Modern Greek Bible

3rd John 1

Jude

Return to Index

Chapter 1

1

[] IoudaV, douloV Ihsou Cristou, adelfoV de Iakwbou, proV touV klhtouV touV hgiasmenouV upo Qeou PatroV, kai tethrhmenouV upo tou Ihsou Cristou×

2

eleoV plhqunqeih eiV esaV kai eirhnh kai agaph.

3

[] Agaphtoi, epeidh kataballw pasan spoudhn na saV grafw peri thV koinhV swthriaV, elabon anagkhn na saV grayw, protrepwn eiV to na agwnizhsqe dia thn pistin, htiV apax paredoqh eiV touV agiouV.

4

Dioti eisecwrhsan laqraiwV tineV anqrwpoi, oitineV hsan palaioqen progegrammenoi eiV tauthn thn katadikhn, asebeiV, metastrefonteV thn carin tou Qeou hmwn eiV aselgeian, kai arnoumenoi ton monon Despothn Qeon kai Kurion hmwn Ihsoun Criston.

5

Qelw de na saV upenqumisw, an kai seiV egnwrisate hdh touto, oti o KurioV, afou eswse ton laon ek ghV Aiguptou, apwlesen usteron touV mh pisteusantaV.

6

Kai aggelouV, oitineV den efulaxan thn eautwn axian alla katelipon to idion autwn katoikhthrion, efulaxe me pantoteina desma upokatw tou skotouV dia thn krisin thV megalhV hmeraV×

7

kaqwV ta Sodoma kai ta Gomorra kai ai perix autwn poleiV, eiV thn porneian paradoqeisai kata ton omoion me toutouV tropon kai akolouqousai opisw allhV sarkoV, prokeintai paradeigma, timwroumenai me to aiwnion pur.

8

[] OmoiwV kai outoi enupniazomenoi thn men sarka miainousi, thn de exousian katafronousi kai ta axiwmata blasfhmousin.

9

O de Micahl o arcaggeloV, ote agwnizomenoV me ton diabolon efiloneikei peri tou swmatoV tou MwusewV, den etolmhse na epiferh enantion autou kathgorian blasfhmon, all' eipen× O KurioV na se epitimhsh.

10

Outoi de osa men den exeurousi blasfhmousin, osa de fusikwV wV ta aloga zwa exeurousin, eiV tauta fqeirontai.

11

Ouai eiV autouV, dioti periepathsan eiV thn odon tou Kain kai carin misqou execuqhsan eiV thn planhn tou Balaam, kai apwlesqhsan eiV thn antilogian tou Kore.

12

Outoi einai khlideV eiV taV agapaV saV, sumposiazonteV afobwV, boskonteV eautouV, nefelai anudroi upo anemwn periferomenai, dendra fqinopwrina akarpa, diV apoqanonta, ekrizwqenta,

13

kumata agria qalasshV epafrizonta taV idiaV autwn aiscunaV, astereV planhtai, dia touV opoiouV to zoferon skotoV einai tethrhmenon eiV ton aiwna.

14

Proefhteuse de peri toutwn kai o Enwc, ebdomoV apo Adam, legwn× Idou, hlqen o KurioV me muriadaV agiwn autou,

15

[] dia na kamh krisin kata pantwn kai na elegxh pantaV touV asebeiV ex autwn dia panta ta erga thV asebeiaV autwn, ta opoia epraxan kai dia panta ta sklhra, ta opoia elalhsan kat' autou amartwloi asebeiV.

16

Outoi einai goggustai, memyimoiroi, peripatounteV kata taV epiqumiaV autwn, kai to stoma autwn lalei uperhfana, kai kolakeuousi proswpa carin wfeleiaV.

17

Alla seiV, agaphtoi, enqumhqhte touV logouV touV proeirhmenouV upo twn apostolwn tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou,

18

oti saV elegon oti en escatw kairw qelousin eisqai empaiktai, peripatounteV kata taV asebeiV epiqumiaV autwn.

19

Outoi einai oi apocwrizonteV eautouV, zwwdeiV, Pneuma mh econteV.

20

SeiV omwV, agaphtoi, epoikodomounteV eautouV epi thn agiwtathn pistin saV, proseucomenoi en Pneumati Agiw,

21

fulaxate eautouV eiV thn agaphn tou Qeou, prosmenonteV to eleoV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou, eiV zwhn aiwnion.

22

Kai allouV men eleeite, kamnonteV diakrisin,

23

allouV de swzete meta fobou, arpazonteV autouV ek tou puroV, misounteV kai ton citwna ton memolusmenon apo thV sarkoV.

24

EiV de ton dunamenon na saV fulaxh aptaistouV kai na saV sthsh katenwpion thV doxhV autou amwmouV en agalliasei,

25

eiV ton monon sofon Qeon ton swthra hmwn, eih doxa kai megalwsunh, kratoV kai exousia kai nun kai eiV pantaV touV aiwnaV× amhn.

Revelation 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: