Modern Greek Bible

2nd John 1

3 John

Return to Index

Chapter 1

1

[] O presbuteroV proV Gaion ton agaphton, ton opoion egw agapw en alhqeia.

2

Agaphte, kata panta eucomai na eudousai kai na ugiainhV, kaqwV euodoutai h yuch sou.

3

[] Dioti ecarhn kata polla oti ercontai adelfoi kai marturousin eiV thn alhqeian sou, kaqwV su peripateiV en th alhqeia.

4

Megalhteran caran den ecw para touto, na akouw oti ta tekna mou peripatousin en th alhqeia.

5

Agaphte, ergon axion pistou pratteiV o, ti kamhV eiV touV adelfouV kai eiV touV xenouV,

6

oitineV emarturhsan peri thV agaphV sou enwpion thV ekklhsiaV, touV opoiouV kalwV qeleiV praxei propemyaV axiwV tou Qeou.

7

Dioti uper tou onomatoV autou exhlqon, cwriV na lambanwsi mhden apo twn eqnwn.

8

hmeiV loipon crewstoumen na upodecwmeqa touV toioutouV, dia na ginwmeqa sunergoi eiV thn alhqeian.

9

[] Egraya proV thn ekklhsian× all' o filoprwteuwn autwn DiotrefhV den decetai hmaV.

10

Dia touto, ean elqw, qelw upenqumisei ta erga autou, ta opoia kamnei, fluarwn enantion hmwn me logouV ponhrouV× kai mh arkoumenoV eiV toutouV, oute autoV decetai touV adelfouV, alla kai touV qelontaV na decqwsin empodizei kai apo thV ekklhsiaV ekballei.

11

Agaphte, mh mimou to kakon, alla to agaqon. O agaqopoiwn ek tou Qeou einai, o de kakopoiwn den eide ton Qeon.

12

[] EiV ton Dhmhtrion didetai kalh marturia upo pantwn kai up' authV thV alhqeiaV× kai hmeiV de marturoumen, kai exeurete oti h marturia hmwn einai alhqhV.

13

Polla eicon na grafw, alla den qelw na soi grayw dia melanhV kai kalamou,

14

all' elpizw tacewV na se idw, kai qelomen lalhsei stoma proV stoma. Eirhnh eiV se× Aspazontai se oi filoi. Aspazou touV filouV kat' onoma.

Jude 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: