kokkinoV, kai eiV ton kaqhmenon ep' auton edoqh na shkwsh thn eirhnhn apo thV ghV, kai na sfaxwsin allhlouV, kai edoqh eiV auton macaira megalh.

5

Kai ote hnoixe thn trithn sfragida, hkousa to triton zwon legon× Ercou kai blepe. Kai eidon, kai idou, ippoV melaV, kai o kaqhmenoV ep' auton eice zugarian en th ceiri autou.

6

Kai hkousa fwnhn en mesw twn tessarwn zwwn legousan× Mia coinix sitou di' en dhnarion kai treiV coinikeV kriqhV di' en dhnarion, kai to elaion kai ton oinon mh blayhV.

7

Kai ote hnoixe thn sfragida thn tetarthn, hkousa fwnhn tou tetartou zwou legousan× Ercou kai blepe.

8

Kai eidon, kai idou, ippoV wcroV, kai o kaqhmenoV epanw autou wnomazeto qanatoV, kai o AidhV hkolouqei met' autou× kai edoqh eiV autouV exousia epi to tetarton thV ghV, na qanatwswsi me romfaian kai me peinan kai me qanaton kai me ta qhria thV ghV.

9

[] Kai ote hnoixe thn pempthn sfragida, eidon upokatw tou qusiasthriou taV yucaV twn esfagmenwn dia ton logon tou Qeou kai dia thn marturian, thn opoian eicon.

10

Kai ekraxan meta fwnhV megalhV, legonteV× EwV pote, w Despota agie kai alhqine, den krineiV kai ekdikeiV to aima hmwn apo twn katoikountwn epi thV ghV;

11

Kai edoqhsan eiV ekaston stolai leukai, kai erreqh proV autouV na anapauqwsin eti oligon kairon, ewsou sumplhrwqwsi kai oi sundouloi autwn kai oi adelfoi autwn oi mellonteV na foneuqwsin wV kai autoi.

12

Kai eidon, ote hnoixe thn sfragida thn ekthn, kai idou, egeine seismoV megaV, kai o hlioV egeine melaV wV sakkoV tricinoV kai h selhnh egeinen wV aima,

13

kai oi astereV tou ouranou epesan eiV thn ghn, kaqwV h sukh riptei ta awra suka authV, seiomenh upo megalou anemou,

14

kai o ouranoV apecwrisqh wV biblion tuligmenon, kai pan oroV kai nhsoV ekinhqhsan ek twn topwn autwn×

15

kai oi basileiV thV ghV kai oi megistaneV kai oi plousioi kai oi ciliarcoi kai oi dunatoi kai paV douloV kai paV eleuqeroV ekruyan eautouV eiV ta sphlaia kai eiV taV petraV twn orewn,

16

kai legousi proV ta orh kai proV taV petraV× Pesate ef' hmaV kai kruyate hmaV apo proswpou tou kaqhmenou epi tou qronou kai apo thV orghV tou Arniou,

17

dioti hlqen h hmera h megalh thV orghV autou, kai tiV dunatai na staqh;

Revelation 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: