Modern Greek Bible

1st John 2

1 John

Return to Index

Chapter 3

1

[] Idete opoian agaphn edwken eiV hmaV o Pathr, wste na onomasqwmen tekna Qeou. Dia touto o kosmoV den gnwrizei hmaV, dioti den egnwrisen auton.

2

Agaphtoi, twra eimeqa tekna Qeou, kai eti den efanerwqh ti qelomen eisqai× exeuromen omwV oti otan fanerwqh, qelomen eisqai omoioi me auton, dioti qelomen idei auton kaqwV einai.

3

Kai paV ostiV ecei thn elpida tauthn ep' auton kaqarizei eauton, kaqwV ekeinoV einai kaqaroV.

4

[] PaV ostiV prattei thn amartian prattei kai thn anomian, dioti h amartia einai h anomia.

5

Kai exeurete oti ekeinoV efanerwqh dia na shkwsh taV amartiaV hmwn, kai amartia en autw den uparcei.

6

PaV ostiV menei en autw den amartanei× paV o amartanwn den eiden auton oude egnwrisen auton.

7

Teknia, aV mh saV plana mhdeiV× ostiV prattei thn dikaiosunhn einai dikaioV, kaqwV ekeinoV einai dikaioV×

8

ostiV prattei thn amartian einai ek tou diabolou, dioti ap' archV o diaboloV amartanei. Dia touto efanerwqh o UioV tou Qeou, dia na katastreyh ta erga tou diabolou.

9

PaV ostiV egennhqh ek tou Qeou amartian den prattei, dioti sperma autou menei en autw× kai den dunatai na amartanh, dioti egennhqh ek tou Qeou.

10

En toutw gnwrizontai ta tekna tou Qeou kai ta tekna tou diabolou. PaV ostiV den prattei dikaiosunhn den einai ek tou Qeou, oude ostiV den agapa ton adelfon autou.

11

[] Dioti auth einai h paraggelia, thn opoian hkousate ap' archV, na agapwmen allhlouV×

12

ouci kaqwV o Kain hto ek tou ponhrou kai esfaxe ton adelfon autou× kai dia ti esfaxen auton; dioti ta erga autou hsan ponhra, ta de tou adelfou autou dikaia.

13

Mh qaumazete, adelfoi mou, an o kosmoV saV mish.

14

[] hmeiV exeuromen oti metebhmen ek tou qanatou eiV thn zwhn, dioti agapwmen touV adelfouV× ostiV den agapa ton adelfon menei en tw qanatw.

15

PaV ostiV misei ton adelfon autou einai anqrwpoktonoV× kai exeurete oti paV anqrwpoktonoV den ecei zwhn aiwnion menousan en eautw.

16

Ek toutou gnwrizomen thn agaphn, oti ekeinoV uper hmwn thn yuchn autou ebale× kai hmeiV crewstoumen uper twn adelfwn na ballwmen taV yucaV hmwn.

17

OstiV omwV ech ton bion tou kosmou kai qewrh ton adelfon autou oti ecei creian kai kleish ta splagcna autou ap' autou, pwV h agaph tou Qeou menei en autw;

18

Teknia mou, mh agapwmen me logon mhde me glwssan, alla me ergon kai alhqeian.

19

Kai ek toutou gnwrizomen oti eimeqa ek thV alhqeiaV, kai qelomen plhroforhsei taV kardiaV hmwn emprosqen autou,

20

[] dioti ean maV katakrinh h kardia, bebaiwV o QeoV einai megalhteroV thV kardiaV hmwn kai gnwrizei ta panta.

21

Agaphtoi, ean h kardia hmwn den maV katakrinh, ecomen parrhsian proV ton Qeon,

22

kai o, ti an zhtwmen lambanomen par' autou, dioti fulattomen taV entolaV autou kai prattomen ta aresta enwpion autou.

23

[] Kai auth einai h entolh autou, to na pisteuswmen eiV to onoma tou Uiou autou Ihsou Cristou kai na agapwmen allhlouV kaqwV edwken entolhn eiV hmaV.

24

Kai ostiV fulattei taV entolaV autou menei en autw, kai autoV en ekeinw. Kai ek toutou gnwrizomen oti menei en hmin, ek tou PneumatoV to opoion edwken eiV hmaV.

1st John 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: