Modern Greek Bible

Revelation 4

Revelation

Return to Index

Chapter 5

1

[] Kai eidon en th dexia tou kaqhmenou epi tou qronou biblion gegrammenon eswqen kai opisqen, katesfragismenon me sfragidaV epta.

2

Kai eidon aggelon iscuron khruttonta meta fwnhV megalhV× TiV einai axioV na anoixh to biblion kai na lush taV sfragidaV autou;

3

Kai oudeiV hdunato en tw ouranw, oude epi thV ghV oude upokatw thV ghV na anoixh to biblion oude na bleph auto.

4

Kai egw eklaion polla, oti oudeiV eureqh axioV na anoixh kai na anagnwsh to biblion oute na bleph auto.

5

Kai eiV ek twn presbuterwn moi legei× mh klaie× idou, uperiscusen o lewn, ostiV einai ek thV fulhV Iouda, h riza tou Dabid, na anoixh to biblion kai na lush taV epta sfragidaV autou.

6

[] Kai eidon kai idou en mesw tou qronou kai twn tessarwn zwwn kai en mesw twn presbuterwn Arnion istamenon wV esfagmenon, econ kerata epta kai ofqalmouV epta, oitineV einai ta epta pneumata tou Qeou ta apestalmena eiV pasan thn ghn.

7

Kai hlqe kai elabe to biblion ek thV dexiaV tou kaqhmenou epi tou qronou.

8

Kai ote elabe to biblion, ta tessara zwa kai oi eikositessareV presbuteroi epeson enwpion tou Arniou, econteV ekastoV kiqaraV kai fialaV crusaV plhreiV qumiamatwn, aitineV einai ai proseucai twn agiwn×

9

kai yallousi nean wdhn, legonteV× AxioV eisai na labhV to biblion kai na anoixhV taV sfragidaV autou, dioti esfaghV kai hgorasaV hmaV eiV ton Qeon dia tou aimatoV sou ek pashV fulhV kai glwsshV kai laou kai eqnouV,

10

kai ekameV hmaV eiV ton Qeon hmwn basileiV kai iereiV, kai qelomen basileusei epi thV ghV.

11

Kai eidon kai hkousa fwnhn aggelwn pollwn kukloqen tou qronou kai twn zwwn kai twn presbuterwn, kai hto o ariqmoV autwn muriadeV muriadwn kai ciliadeV ciliadwn,

12

legonteV meta fwnhV megalhV× Axion einai to Arnion to esfagmenon na labh thn dunamin kai plouton kai sofian kai iscun kai timhn kai doxan kai eulogian.

13

Kai pan ktisma, to opoion einai en tw ouranw kai epi thV ghV kai upokatw thV ghV kai osa einai en th qalassh kai panta ta en autoiV, hkousa oti elegon× EiV ton kaqhmenon epi tou qronou kai eiV to Arnion estw h eulogia kai h timh kai h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn.

14

Kai ta tessara zwa elegon× Amhn× kai oi eikositessareV presbuteroi epesan kai prosekunhsan ton zwnta eiV touV aiwnaV twn aiwnwn.

Revelation 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: