Modern Greek Bible

2nd Peter 1

2 Peter

Return to Index

Chapter 2

1

[] Uphrxan omwV kai yeudoprofhtai metaxu tou laou, kaqwV kai metaxu saV qelousin eisqai yeudodidaskaloi, oitineV qelousi pareisaxei aireseiV apwleiaV, arnoumenoi kai ton agorasanta autouV despothn, episuronteV eiV eautouV taceian apwleian×

2

kai polloi qelousin exakolouqhsei eiV taV apwleiaV autwn, dia touV opoiouV h odoV thV alhqeiaV qelei blasfhmhqh×

3

[] kai dia pleonexian qelousi saV emporeuqh me plastouV logouV, twn opoiwn h katadikh ekpalai den menei argh, kai h apwleia autwn den nustazei.

4

Dioti ean o QeoV den efeisqh aggelouV amarthsantaV, alla riyaV autouV eiV ton tartaron dedemenouV me aluseiV skotouV, paredwke dia na fulattwntai eiV krisin,

5

kai ean ton palaion kosmon den efeisqh, alla ferwn kataklusmon epi ton kosmon twn asebwn efulaxen ogdoon ton Nwe, khruka thV dikaiosunhV,

6

kai katekrinen eiV katastrofhn taV poleiV twn Sodomwn kai thV GomorraV kai etefrwse, katasthsaV paradeigma twn mellontwn na asebwsi,

7

[] kai hleuqerwse ton dikaion Lwt kataqlibomenon upo thV aselgouV diagwghV twn anomwn×

8

dioti o dikaioV, katoikwn metaxu autwn, di' orasewV kai akohV, ebasanizen apo hmeraV eiV hmeran thn dikaian autou yuchn dia ta anoma erga autwn×

9

exeurei o KurioV na eleuqeronh ek tou peirasmou touV eusebeiV, touV de adikouV na fulatth eiV thn hmeran thV krisewV, dia na kolazwntai,

10

[] malista de touV opisw thV sarkoV akolouqountaV me epiqumian akaqarsiaV kai katafronountaV thn exousian. Einai tolmhtai, auqadeiV, den tremousi blasfhmounteV ta axiwmata,

11

enw oi aggeloi, megalhteroi onteV eiV iscun kai dunamin, den ferousi kat' autwn blasfhmon krisin enwpion tou Kuriou.

12

Outoi omwV, wV aloga fusika zwa gegennhmena dia alwsin kai fqoran, blasfhmousi peri pragmatwn ta opoia agnoousi, kai qelousi katafqarh en th idia autwn diafqora,

13

kai qelousi labei ton misqon thV adikiaV autwn× stocazontai hdonhn thn kaqhmerinhn trufhn, einai spiloi kai mwmoi, entrufwsin en taiV apataiV autwn, sumposiazousi me saV,

14

ecousin ofqalmouV mestouV moiceiaV kai mh pauomenouV apo thV amartiaV, deleazousi yucaV asthriktouV, ecousi thn kardian gegumnasmenhn eiV pleonexiaV, einai tekna kataraV×

15

afhsanteV thn euqeian odon, eplanhqhsan kai hkolouqhsan thn odon tou Balaam uiou tou Bosor, ostiV hgaphse ton misqon thV adikiaV,

16

hlegcqh omwV dia thn idian autou paranomian, afwnon upozugion me fwnhn anqrwpou lalhsan hmpodise thn parafrosunhn tou profhtou.

17

Outoi einai phgai anudroi, nefelai upo anemostrobilou elaunomenai, dia touV opoiouV to zoferon skotoV fulattetai eiV ton aiwna.

18

Dioti lalounteV uperhfana logia mataiothtoV, deleazousi me taV epiqumiaV thV sarkoV, me taV aselgeiaV ekeinouV oitineV twonti apefugon touV en planh zwntaV,

19

epaggellomenoi eiV autouV eleuqerian, enw autoi einai douloi thV diafqoraV× dioti apo ontina nikatai tiV, toutou kai douloV ginetai.

20

Epeidh ean afou apefugon ta molusmata tou kosmou dia thV epignwsewV tou Kuriou kai SwthroV Ihsou Cristou, eneplecqhsan palin eiV tauta kai nikwntai, egeinan eiV autouV ta escata ceirotera twn prwtwn.

21

Epeidh kalhteron hto eiV autouV na mh gnwriswsi thn odon thV dikaiosunhV, para afou egnwrisan na epistreywsin ek thV paradoqeishV eiV autouV agiaV entolhV.

22

Sunebh de eiV autouV to thV alhqinhV paroimiaV, O kuwn epestreyen eiV to idion autou exerasma, kai, O coiroV lousqeiV epestreyen eiV to kulisma tou borborou.

2nd Peter 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: