Modern Greek Bible

1st Peter 5

2 Peter

Return to Index

Chapter 1

1

[] Sumewn PetroV, douloV kai apostoloV tou Ihsou Cristou, proV touV osoi elacon isotimon me hmaV pistin eiV thn dikaiosunhn tou Qeou hmwn kai SwthroV Ihsou Cristou×

2

cariV kai eirhnh plhqunqeih eiV esaV dia thV epignwsewV tou Qeou kai tou Ihsou tou Kuriou hmwn.

3

KaqwV h qeia dunamiV autou ecarisen eiV hmaV panta ta proV zwhn kai eusebeian dia thV epignwsewV tou kalesantoV hmaV dia thV doxhV autou kai arethV,

4

dia twn opoiwn edwrhqhsan eiV hmaV ai megistai kai timiai epaggeliai, ina dia toutwn geinhte koinwnoi qeiaV fusewV, apofugonteV thn en tw kosmw uparcousan dia thV epiqumiaV diafqoran.

5

[] Kai di' auto de touto katabalonteV pasan spoudhn, prosqesate eiV thn pistin saV thn arethn, eiV de thn arethn thn gnwsin,

6

eiV de thn gnwsin thn egkrateian, eiV de thn egkrateian thn upomonhn, eiV de thn upomonhn thn eusebeian,

7

eiV de thn eusebeian thn filadelfian, eiV de thn filadelfian thn agaphn.

8

Dioti, ean tauta uparcwsin eiV esaV kai perisseuwsi, saV kaqistwsin ouci argouV oude akarpouV eiV thn epignwsin tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou×

9

epeidh eiV ontina den uparcousi tauta, tufloV einai, muwpazei kai elhsmonhse ton kaqarismon twn palaiwn autou amartiwn.

10

Dia touto, adelfoi, epimelhqhte perissoteron na kamhte bebaian thn klhsin kai thn ekloghn saV× dioti tauta kamnonteV den qelete ptaisei pote.

11

Dioti outw qelei saV doqh plousiwV h eisodoV eiV thn aiwnion basileian tou Kuriou hmwn kai SwthroV Ihsou Cristou.

12

[] Oqen den qelw amelhsei na saV upenqumizw pantote peri toutwn, kaitoi eidotaV kai esthrigmenouV eiV thn parousan alhqeian.

13

Stocazomai omwV dikaion, ef' oson eimai en toutw tw skhnwmati, na saV diegeirw dia thV upenqumisewV,

14

epeidh exeurw oti entoV oligon qelw apoqesei to skhnwma mou, kaqwV kai o KurioV hmwn IhsouV CristoV moi efanerwse.

15

Qelw omwV epimelhqh, wste seiV kai meta thn apobiwsin mou na dunasqe pantote na enqumhsqe auta.

16

[] Dioti saV egnwstopoihsamen thn dunamin kai parousian tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou, ouci muqouV sofistikouV akolouqhsanteV, all' autoptai genomenoi thV ekeinou megaleiothtoV.

17

Dioti elabe para Qeou PatroV timhn kai doxan, ote hlqen eiV auton toiauth fwnh upo thV megaloprepouV doxhV, OutoV einai o UioV mou o agaphtoV, eiV ton opoion egw euhresthqhn×

18

kai tauthn thn fwnhn hmeiV hkousamen ex ouranou elqousan, onteV met' autou en tw orei tw agiw.

19

[] Kai ecomen bebaioteron ton profhtikon logon, eiV ton opoion kamnete kala na prosechte wV eiV lucnon feggonta en skoteinw topw, ewsou elqh h augh thV hmeraV kai o fwsforoV anateilh en taiV kardiaiV umwn×

20

touto prwton exeuronteV, oti oudemia profhteia thV grafhV ginetai ex idiaV tou profhteuontoV diasafhsewV×

21

dioti den hlqe pote profhteia ek qelhmatoV anqrwpou, all' upo tou PneumatoV tou Agiou kinoumenoi elalhsan oi agioi anqrwpoi tou Qeou.

2nd Peter 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: