Modern Greek Bible

1st Peter 4

1 Peter

Return to Index

Chapter 5

1

[] TouV metaxu saV presbuterouV parakalw egw o sumpresbuteroV kai martuV twn paqhmatwn tou Cristou, o kai koinwnoV thV doxhV, htiV mellei na apokalufqh,

2

poimanate to metaxu saV poimnion tou Qeou, episkopounteV mh anagkastikwV all' ekousiwV, mhde aiscrokerdwV alla proqumwV,

3

mhde wV katakurieuonteV thn klhronomian tou Qeou, alla tupoi ginomenoi tou poimniou.

4

Kai otan fanerwqh o arcipoimhn, qelete labei ton amarantinon stefanon thV doxhV.

5

[] OmoiwV oi newteroi upotacqhte eiV touV presbuterouV. PanteV de upotassomenoi eiV allhlouV enduqhte thn tapeinofrosunhn× dioti o QeoV antitassetai eiV touV uperhfanouV, eiV de touV tapeinouV didei carin.

6

Tapeinwqhte loipon upo thn krataian ceira tou Qeou, dia na saV uywsh en kairw,

7

kai pasan thn merimnan umwn riyate ep' auton, dioti autoV frontizei peri umwn.

8

[] Egkrateuqhte, agrupnhsate× dioti o antidikoV saV diaboloV wV lewn wruomenoV periercetai zhtwn tina na katapih×

9

eiV ton opoion antistaqhte menonteV stereoi eiV thn pistin, exeuronteV oti ta auta paqhmata ginontai eiV touV adelfouV saV touV en tw kosmw.

10

[] O de QeoV pashV caritoV, ostiV ekalesen hmaV eiV thn aiwnion autou doxan dia tou Cristou Ihsou, afou paqhte oligon, autoV na saV teleiopoihsh, sthrixh, eniscush, qemeliwsh.

11

EiV auton eih h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn× amhn.

12

SaV egraya en braculogia dia tou Silouanou tou pistou adelfou, wV fronw, protrepwn kai epimarturwn oti auth einai h alhqinh cariV tou Qeou, eiV thn opoian stekesqe.

13

SaV aspazetai h en Babulwni suneklekth ekklhsia kai MarkoV, o uioV mou.

14

Aspasqhte allhlouV en filhmati agaphV. Eirhnh eiV pantaV umaV touV en Cristw Ihsou× amhn.

2nd Peter 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: