Modern Greek Bible

2nd Peter 2

2 Peter

Return to Index

Chapter 3

1

[] Deuteran hdh tauthn thn epistolhn saV grafw, agaphtoi, me taV opoiaV diegeirw di' upenqumisewV thn eilikrinh saV dianoian,

2

dia na enqumhqhte touV logouV touV prolalhqentaV upo twn agiwn profhtwn kai thn paraggelian hmwn twn apostolwn tou Kuriou kai SwthroV×

3

[] touto prwton gnwrizonteV, oti qelousin elqei en taiV escataiV hmeraiV empaiktai, peripatounteV kata taV idiaV autwn epiqumiaV

4

kai legonteV× Pou einai h uposcesiV thV parousiaV autou; dioti af' hV hmeraV oi patereV ekoimhqhsan, ta panta diamenousin outwV ap' archV thV ktisewV.

5

Dioti ekousiwV agnoousi touto, oti me ton logon tou Qeou oi ouranoi egeinan ekpalai kai h gh sunestwsa ex udatoV kai di' udatoV,

6

dia twn opoiwn o tote kosmoV apwlesqh kataklusqeiV upo tou udatoV×

7

oi de shmerinoi ouranoi kai h gh dia tou autou logou einai apotetamieumenoi, fulattomenoi dia to pur eiV thn hmeran thV krisewV kai thV apwleiaV twn asebwn anqrwpwn.

8

[] En de touto aV mh saV lanqanh, agaphtoi, oti para Kuriw mia hmera einai wV cilia eth kai cilia eth wV hmera mia.

9

[] Den bradunei o KurioV thn uposcesin autou, wV tineV logizontai touto braduthta, alla makroqumei eiV hmaV, mh qelwn na apolesqwsi tineV, alla panteV na elqwsin eiV metanoian.

10

Qelei de elqei h hmera tou Kuriou wV klepthV en nukti, kaq' hn oi ouranoi qelousi parelqei me surigmon, ta stoiceia de puraktoumena qelousi dialuqh, kai h gh kai ta en auth erga qelousi katakah.

11

[] Epeidh loipon panta tauta dialuontai, opoioi prepei na hsqe seiV eiV politeuma agion kai eusebeian,

12

prosmenonteV kai speudonteV eiV thn parousian thV hmeraV tou Qeou, kaq' hn oi ouranoi puroumenoi qelousi dialuqh kai ta stoiceia puraktoumena qelousi cwneuqh;

13

Kata de thn uposcesin autou neouV ouranouV kai nean ghn prosmenomen, en oiV dikaiosunh katoikei.

14

Dia touto, agaphtoi, tauta prosmenonteV, spoudasate na eureqhte aspiloi kai amwmhtoi enwpion autou en eirhnh,

15

kai nomizete swthrian thn makroqumian tou Kuriou hmwn, kaqwV kai o agaphtoV hmwn adelfoV PauloV egraye proV esaV kata thn doqeisan eiV auton sofian,

16

wV kai en pasaiV taiV epistolaiV autou, lalwn en autaiV peri toutwn, metaxu twn opoiwn einai tina dusnohta, ta opoia oi amaqeiV kai asthriktoi streblonousin, wV kai taV loipaV grafaV proV thn idian autwn apwleian.

17

SeiV loipon, agaphtoi, prognwrizonteV tauta fulattesqe, dia na mh parasurqhte me thn planhn twn anomwn kai ekpeshte apo ton sthrigmon saV,

18

auxanesqe de eiV thn carin kai eiV thn gnwsin tou Kuriou hmwn kai SwthroV Ihsou Cristou× eiV auton estw h doxa kai nun kai eiV hmeran aiwnoV× amhn.

1st John 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: