Modern Greek Bible

1st John 4

1 John

Return to Index

Chapter 5

1

[] PaV ostiV pisteuei oti o IhsouV einai o CristoV, ek tou Qeou egennhqh, kai paV ostiV agapa ton gennhsanta agapa kai ton gennhqenta ex autou.

2

Ek toutou gnwrizomen oti agapwmen ta tekna tou Qeou, otan ton Qeon agapwmen kai taV entolaV autou fulattwmen.

3

Dioti auth einai h agaph tou Qeou, to na fulattwmen taV entolaV autou× kai ai entolai autou bareiai den einai.

4

Dioti pan o, ti egennhqh ek tou Qeou nika ton kosmon× kai auth einai h nikh h nikhsasa ton kosmon, h pistiV hmwn.

5

TiV einai o nikwn ton kosmon eimh o pisteuwn oti o IhsouV einai o UioV tou Qeou;

6

[] OutoV einai o elqwn di' udatoV kai aimatoV, IhsouV o CristoV× ouci dia tou udatoV monon, alla dia tou udatoV kai tou aimatoV× kai to Pneuma einai to opoion marturei, epeidh to Pneuma einai h alhqeia.

7

Dioti treiV einai oi marturounteV en tw ouranw, o Pathr, o LogoV kai to Agion Pneuma, kai outoi oi treiV einai en×

8

kai treiV einai oi marturounteV en th gh, to Pneuma kai to udwr kai to aima, kai oi treiV outoi anaferontai eiV to en.

9

Ean decwmeqa thn marturian twn anqrwpwn, h marturia tou Qeou einai megalhtera× dioti auth einai h marturia tou Qeou, thn opoian emarturhse peri tou Uiou autou.

10

[] OstiV pisteuei eiV ton Uion tou Qeou ecei thn marturian en eautw× ostiV den pisteuei eiV ton Qeon, ekamen auton yeusthn, dioti den episteusen eiV thn marturian, thn opoian emarturhsen o QeoV peri tou Uiou autou.

11

Kai auth einai marturia, oti zwhn aiwnion edwken eiV hmaV o QeoV, kai auth h zwh einai en tw Uiw autou.

12

OstiV ecei ton Uion ecei thn zwhn× ostiV den ecei ton Uion tou Qeou, thn zwhn den ecei.

13

Tauta egraya proV esaV touV pisteuontaV eiV to onoma tou Uiou tou Qeou, dia na gnwrizhte oti ecete zwhn aiwnion, kai dia na pisteuhte eiV to onoma tou Uiou tou Qeou.

14

[] Kai auth einai h parrhsia, thn opoian ecomen proV auton, oti ean zhtwmen ti kata to qelhma autou, akouei hmaV.

15

Kai ean exeurwmen oti akouei hmaV o, ti an zhthswmen, exeuromen oti lambanomen ta zhthmata, ta opoia ezhthsamen par' autou.

16

Ean tiV idh ton adelfon autou amartanonta amartian ouci qanasimon, qelei zhthsei, kai o QeoV qelei dwsei eiV auton zwhn, eiV touV amartanontaV ouci qanasimwV. Einai amartia qanasimoV× den legw peri ekeinhV na parakalesh.

17

Pasa adikia einai amartia× kai einai amartia ouci qanasimoV.

18

[] Exeuromen oti paV o gennhqeiV ek tou Qeou den amartanei, all' ostiV egennhqh ek tou Qeou fulattei auton, kai o ponhroV den eggizei auton.

19

Exeuromen oti ek tou Qeou eimeqa, kai o kosmoV oloV en tw ponhrw keitai.

20

Exeuromen de oti o UioV tou Qeou hlqe kai edwken eiV hmaV nohsin, dia na gnwrizwmen ton alhqinon× kai eimeqa en tw alhqinw, en tw Uiw autou Ihsou Cristw. OutoV einai o alhqinoV QeoV kai h zwh h aiwnioV.

21

Teknia, fulaxate eautouV apo twn eidwlwn× amhn.

2nd John 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: