Modern Greek Bible

1st Peter 3

1 Peter

Return to Index

Chapter 4

1

[] Epeidh loipon o CristoV epaqen uper hmwn kata sarka, oplisqhte kai seiV to auto fronhma, dioti o paqwn kata sarka epausen apo thV amartiaV,

2

dia na zhshte ton en sarki epiloipon cronon, ouci pleon en taiV epiqumiaiV twn anqrwpwn, all' en tw qelhmati tou Qeou.

3

Dioti arketoV einai eiV hmaV o parelqwn kairoV tou biou, ote epraxamen to qelhma twn eqnwn, peripathsanteV en aselgeiaiV, epiqumiaiV, oinoposiaiV, kwmoiV, sumposioiV kai aqemitoiV eidwlolatreiaiV×

4

[] kai dia touto paraxeneuontai oti seiV den suntrecete me autouV eiV thn authn ekceilisin thV aswtiaV, kai saV blasfhmousin×

5

oitineV qelousin apodwsei logon eiV ekeinon, ostiV einai etoimoV na krinh zwntaV kai nekrouV.

6

Epeidh dia touto ekhrucqh to euaggelion kai proV touV nekrouV, dia na kriqwsi men kata anqrwpouV en sarki, na zwsi de kata Qeon en pneumati.

7

[] Pantwn de to teloV eplhsiase. FronimwV loipon diagete kai agrupneite eiV taV proseucaV×

8

pro pantwn de ecete enqermon thn eiV allhlouV agaphn, dioti h agaph qelei kaluyei plhqoV amartiwn×

9

ginesqe filoxenoi eiV allhlouV cwriV goggusmwn×

10

ekastoV kata to carisma, to opoion elaben, uphreteite kata touto eiV allhlouV wV kaloi oikonomoi thV polueidouV caritoV tou Qeou×

11

ean tiV lalh, aV lalh wV lalwn logia Qeou× ean tiV uphreth, aV uphreth wV uphretwn ek thV dunamewV, thn opoian corhgei o QeoV× dia na doxazhtai en pasin o QeoV dia Ihsou Cristou, eiV ton opoion einai h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn× amhn.

12

[] Agaphtoi, mh paraxeneuesqe dia ton basanismon ton ginomenon eiV esaV proV dokimasian, wV ean sunebainen eiV esaV paradoxon ti,

13

alla kaqoti eisqe koinwnoi twn paqhmatwn tou Cristou, cairete, ina kai otan h doxa autou fanerwqh carhte agalliwmenoi.

14

Ean oneidizhsqe dia to onoma tou Cristou, eisqe makarioi, dioti to Pneuma thV doxhV kai to tou Qeou anapauetai ef' umaV× kata men autouV blasfhmeitai, kata de umaV doxazetai.

15

Dioti mhdeiV umwn aV mh pasch wV foneuV h klepthV h kakopoioV h wV periergazomenoV ta allotria.

16

all' ean pasch wV CristianoV, aV mh aiscunhtai, all' aV doxazh ton Qeon kata touto.

17

Dioti efqasen o kairoV tou na arcish h krisiV apo tou oikou tou Qeou× kai an arcizh prwton af' hmwn, ti qelei eisqai to teloV twn apeiqountwn eiV to euaggelion tou Qeou;

18

kai an o dikaioV moliV swzhtai, o asebhV kai amartwloV pou qelei fanh;

19

Wste kai oi pasconteV kata to qelhma tou Qeou aV empisteuwntai taV eautwn yucaV eiV auton, wV eiV piston dhmiourgon en agaqopoiia.

1st Peter 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: