Modern Greek Bible

1st John 5

2 John

Return to Index

Chapter 1

1

[] O presbuteroV proV thn eklekthn kurian kai proV ta tekna authV, touV opoiouV egw agapw en alhqeia, kai ouci egw monoV, alla kai panteV oi gnwrisanteV thn alhqeian,

2

dia thn alhqeian, htiV menei en hmin kai qelei eisqai meq' hmwn eiV ton aiwna×

3

eih meq' umwn cariV, eleoV, eirhnh para Qeou PatroV kai para Kuriou Ihsou Cristou tou Uiou tou PatroV, en alhqeia kai agaph.

4

Ecarhn kata polla oti eurhka ek twn teknwn sou tinaV peripatountaV en th alhqeia, kaqwV entolhn elabomen para tou PatroV.

5

[] Kai twra se parakalw, kuria, ouci wV grafwn proV se entolhn nean, all' ekeinhn thn opoian eicomen ap' archV, na agapwmen allhlouV.

6

Kai auth einai h agaph, na peripatwmen kata taV entolaV autou. Auth einai h entolh, kaqwV hkousate ap' archV, na peripathte eiV authn.

7

[] Dioti polloi planoi eishlqon eiV ton kosmon, oitineV den omologousin oti o IhsouV CristoV hlqen en sarki× o toioutoV einai o planoV kai o anticristoV.

8

Prosecete eiV eautouV, dia na mh caswmen ekeina, ta opoia eirgasqhmen, alla na apolabwmen plhrh ton misqon.

9

PaV ostiV parabainei kai den menei en th didach tou Cristou Qeon den ecei× o menwn en th didach tou Cristou, outoV ecei kai ton Patera kai ton Uion.

10

[] Ean tiV erchtai proV esaV kai den ferh thn didachn tauthn, mh decesqe auton eiV oikian kai mh legete eiV auton to cairein×

11

dioti o legwn eiV auton to cairein ginetai koinwnoV eiV ta ponhra autou erga.

12

[] An kai eicon polla na saV grayw, den hqelhsa dia cartou kai melanhV, all' elpizw na elqw proV esaV kai na lalhsw stoma proV stoma, dia na hnai plhrhV h cara hmwn.

13

Se aspazontai ta tekna thV adelfhV sou thV eklekthV× amhn.

3rd John 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: