Modern Greek Bible

Revelation 1

Revelation

Return to Index

Chapter 2

1

[] ProV ton aggelon thV ekklhsiaV thV Efesou grayon. Tauta legei o kratwn touV epta asteraV en th dexia autou, o peripatwn en mesw twn epta lucniwn twn cruswn×

2

Exeurw ta erga sou kai ton kopon sou kai thn upomonhn sou, kai oti den dunasai na upoferhV touV kakouV, kai edokimasaV touV legontaV oti einai apostoloi, kai den einai, kai eureV autouV yeudeiV×

3

kai upefereV kai eceiV upomonhn kai dia to onoma mou ekopiasaV, kai den apekameV.

4

Plhn ecw ti kata sou, dioti thn agaphn sou thn prwthn afhkaV.

5

Enqumou loipon poqen exepeseV kai metanohson kai kame ta prwta erga× ei de mh, ercomai proV se tacewV kai qelw kinhsei thn lucnian sou ek tou topou authV, ean den metanohshV.

6

EceiV omwV touto, oti miseiV ta erga twn Nikolaitwn, ta opoia kai egw misw.

7

OstiV ecei wtion aV akoush ti legei to Pneuma proV taV ekklhsiaV. EiV ton nikwnta qelw dwsei eiV auton na fagh ek tou xulou thV zwhV, to opoion einai en mesw tou paradeisou tou Qeou.

8

[] Kai proV ton aggelon thV ekklhsiaV twn Smurnaiwn grayon× Tauta legei o prwtoV kai o escatoV, ostiV egeine nekroV kai ezhsen×

9

Exeurw ta erga sou kai thn qliyin kai thn ptwceian× eisai omwV plousioV× kai thn blasfhmian twn legontwn eautouV oti einai Ioudaioi kai den einai, alla sunagwgh tou Satana.

10

Mh fobou mhden ek twn osa melleiV na paqhV. Idou, o diaboloV mellei na balh tinaV ex umwn eiV fulakhn dia na dokimasqhte, kai qelete ecei qliyin deka hmerwn. Ginou pistoV mecri qanatou, kai qelw soi dwsei ton stefanon thV zwhV.

11

OstiV ecei wtion aV akoush ti legei to Pneuma proV taV ekklhsiaV. O nikwn den qelei adikhqh ek tou qanatou tou deuterou.

12

[] Kai proV ton aggelon thV en Pergamw ekklhsiaV grayon× Tauta legei o ecwn thn romfaian thn distomon, thn oxeian×

13

Exeurw ta erga sou kai pou katoikeiV× opou einai o qronoV tou Satana× kai krateiV to onoma mou, kai den hrnhqhV thn pistin mou kai en taiV hmeraiV, en aiV uphrcen AntipaV o martuV mou o pistoV, ostiV efoneuqh par' umin, opou katoikei o SatanaV.

14

Ecw omwV kata sou oliga, dioti eceiV ekei tinaV kratountaV thn didachn tou Balaam, ostiV edidaske ton Balak na balh skandalon enwpion twn uiwn Israhl, wste na fagwsin eidwloquta kai na porneuswsin.

15

OutwV eceiV kai su tinaV kratountaV thn didachn twn Nikolaitwn, to opoion misw.

16

Metanohson× ei de mh, ercomai proV se tacewV kai qelw polemhsei proV autouV me thn romfaian tou stomatoV mou.

17

OstiV ecei wtion, aV akoush ti legei to Pneuma proV taV ekklhsiaV. EiV ton nikwnta qelw dwsei eiV auton na fagh apo tou manna tou kekrummenou, kai qelw dwsei eiV auton yhfon leukhn, kai epi thn yhfon onoma neon gegrammenon, to opoion oudeiV gnwrizei eimh o lambanwn.

18

[] Kai proV ton aggelon thV en QuateiroiV ekklhsiaV grayon× Tauta legei o UioV tou Qeou, o ecwn touV ofqalmouV autou wV floga puroV, kai oi podeV autou einai omoioi me calkolibanon×

19

Exeurw ta erga sou kai thn agaphn kai thn diakonian kai thn pistin kai thn upomonhn sou kai ta erga sou kai ta escata, oti einai pleiotera twn prwtwn.

20

Ecw omwV kata sou oliga, dioti afineiV thn gunaika Iezabel, htiV legei eauthn profhtin, na didaskh kai na plana touV doulouV mou eiV to na porneuwsi kai na trwgwsin eidwloquta.

21

Kai edwka eiV authn kairon na metanohsh ek thV porneiaV authV, kai den metenohsen.

22

Idou, egw ballw authn eiV klinhn kai touV moiceuontaV met' authV eiV qliyin megalhn, ean den metanohswsin ek twn ergwn autwn,

23

kai ta tekna authV qelw apokteinei me qanaton, kai qelousi gnwrisei pasai ai ekklhsiai, oti egw eimai o ereunwn nefrouV kai kardiaV, kai qelw saV dwsei eiV ekaston kata ta erga saV.

24

Legw de proV esaV kai proV touV loipouV touV en QuateiroiV, osoi den ecousi thn didachn tauthn kai oitineV den egnwrisan ta baqh tou Satana, wV legousi× Den qelw balei ef' umaV allo baroV×

25

plhn ekeino, to opoion ecete, krathsate ewsou elqw.

26

Kai ostiV nika kai ostiV fulattei mecri telouV ta erga mou, qelw dwsei eiV auton exousian epi twn eqnwn,

27

kai qelei poimanei autouV en rabdw sidhra, qelousi suntrifqh wV ta skeuh tou keramewV, kaqwV kai egw elabon para tou PatroV mou,

28

kai qelw dwsei eiV auton ton astera ton prwinon.

29

OstiV ecei wtion aV akoush ti legei to Pneuma proV taV ekklhsiaV.

Revelation 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: