Modern Greek Bible

2nd Peter 3

1 John

Return to Index

Chapter 1

1

[] Ekeino, to opoion hto ap' archV, to opoion hkousamen, to opoion eidomen me touV ofqalmouV hmwn, to opoion eqewrhsamen kai ai ceireV hmwn eyhlafhsan, peri tou Logou thV zwhV

2

kai h zwh efanerwqh, kai eidomen kai marturoumen kai apaggellomen proV esaV thn zwhn thn aiwnion, htiV hto para tw Patri kai efanerwqh eiV hmaV

3

ekeino, to opoion eidomen kai hkousamen, apaggellomen proV esaV dia na echte kai seiV koinwnian meq' hmwn kai h koinwnia de hmwn einai meta tou PatroV kai meta tou Uiou autou Ihsou Cristou.

4

Kai tauta grafomen proV esaV, dia na hnai plhrhV h cara saV.

5

[] Kai auth einai h epaggelia, thn opoian hkousamen ap' autou kai anaggellomen proV esaV, oti o QeoV einai fwV kai skotia en autw den uparcei oudemia.

6

Ean eipwmen oti koinwnian ecomen met' autou kai peripatwmen en tw skotei, yeudomeqa kai den prattomen thn alhqeian

7

ean omwV peripatwmen en tw fwti, kaqwV autoV einai en tw fwti, ecomen koinwnian met' allhlwn, kai to aima tou Ihsou Cristou tou Uiou autou kaqarizei hmaV apo pashV amartiaV.

8

[] Ean eipwmen oti amartian den ecomen, eautouV planwmen kai h alhqeia den einai en hmin.

9

Ean omologwmen taV amartiaV hmwn, einai pistoV kai dikaioV, wste na sugcwrhsh eiV hmaV taV amartiaV kai kaqarish hmaV apo pashV adikiaV.

10

Ean eipwmen oti den hmarthsamen, yeusthn kamnomen auton, kai o logoV autou den uparcei en hmin.

1st John 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: