Modern Greek Bible

1st John 3

1 John

Return to Index

Chapter 4

1

[] Agaphtoi, mh pisteuete eiV pan pneuma, alla dokimazete ta pneumata en hnai ek tou Qeou× dioti polloi yeudoprofhtai exhlqon eiV ton kosmon.

2

Ek toutou gnwrizete to Pneuma tou Qeou× pan pneuma, to opoion omologei oti o IhsouV CristoV hlqen en sarki, einai ek tou Qeou×

3

kai pan pneuma, to opoion den omologei oti o IhsouV CristoV hlqen en sarki, den einai ek tou Qeou× kai touto einai to pneuma tou anticristou, to opoion hkousate oti ercetai, kai twra malista einai en tw kosmw.

4

[] SeiV ek tou Qeou eisqe, teknia, kai enikhsate autouV, dioti megalhteroV einai ekeinoV ostiV einai en umin para ostiV einai en tw kosmw.

5

Autoi ek tou kosmou einai× dia touto ek tou kosmou lalousi, kai o kosmoV autouV akouei.

6

hmeiV ek tou Qeou eimeqa× ostiV gnwrizei ton Qeon akouei hmaV× ostiV den einai ek tou Qeou den akouei hmaV. Ek toutou gnwrizomen to pneuma thV alhqeiaV kai to pneuma thV planhV.

7

[] Agaphtoi, aV agapwmen allhlouV, dioti h agaph einai ek tou Qeou, kai paV ostiV agapa ek tou Qeou egennhqh kai gnwrizei ton Qeon.

8

OstiV den agapa den egnwrise ton Qeon, dioti o QeoV einai agaph.

9

En toutw efanerwqh h agaph tou Qeou proV hmaV, oti ton Uion autou ton monogenh apesteilen o QeoV eiV ton kosmon, dia na zhswmen di' autou.

10

En toutw einai h agaph, ouci oti hmeiV hgaphsamen ton Qeon, all' oti autoV hgaphsen hmaV kai apesteile ton Uion autou ilasmon peri twn amartiwn hmwn.

11

Agaphtoi epeidh outwV hgaphsen hmaV o QeoV kai hmeiV crewstoumen na agapwmen allhlouV.

12

Ton Qeon oudeiV eide pwpote× ean agapwmen allhlouV, o QeoV menei en hmin, kai h agaph autou einai teteleiwmenh en hmin.

13

Ek toutou gnwrizomen oti en autw menomen kai autoV en hmin, dioti ek tou PneumatoV autou edwken eiV hmaV.

14

[] Kai hmeiV eidomen kai marturoumen oti o Pathr apesteile ton Uion Swthra tou kosmou.

15

OstiV omologhsh oti o IhsouV einai o UioV tou Qeou, o QeoV menei en autw kai autoV en tw Qew.

16

Kai hmeiV egnwrisamen kai episteusamen thn agaphn thn opoian ecei o QeoV proV hmaV. O QeoV einai agaph, kai ostiV menei en th agaph en tw Qew menei kai o QeoV en autw.

17

[] En toutw einai teteleiwmenh h agaph meq' hmwn, dia na ecwmen parrhsian en th hmera thV krisewV, dioti kaqwV ekeinoV einai, outw kai hmeiV eimeqa en tw kosmw toutw.

18

FoboV den einai en th agaph, all' h teleia agaph exw diwkei ton fobon, dioti o foboV ecei kolasin× kai o foboumenoV den einai teteleiwmenoV en th agaph.

19

hmeiV agapwmen auton, dioti autoV prwtoV hgaphsen hmaV.

20

Ean tiV eiph oti agapw ton Qeon, kai mish ton adelfon autou, yeusthV einai× dioti ostiV den agapa ton adelfon autou, ton opoion eide, ton Qeon, ton opoion den eide pwV dunatai na agapa;

21

Kai tauthn thn entolhn ecomen ap' autou, ostiV agapa ton Qeon, na agapa kai ton adelfon autou.

1st John 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: