Modern Greek Bible

Jude 1

Revelation

Return to Index

Chapter 1

1

[] ApokaluyiV Ihsou Cristou, thn opoian edwken eiV auton o QeoV, dia na deixh eiV touV doulouV autou osa prepei na geinwsi tacewV, kai efanerwsen auta aposteilaV dia tou aggelou autou eiV ton doulon autou Iwannhn,

2

ostiV emarturhse ton logon tou Qeou kai thn marturian tou Ihsou Cristou kai osa eide.

3

[] MakarioV o anaginwskwn kai oi akouonteV touV logouV thV profhteiaV kai fulattonteV ta gegrammena en auth× dioti o kairoV einai plhsion.

4

O IwannhV proV taV epta ekklhsiaV taV en th Asia× cariV umin kai eirhnh apo tou o wn kai o hn kai o ercomenoV× kai apo twn epta pneumatwn, ta opoia einai enwpion tou qronou autou,

5

kai apo tou Ihsou Cristou, ostiV einai o martuV o pistoV, o prwtotokoV ek twn nekrwn kai o arcwn twn basilewn thV ghV. EiV ton agaphsanta hmaV kai lousanta hmaV apo twn amartiwn hmwn me to aima autou,

6

kai ostiV ekamen hmaV basileiV kai iereiV eiV ton Qeon kai Patera autou, eiV auton eih h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn× amhn.

7

Idou, ercetai meta twn nefelwn, kai qelei idei auton paV ofqalmoV kai ekeinoi oitineV exekenthsan auton, kai qelousi qrhnhsei ep' auton pasai ai fulai thV ghV. Nai, amhn.

8

Egw eimai to A kai to W, arch kai teloV, legei o KurioV, o wn kai o hn kai o ercomenoV, o pantokratwr.

9

[] Egw o IwannhV, o kai adelfoV saV kai sugkoinwnoV eiV thn qliyin kai eiV thn basileian kai thn upomonhn tou Ihsou Cristou, hmhn en th nhsw th kaloumenh Patmw dia ton logon tou Qeou kai dia thn marturian tou Ihsou Cristou.

10

Kata thn kuriakhn hmeran hlqon eiV ekstasin pneumatikhn, kai hkousa opisw mou fwnhn megalhn wV salpiggoV,

11

htiV elegen× Egw eimai to A kai to W, o prwtoV kai o escatoV× kai, O, ti blepeiV, grayon eiV biblion kai pemyon eiV taV epta ekklhsiaV, taV en th Asia, eiV Efeson kai eiV Smurnhn kai eiV Pergamon kai eiV Quateira kai eiV SardeiV kai eiV Filadelfeian kai eiV Laodikeian.

12

Kai estrafhn na idw thn fwnhn, htiV elalhse met' emou× kai strafeiV eidon epta lucniaV crusaV,

13

kai en mesw twn epta lucniwn eidon ena omoion me uion anqrwpou, endedumenon podhrh citwna kai periezwsmenon plhsion twn mastwn zwnhn crushn.

14

H de kefalh autou kai ai triceV hsan leukai kai wV mallion leukon, wV ciwn× kai oi ofqalmoi autou wV flox puroV,

15

kai oi podeV autou omoioi me calkolibanon, wV en kaminw pepurwmenoi, kai h fwnh autou wV fwnh udatwn pollwn,

16

kai eicen en th dexia autou ceiri epta asteraV, kai ek tou stomatoV autou tou exhrceto romfaia distomoV oxeia, kai h oyiV autou elampen wV o hlioV lampei en th dunamei autou.

17

Kai ote eidon auton, epesa proV touV podaV autou wV nekroV, kai epeqhke thn dexian autou ceira ep' eme; legwn moi× Mh fobou× egw eimai o prwtoV kai o escatoV

18

kai o zwn, kai egeina nekroV, kai idou, eimai zwn eiV touV aiwnaV twn aiwnwn, amhn, kai ecw ta kleidia tou adou kai tou qanatou.

19

Grayon osa eideV kai osa einai kai osa mellousi na geinwsi meta tauta×

20

to musthrion twn epta asterwn, touV opoiouV eideV en th dexia mou, kai taV epta lucniaV taV crusaV. Oi epta astereV einai oi aggeloi twn epta ekklhsiwn, kai ai epta lucniai, taV opoiaV eideV, einai ai epta ekklhsiai.

Revelation 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: