Modern Greek Bible

1st Peter 2

1 Peter

Return to Index

Chapter 3

1

[] OmoiwV ai gunaikeV, upotassesqe eiV touV andraV umwn, ina kai ean tineV apeiqwsin eiV ton logon, kerdhqwsin aneu tou logou dia thV diagwghV twn gunaikwn,

2

afou idwsi thn meta fobou kaqaran diagwghn saV.

3

Twn opoiwn o stolismoV aV hnai ouci o exwterikoV, o tou plegmatoV twn tricwn kai thV periqesewV twn crusiwn h thV endusewV twn imatiwn,

4

all' o kruptoV anqrwpoV thV kardiaV, kekosmhmenoV me thn afqarsian tou praou kai hsuciou pneumatoV, to opoion enwpion tou Qeou einai polutimon.

5

Dioti outw pote kai ai agiai gunaikeV ai elpizousai epi ton Qeon estolizon eautaV, upotassomenai eiV touV andraV autwn,

6

kaqwV h Sarra uphkousen eiV ton Abraam, kalousa auton kurion× thV opoiaV seiV egennhqhte tekna, agaqopoiousai kai mh foboumenai mhdemian ptohsin.

7

Oi andreV omoiwV, sunoikeite me taV gunaikaV saV en fronhsei, apodidonteV timhn eiV to gunaikeion genoV wV eiV skeuoV asqenesteron, kai wV eiV sugklhronomouV thV caritoV thV zwhV, dia na mh empodizwntai ai proseucai saV.

8

[] Teleutaion de, ginesqe panteV omofroneV, sumpaqeiV, filadelfoi, eusplagcnoi, filofroneV,

9

mh apodidonteV kakon anti kakou h loidorian anti loidoriaV, alla to enantion eulogounteV, epeidh exeurete oti eiV touto proseklhqhte, dia na klhronomhshte eulogian.

10

Dioti OstiV qelei na agapa thn zwhn kai idh hmeraV agaqaV aV paush thn glwssan autou apo kakou kai ta ceilh autou apo tou na lalwsi dolon,

11

aV ekklinh apo kakou kai aV praxh agaqon, aV zhthsh eirhnhn kai aV akolouqhsh authn×

12

dioti oi ofqalmoi tou Kuriou einai epi touV dikaiouV kai ta wta autou eiV thn dehsin autwn, to de proswpon tou Kuriou einai kata twn prattontwn kaka.

13

Kai tiV qelei saV kakopoihsei, ean geinhte mimhtai tou agaqou;

14

All' ean kai paschte dia thn dikaiosunhn, eisqe makarioi× ton de fobon autwn mh fobhqhte mhde taracqhte,

15

alla agiasate Kurion ton Qeon en taiV kardiaiV umwn, kai este pantote etoimoi eiV apologian meta praothtoV kai fobou proV panta ton zhtounta apo saV logon peri thV elpidoV thV en umin,

16

[] econteV suneidhsin agaqhn, ina, enw saV katalalwsin wV kakopoiouV, kataiscunqwsin oi sukofantounteV thn kalhn saV en Cristw diagwghn.

17

Dioti kalhteron na paschte, ean hnai outw to qelhma tou Qeou, agaqopoiounteV para kakopoiounteV.

18

[] Epeidh kai o CristoV apax epaqe dia taV amartiaV, o dikaioV uper twn adikwn, dia na ferh hmaV proV ton Qeon, qanatwqeiV men kata thn sarka, zwopoihqeiV de dia tou pneumatoV×

19

dia tou opoiou poreuqeiV ekhruxe kai proV ta pneumata ta en th fulakh,

20

ta opoia hpeiqhsan pote, ote h makroqumia tou Qeou eprosmene pote autouV en taiV hmeraiV tou Nwe, enw kateskeuazeto h kibwtoV, eiV hn oligai, toutestin oktw, yucai dieswqhsan di' udatoV.

21

[] Tou opoiou antitupon on to baptisma, swzei kai hmaV thn shmeron, ouci apobolh thV akaqarsiaV thV sarkoV, alla marturia thV agaqhV suneidhsewV eiV Qeon, dia thV anastasewV tou Ihsou Cristou,

22

ostiV einai en dexia tou Qeou poreuqeiV eiV ton ouranon, kai eiV on upetacqhsan aggeloi kai exousiai kai dunameiV.

1st Peter 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: